Navigointivalikko

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö 

Suomen poliisi toimii laajasti yhteistyössä yli rajojen. Koska yhteistyö ylittää kansallisvaltion rajat, sitä kutsutaan kansainväliseksi. Yhteistyö on tärkeää, koska Suomen poliisi voi toimia vain Suomessa. Järjestystä eivät Suomessa voi ylläpitää muiden valtioiden viranomaiset.

Kaikki rikosmuodot eivät ilmene vain yhden valtion alueella. Rikolliset ovat järjestäytyneitä ja toimivat verkottuneesti rajojen yli. Ihmiset voivat joutua erilaisten rikosten uhreiksi, kun he liikkuvat vapaasti ja käyttävät tietoverkkoja. Tietoverkoissa valtioiden rajoilla on vain vähän merkitystä. 

Yhteistyö parantaa Suomen turvallisuutta

Moniin uhkiin voidaan varautua ennalta ja estää niiden toteutuminen. Yhteistyön ansiosta rikolliset voivat jäädä kiinni myös Suomen ulkopuolella. Poliisin keinoja tehdä yhteistyötä rajojen yli ovat

  • sitoutuminen kansainvälisten järjestöjen rikostorjuntaa koskeviin yleissopimuksiin antaa sopimusten keinot yleensä myös poliisin käyttöön
  • osallistuminen tiedonvaihtoon kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin ja eri maiden poliisien välillä
  • osallistuminen rikollisryhmiä yhtäaikaisesti paljastavaan yhteistyöhön yhdessä Euroopan unionin viranomaisten kanssa
  • käytännön poliisityöhön liittyvien asioiden sopiminen rajanaapurien kanssa.

Yhteistyö on oppimista ja yhteen sovittamista

Laaja-alaisuus ja ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä kansainvälisessä yhteistyössä. Eri valtioissa sisäisestä turvallisuudesta huolehtivat erilaiset viranomaiset. Joissakin maissa on useampia poliisiviranomaisia. Kansainvälisessä yhteistyössä erilaisia tehtäviä ja toimintatapoja sovitetaan yhteen jatkuvasti. Muiden viranomaisten keinoista ja työtavoista myös yritetään ottaa oppia. Suomalaisia järjestelyjä pidetään yleisesti käytännöllisinä ja joustavina. 

Yhteistyösuhteet eivät synny itsestään. Yhteistyön perustan muodostavat usein valtioiden monenväliset tai kahdenväliset sopimukset. Niihin sitoutumalla valtiot osoittavat halunsa toimia yhdessä. 

Käytännön yhteistyösuhteiden avulla pyritään löytämään ratkaisuja ja toimintatapoja yhteisiin ongelmiin. Säännöllisissä tapaamisissa yhteistyösuhteita pidetään yllä ja ajan tasalla. Yhteistyöohjelmiksi tai -suunnitelmiksi kutsutaan asiakirjoja, jotka kuvaavat tarkemmin yhteisiä tavoitteita. 

Suomi on varsin pieni valtio ja sen poliisi on myös pieni organisaatio. Suomen poliisilla on paljon kokemusta viranomaisyhteistyöstä ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Suomen poliisi on aktiivinen toimija yhteistyön kehittämisessä ja järjestämisessä myös kansainvälisesti. Esimerkiksi erityisosaamisen koulutusta on usein järkevää järjestää yhteisesti. Kansainvälisten kumppaneiden kanssa toteutetaan hyödyllisiä asioita, joihin emme pystyisi yksin.

Poliisi saa ja toimittaa paljon tietoa yli rajojen

Poliisi tarvitsee tietoa, että se pystyy turvaamaan yhteiskuntaa. Tiedonvaihto on myös poliisin kansainvälisen yhteistyön ydin. Tiedonvaihto tarkoittaa tietojen vaihtoa muiden valtioiden viranomaisten kanssa. Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol ja Euroopan poliisivirasto Europol ovat myös tiedonvaihdon kumppaneita. Tiedonvaihto voi koskea esimerkiksi epäiltyjä henkilöitä, varastettuja asiakirjoja, ajoneuvoja tai laittomia aineita. 

Poliisi vaihtaa tietoa, jotta rikoksia voitaisiin myös estää ennalta. Rikollisryhmät yrittävät samanlaista tekotapaa yleensä useassa valtiossa. Tekotapoja kutsutaan rikosilmiöiksi. Ulkomailta saatu tieto rikosilmiöistä parantaa viranomaisten kykyä tunnistaa niitä ja tiedottaa niistä.

Keskusrikospoliisi toimii kansainvälisen rikospoliisiyhteistyön keskuksena Suomessa. Se tarkoittaa, että Keskusrikospoliisi hoitaa koko Suomen lainvalvontaviranomaisten yhteyspisteen tehtäviä. Viranomaiset voivat kysyä sieltä neuvoa ja sen asiantuntijat opastavat tiedonvaihdossa. Poliisi tarvitsee tätä asiantuntija-apua esimerkiksi kansainvälisten tiedonhakujen tekemisessä.    

Keskusrikospoliisissa toimii viestiliikennekeskus. Se on kansainvälisen tiedonvaihdon suojattujen kanavien pääkäyttäjä. Se myös huolehtii, että Suomesta annetaan lisätietoja esimerkiksi etsintäkuulutuksiin. 

Tutustu: Kansainvälisen poliisiyhteistyön pitkä historia

Poliisin kansainvälisellä toiminnalla on monia muotoja -haitarin otsikko

Poliisin kansainvälisellä toiminnalla on monia muotoja

Poliisin kansainvälisellä toiminnalla on monia muotoja -haitari

Kansainvälinen yhteistyö -linkkilista