Säilöönottoilmoitus

Säilöönottoilmoitus järjestyksenvalvojille

Turvallisuusalan valvonta on suunnitellut yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisen säilöönottoilmoituksen, jota suositellaan käytettäväksi säilöönottojen kirjaamisessa. Tällä varmistetaan yhtenäinen toimintalinja. 

Riittävillä tiedoilla täytettynä lomakkeet parantavat sekä säilöönoton tehneen järjestyksenvalvojan (-ien) että säilöön otetun oikeusturvaa. 

Tee säilöönottoilmoitus jokaisesta säilöön otetusta, allekirjoita se ja toimiteta poliisilaitokselle viipymättä tilaisuuden päätyttyä tai kun alus on saapunut satamaan.

Säilöönottoilmoituksen kirjaamisessa tarkkuus on tärkeää

Kiinnitä erityistä huomiota säilöönottolomakkeen tietojen kirjaamiseen.

Mahdollisimman tarkka yksittäisen säilöönottotapahtuman tosiseikkojen kirjaaminen lomakkeelle on tärkeää etenkin silloin, jos säilöönottoa ja sen perusteita arvioidaan jostain syystä jälkikäteen.

Säilöön ottamisessa on kyse vapaudenmenetyksestä, joten sillä puututaan ihmisen perusoikeuksiin. Lainvalvontaviranomainen on useasti kiinnittänyt huomiota siihen, että kirjaamisessa on esiintynyt puutteita.

Järjestyksenvalvojien säilöönotto-oikeutta koskeva lainsäädäntö

Laki säätelee sitä, missä tapauksissa järjestyksenvalvoja voi ottaa henkilön säilöön ja kuinka säilöön otettuja on kohdeltava.

Järjestyksenvalvoja voi poistaa toimialueeltaan henkilön, joka

  • päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä
  • vaarantaa turvallisuutta
  • esiintyy uhkaavasti, meluaa, on väkivaltainen tai käyttäytyy muuten niin, että häiritsee järjestystä
  • oleskelee ilman lupaa alueen yleisöltä suljetussa osassa.

Jos paikalta poistaminen ei riitä eikä häiriötä tai vaaraa voida muuten poistaa, voi järjestyksenvalvoja ottaa henkilön kiinni. Kiinniottamisen täytyy olla välttämätöntä muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran estämiseksi. Kiinniotettu on luovutettava välittömästi poliisin haltuun. Kiinniottaminen on mahdollista yleisötilaisuuksissa, mutta järjestyksenvalvoja ei saa ottaa henkilöä kiinni yleisessä kokouksessa (yleensä mielenosoitukset).

Kiinniotetun säilössäpito

Joissain tapauksissa voi olla tarpeen pitää henkilöä säilössä kiinnioton jälkeen, jos henkilöä ei voida viipymättä luovuttaa poliisille. Yleisötilaisuudessa on saattanut olla perusteltua varautua kiinniotettujen säilössäpitoon tilaisuuden laajuuden tai järjestämispaikan vuoksi. Yleisötilaisuuden järjestyksenvalvoja voi silloin ottaa kiinniotetun säilöön poliisin suostumuksella. Myös alukselle asetettu järjestyksenvalvoja voi ottaa henkilön säilöön aluksen päällikön luvalla.

Kiinniotettua saa pitää säilössä enintään neljä tuntia tai siihen asti, kun kiinniottamisen peruste on lakannut. Yleisötilaisuudessa kiinniotettua saa pitää säilössä enintään siihen saakka, kunnes tilaisuus on päättynyt ja yleisö poistunut. Aluksella kiinniotettu saadaan pitää päällikön määräyksestä säilössä siihen saakka, kunnes alus saapuu seuraavan kerran satamaan.

Säilöön otetun saa sijoittaa vain sellaiseen säilytystilaan, jota järjestyksenvalvoja hallinnoi ja jonka poliisi on tarkastanut ja hyväksynyt ennen sen käyttöönottoa.

Linkit ja lomakkeet

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 Finlexissä

Suomenkielinen säilöönottolomake

Mahdollinen palaute lomakkeesta pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen tavy@poliisi.fi