Säilöönottoilmoitus sv

Anmälan om tagande i förvar

Övervakningen av säkerhetsbranschen har enligt lagen om privata säkerhetstjänster gjort upp en blankett för tagande i förvar, som rekommenderas för registrering av tagande i förvar. Blanketten är till för att göra förfaringssätten enhetliga. 

En omsorgsfullt ifylld blankett förbättrar rättsskyddet för både ordningsvakten (-vakterna) och den som tagits i förvar. 

Fyll i blanketten för varje person som tas i förvar, skriv under den och lämna in den till polisinrättningen genast efter tillställningen eller då fartyget har anlöpt hamnen.

Noggrannhet viktigt vid registrering av tagande i förvar

Fyll mycket noggrant i blanketten om tagande i förvar.

Det är viktigt att tillräckligt noggrant beskriva detaljerna om tagande i förvar, bland annat för att situationen av olika orsaker kan behöva granskas i efterhand.

Då en person tas i förvar är det fråga om frihetsberövande, vilket innebär att man ingriper i individens grundläggande rättigheter. Lagtillsynsmyndigheterna har vid flera tillfällen uppmärksammat brister i registreringen.

Lagstiftning om ordningsvakters rätt att hålla en person i förvar

Lagen föreskriver i vilka fall en ordningsvakt kan ta en person i förvar och hur personen som tagits i förvar ska behandlas.

En ordningsvakt har rätt att från sitt tjänstgöringsområde avlägsna en person som

  • i berusat tillstånd stör ordningen eller andra personer
  • äventyrar säkerheten
  • genom hotfullt uppträdande, oljud eller våldsamhet eller genom sitt beteende i övrigt stör ordningen
  • obehörigen vistas på den del av området dit allmänheten inte äger tillträde.

Om det inte räcker med att personen avlägsnas från platsen och störningen eller faran inte kan avvärjas på något annat sätt, har ordningsvakten rätt att gripa personen. Gripandet måste vara nödvändigt för att avvärja allvarlig fara för andra personer eller egendom. Den gripna personen ska utan dröjsmål överlämnas till polisen. Gripande är möjligt vid offentliga tillställningar, men ordningsvakten får inte gripa en person vid ett allmänt möte (vanligen demonstrationer).

Att hålla den gripna personen i förvar

I vissa fall kan det vara nödvändigt att hålla personen i förvar efter gripandet, om denna inte utan dröjsmål kan överlämnas till polisen. Vid offentliga tillställningar kan det vara motiverat att bereda sig på att hålla gripna i förvar på grund av tillställningens omfattning eller plats. Ordningsvakten vid den offentliga tillställningen har då rätt att med samtycke av polisen ta en gripen i förvar. En ordningsvakt som har utsetts för ett fartyg har också rätt att ta den gripna i förvar med samtycke av fartygets befälhavare.

Den gripna personen får hållas i förvar i högst fyra timmar eller tills grunden för gripandet har upphört. Den som har gripits vid en offentlig tillställning får hållas i förvar högst till dess att tillställningen är slut och allmänheten har avlägsnat sig. Den som har gripits ombord på ett fartyg får på order av fartygets befälhavare hållas i förvar tills fartyget nästa gång anlöper en hamn.

Personen som har tagits i förvar får endast placeras i en förvaringslokal som ordningsvakten ansvarar för och som polisen har granskat och godkänt innan den togs i bruk.

Länkar och blanketter

Lag om privata säkerhetstjänster 1085/2015 i Finlex

Blankett om tagande i förvar

Vänligen skicka eventuell respons om blanketterna till e-postadressen tavy@poliisi.fi