Navigointivalikko

Vastuuhenkilön kokeen vaatimukset 2024

Ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilökokeen vaatimukset vuonna 2024

Luetteloon on merkitty säädöksen alkuperäinen numero. Sinun tulee hallita kokeessa suorittamisajankohtana voimassa oleva säädös.

Säädöksestä edellytetään nimen alla lueteltujen lainkohtien hallintaa. Ellei säädöksen nimen alla ole merkittynä lainkohtia, edellytetään säädöksen hallintaa kokonaisuudessaan.

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen -osiossa edellytetään lisäksi valmistustekniikan perusteiden osaaminen.

Kaikkien osioiden vaatimuksiin kuuluvat säännökset

 • Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta (656/1982)
   
 • Ampuma-aseasetus (145/1998)
   
 • Ampuma-aselaki (1/1998)
   
 • Ampumaratalaki (763/2015)
   
 • Euroopan unionin komission asetus 2015/2403
   
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 258/2012
   
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
  • 1 - 7 artikla
  • 13 artikla
  • 24 - 25 artikla
  • 30 - 31 artikla
    
 • Järjestyslaki (612/2003)
  • 1 luku
  • 3 luku
    
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta (486/1983)
   
 • Kirjanpitolaki (1336/1997)
  • 1 ja 1 a §
    
 • Kuluttajansuojalaki (38/1978)
  • 1 luku 1 - 5 §
  • 2 luku 1 - 13 §
  • 3 luku 1 - 4 §
  • 4 luku 1 - 5 §
  • 5 luku 1 - 32 §
  • 6 luku 1 - 25 §
    
 • Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
  • 1 - 12 §
  • 34 - 45 §
    
 • Laki ampuma-aselain muuttamisesta (724/2019)
   
 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
  • 1 - 9 §
  • 63 - 76 §
  • 82 - 88 §
  • 115 - 127 §
  • 130 §
    
 • Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988)
  • 1 luku 1 - 4 §
  • 2 luku 1 - 11 §
  • 3 luku 1 - 4 §
  • 4 luku 1 - 3 §
  • 5 luku 1 - 18 §
  • 7 luku 2 - 8 §
    
 • Laki puolustustarvikkeiden viennistä (282/2012)
   
 • Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993)
   
 • Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978)
  • 1 - 3 §
  • 6 §
    
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
   
 • Metsästyslaki (615/1993)
  • 1 - 4 luvut
  • 7 luku
  • 10 luku
    
 • Metsästysasetus (666/1993)
  • 10 - 21 §
    
 • Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1560, annettu 16 päivänä syyskuuta 2019, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä vahvistetun yhteisen kannan 2008/944/YUTP muuttamisesta (viimeinen konsolidoitu versio)
   
 • Osakeyhtiölaki (624/2006)
  • 2 luku 1 - 14 §
  • 6 luku 1 - 28 §
  • 19 luku 1 - 8 §
  • 20 luku 1 - 25 §
    
 • Rikoslaki (39/1889)
  • 30 luku 1 - 13
  • 33 luku 1 - 4 §
  • 41 luku
  • 44 luku 11 - 13 § ja 17§
  • 46 luku
  • 47 luku 1 § ja 7 - 9 §
    
 • Sisäministeriön asetus ampuma-aselain 25 §:n 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisessä käytettävästä lomakkeesta (719/2020)
   
 • Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä (890/2019)
   
 • Sisäministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta (956/2017)
   
 • Standardi SFS 4399, Räjähdystarvikevarastosuoja. Myymälävaraston varastosuojien rakenne ja varustelu.
   
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
  • 1 - 4 §
  • 24 §
  • 26 §
  • 29 - 30 §
  • 33 §
  • 35 §
    
 • Toiminimilaki (2.2.1979/128)
  • 1 - 19 §
    
 • Työsopimuslaki (55/2001)
  • 1 luku 1 - 10 §
  • 3 luku 1 - 5 §
  • 6 luku 1 - 7 §
  • 8 luku 1 - 3 §
    
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
   
 • Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004)
  • 1 - 10 §
    
 • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
  • 1 luku
  • 2 luku
  • 4 - 5 luvut
  • 8 -12 luvut
  • 14 luku
  • 17 luku
  • 19 luku
    
 • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)
  • 1 luku
  • 7 luku
  • 8 luku
  • 10 - 13 luvut

Ajantasaiset säädökset Finlexissä 

Säädökset Euroopan unionin virallisessa lehdessä