Länkstig

Rahanpesu ja rahapelit - SV

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i penningspelverksamhet

Anordnande av penningspel är en ekonomisk verksamhet och därmed även ett område som eventuellt kan användas för att finansiera terrorism och penningtvätt. Med penningtvätt avses verksamhet i syfte att maskera genom brott förvärvade pengars ursprung så att pengarna blir skenbart lagliga. Med finansiering av terrorism avses tillhandahållande, införskaffning eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för terroriständamål.

 

Tillämpningsområdet för lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), den s.k. penningtvättslagen, är omfattande. I Fastlandsfinland gäller den både penningspelsbolaget Veikkaus Ab och dess ombud, dvs. de näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar dess penningspel. Information om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i ombudsverksamhet.

Veikkaus Ab och aktörer som förmedlar dess spel är enligt penningtvättslagen skyldiga att under vissa förutsättningar bland annat

  • identifiera sina kunder
  • kontrollera kundernas identitet
  • i sin verksamhet följa upp transaktioner som avviker från det normala
  • göra anmälningar om penningtvätt gällande suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen.

Dessutom är Veikkaus Ab skyldig at bland annat göra upp en riskbedömning för att identifiera och bedöma risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism.

Beträffande penningspelsbolaget Veikkaus Ab och dess ombud övervakar Polisstyrelsen av lagen om penningtvätt följs. I praktiken utförs tillsynen av Polisstyrelsens lotteriförvaltning. Enligt penningtvättslagen ska Polisstyrelsen övervaka att penningspelsbolaget uppfyller de skyldigheter som det åläggs i lagen om penningtvätt och vidtar alla nödvändiga åtgärder.

Polisstyrelsen är skyldig att anmäla till centralen för utredning av penningtvätt misstänkta transaktioner som Polisstyrelsen i samband med övervakning eller i övrigt i samband med sina uppgifter har påträffat eller om Polisstyrelsen misstänker finansiering av terrorism. Utredningen av misstänkta brott hör ändå till polisen.

Vad är en övervakarspecifik riskbedömning enligt lagen om penningtvätt och varför har ett sådant dokument publicerats?

Polisstyrelsen har publicerat sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som penningspel medför i Fastlandsfinland.

Riskbedömningen är tillsynsmyndighetens uppfattning om faktorer och agerande som äventyrar penningspelsverksamheten med tanke på penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömningen beskriver alltså situationer, tjänster och andra eventuella faktorer som kan utgöra en risk för penningtvätt av brottsligt förvärvade medel genom penningspel samt hanteringsmetoder som kan förminska riskerna. 

Med hjälp av riskbedömning kan övervakningen av förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism riktas mot verksamhet som medför de största konstaterade riskerna. I övervakningen kallas detta riskbaserad tillsyn. 

Riskbedömning är också ett verktyg för speloperatören. Operatören kan bedöma om dess spelverksamhet beaktar alla de risker som tillsynsmyndigheten tagit upp i sin riskbedömning samt hur tillsynsmyndigheten bedömt riskerna och hanteringsmetoderna. 

Riskbedömningen består av två delar, ett allmänt avsnitt och en sammanfattning. Det allmänna avsnittet beskriver syftet och målet med riskbedömningen samt de särskilda dragen hos spelbranschen i Fastlandsfinland. Dokumentet innehåller även källor och metoder som använts vid bedömningen. Sammanfattningen beskiver de mest betydande risker som har identifierats i bedömningen.