Navigointivalikko

Vastuuhenkilön kokeen vaatimukset vuonna 2020

Vastuuhenkilön kokeen vaatimukset vuonna 2020

Luetteloon on merkitty säädöksen alkuperäinen numero. Sinun tulee hallita kokeessa suorittamisajankohtana voimassa oleva säädös. 

Säädöksestä edellytetään nimen alla lueteltujen lainkohtien hallintaa. Ellei säädöksen nimen alla ole merkittynä lainkohtia, edellytetään säädöksen hallintaa kokonaisuudessaan.

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen -osiossa edellytetään lisäksi valmistustekniikan perusteiden osaaminen.

Kaikkien osioiden vaatimuksiin kuuluvat säädökset

 • Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta 656/1982
 • Ampuma-aseasetus 145/1998
 • Ampuma-aselaki 1/1998
 • Ampumaratalaki 763/2015
 • Euroopan unionin komission asetus 2015/2403
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 258/2012
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
  • 1 - 7 artikla
  • 13 artikla
  • 24 - 25 artikla
  • 30 - 31 artikla
 • Järjestyslaki 612/2003
  • 1 luku
  • 3 luku
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta (486/1983)
 • Kirjanpitolaki (1336/1997)
  • 1 §
  • 1 a §
 • Kuluttajansuojalaki 38/1978
  • 1 luku 1 - 5 §
  • 2 luku 1 - 13 §
  • 3 luku 1 - 4 §
  • 4 luku 1 - 5 §
  • 5 luku 1 - 32 §
  • 6 luku 1 - 25 §
 • Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011
  • 1 - 12 §
  • 34 - 45 §
 • Laki ampuma-aselain muuttamisesta 724/2019
 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
  • 1 - 9 §
  • 63 - 76 §
  • 82 - 88 §
  • 115 - 127 §
  • 130 §
 • Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988
  • 1 luku 1 - 4 §
  • 2 luku 1 - 11 §
  • 3 luku 1 - 4 §
  • 4 luku 1 - 3 §
  • 5 luku 1 - 18 §
  • 7 luku 2 - 8 §
 • Laki puolustustarvikkeiden viennistä 282/2012
 • Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 616/1993
 • Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1061/1978
  • 1-3 §
  • 6 §
 • Metsästyslaki 615/1993
  • 1 - 4 luvut
  • 10 luku
 • Metsästysasetus 666/1993
  • 10 - 21 §
  • 45 §
 • Osakeyhtiölaki 624/2006
  • 2 luku 1 - 14 §
  • 6 luku 1 - 28 §
  • 19 luku 1 - 8 §
  • 20 luku 1 - 25 §
 • Rikoslaki 39/1889
  • 30 luku 1 - 13
  • 33 luku 1 - 4 §
  • 41 luku
  • 44 luku 11 - 13 § ja 17§
  • 47 luku 4 - 13 §
 • Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä 890/2019
 • Sisäministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta 956/2017
 • Standardi SFS 4399, Räjähdystarvikevarastosuoja. Myymälävaraston varastosuojien rakenne ja varustelu.
 • Tietosuojalaki 1050/2018
  • 1 - 4 §
  • 24 §
  • 26 §
  • 29 - 30 §
  • 33 §
  • 35 §
 • Toiminimilaki 2.2.1979/128
  • 1 - 19 §
 • Työsopimuslaki 55/2001
  • 1 luku 1 - 10 §
  • 3 luku 1 - 5 §
  • 6 luku 1 - 7 §
  • 8 luku 1 - 3 §
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004
  • 1 - 10 §
 • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015
  • 1 luku
  • 2 luku
  • 4 - 5 luvut
  • 8 -12 luvut
  • 14 luku
  • 17 luku
  • 19 luku
 • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 1101/2015
  • 1 luku
  • 7 luku
  • 8 luku
  • 10 - 13 luvut


Ajantasaiset säädökset Finlexissä 

Säädökset Euroopan unionin virallisessa lehdessä