Rahanpesu ja rahapelit

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen rahapelitoiminnassa

Rahapelien toimeenpano on taloudellista toimintaa ja siten myös yksi mahdollinen alue, jota voidaan käyttää rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikoksella hankitun rahan alkuperä pyritään häivyttämään ja peittämään ja saamaan rikoksella hankittu raha näyttämään lailliselta. Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan laillista tai laitonta alkuperää olevien varojen antamista, hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen.


Rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain eli niin sanotun rahanpesulain soveltamisala on laaja. Se koskee Manner-Suomessa sekä rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:tä että sen asiamiehiä eli niitä elinkeinonharjoittajia ja yhteisöjä, jotka välittävät sen rahapelejä. Lisätietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä Veikkaus Oy:n asiamiestoiminnasta

Rahapeliyhtiö ja sen pelejä välittävät toimijat ovat rahanpesulain mukaan velvollisia tietyin edellytyksin muun muassa

  • tunnistamaan asiakkaansa
  • todentamaan asiakkaiden henkilöllisyyden
  • seuraamaan toiminnassaan tavallisuudesta poikkeavia liiketoimia
  • tekemään epäilyttävistä liiketoimista rahanpesuilmoituksia Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.

Lisäksi Veikkaus Oy on velvollinen muun muassa laatimaan riskiarvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi.

Rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:n ja sen asiamiesten osalta rahanpesulain noudattamista valvoo Poliisihallitus. Käytännössä valvontatehtävää suorittaa Poliisihallituksen arpajaishallinto.

Rahanpesulain mukaan Poliisihallituksen tulee valvoa, että rahapeliyhtiö täyttää sille rahanpesulaissa säädetyt velvollisuudet ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet. Poliisihallitus on velvollinen ilmoittamaan rahanpesun selvittelykeskukselle suorittamansa valvonnan tai muutoin tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmi tulleet epäilyttävät liiketoimet tai jos se epäilee terrorismin rahoittamista. Epäiltyjen rikosten tutkinta kuuluu kuitenkin poliisille.

Mikä on rahanpesulain mukainen valvojakohtainen riskiarvio ja miksi sellainen on julkaistu? 

Poliisihallitus on julkaissut arvion Manner-Suomen rahapelitoiminnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. 

Riskiarvio on valvovan viranomaisen näkemys rahapelitoimintaa uhkaavista tekijöistä ja tapahtumista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen osalta. 

Riskiarviossa on tunnistettu todennäköisimpiä ja merkittävimpiä rahapelaamiseen kohdistuvia rahanpesuriskejä sekä esitetty keinoja näiden vähentämiseksi. 

Riskiarvion avulla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontaa pystytään muun muassa kohdentamaan niihin palveluihin ja tuotteisiin, joiden osalta riskien on todettu olevan merkittävimmät. Valvontatoiminnassa tällaisesta valvonnan kohdentamisesta puhutaan riskiperusteisena valvontana. 

Riskiarvio toimii työkaluna myös rahapeliyhtiölle sen arvioimiseksi, onko rahapelitoiminnassa huomioitu kaikki valvovan viranomaisen riskiarviossa esitetyt riskit sekä miten riskit ja hallintakeinot on valvojan arvioimana nähty. 

Riskiarvio koostuu kahdesta osiosta, yleisestä osiosta ja yhteenvedosta. Riskiarvion yleisessä osiossa esitellään arvion tarkoitus ja tavoite sekä hahmotellaan Manner-Suomessa toimeenpantavan rahapelaamisen erityispiirteet. Lisäksi dokumentissa määritellään arvioinnissa käytettyjä lähteitä sekä käytettyä metodia. Yhteenvedossa tuodaan esille riskiarviossa havaitut merkittävimmät riskit.