Rahanpesu-uutiskirjeen-tietosuojaseloste-websisältö

Tietosuojaseloste; Poliisihallituksen arpajaishallinnon uutiskirje

Rekisterinpitäjä

Poliisihallituksen arpajaishallinto
Postiosoite: PL 500, 11101 Riihimäki
Käyntiosoite: Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki
Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Poliisihallituksen arpajaishallinto
Milka Tornberg-Nyman, ylitarkastaja
Yhteystiedot: Ks. kohta 1

Poliisin tietosuojavastaava

Poliisihallitus
Harri Kukkola, ylitarkastaja
Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, Espoo
Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn tekemään uutiskirjeen tilaussopimukseen. Rekisteröitymällä tilaaja saa Poliisihallituksen Arpajaishallinnon toimittaman uutiskirjeen sähköpostiinsa. Uutiskirjeen sisältö on nähtävissä myös poliisin verkkosivuilla.

Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen tilausten muuttamiseksi tai poistamiseksi. Uutiskirjeen jakelussa oleva voi poistaa itsensä jakelulistalta "Peru uutiskirjeen tilaus" -linkistä. 

Henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn oikeusperusteista säädetään muun muassa seuraavissa laeissa:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

  • Tietosuojalaki (1050/2018).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteröityjä ovat uutiskirjeen tilaajat. Tiedot kerätään uutiskirjeen tilaajalta eli rekisteröidyltä itseltään. Uutiskirjeen toimittamiseksi on tarpeen käsitellä pelkästään tilaajan sähköpostiosoitetta. 

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja henkilötietojen käsittelijät

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voi teknisesti käsitellä myös tietojärjestelmän toimittaja. Poliisihallituksen arpajaishallinnon ja palveluntuottajan tuottajan välille on laadittu sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen poistaminen

Rekisteröidyn tiedot tai tilaukset poistetaan tai muutetaan rekisteröidyn pyytäessä. Rekisterinpitäjä voi myös poistaa palvelusta toimimattomat sähköpostiosoitteet ja niihin liittyvät tiedot. 
Rekisteröidyn tiedot tuhotaan uutiskirjeen toimittamisen päättyessä. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • oikeus tutustua tietoihinsa
  • oikeus oikaista tietojaan
  • oikeus poistaa tietonsa (oikeus tulla unohdetuksi)
  • oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä
  • oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen (eräin edellytyksin).

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisessa päätöksenteossa.

Rekisterinpitäjän on pääsääntöisesti ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta annettava rekisteröidyn pyytämät tiedot.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön esittäminen

Tietojen tarkastamista koskeva pyyntö on osoitettava rekisterinpitäjälle siten, että pyynnöstä käy ilmi, mitä tietoja tarkastuspyyntö koskee. Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäessään esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestään.

Rekisteröidyn on osoitettava henkilötietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista tarkoittava yksilöity pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (toimenpidepyyntö), jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalakia tai muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan henkilötietojen ja niiden käsittelyn lainmukaisuus, jos tietosuoja-asetuksen tai muun lain nojalla rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta henkilötietojen oikaisemisesta, täydentämisestä, poistamisesta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700, Faksi: 029 566 6735
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käytön ja toimenpiteiden maksuttomuus

Rekisteröidylle yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella annettavat ilmoitukset ja tiedot sekä rekisteröidyn tekemien pyyntöjen käsitteleminen ovat rekisteröidylle lähtökohtaisesti maksuttomia.

Tietosuojaselosteen saatavilla pito

Poliisihallituksen arpajaishallinnon uutiskirjeen tietosuojaseloste on julkisesti saatavilla sähköisessä muodossa poliisin valtakunnallisessa tietoverkossa (www.poliisi.fi) ja on erikseen saatavilla rekisterinpitäjältä.

Tietosuojaselosteet talletetaan lisäksi poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään.