Murupolku

Huumausainerikokset

Huumausainerikokset

Vuonna 2019 poliisi kirjasi noin 10 000 erilaista huumausainerikosta. Huumausaineiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat ovat monitahoinen ongelma. 

Poliisin lisäksi asian kanssa painivat sosiaalitoimi, terveydenhuolto, koulut sekä tutkijat. Huumeiden käyttö koskettaa käyttäjien lisäksi myös suurta määrää heidän läheisiään. 

Huumeet vaihtavat omistajaa. Käsissä seteli ja huumepussi.

Käyttörikokset yleisimpiä

Huumausainerikokset on kirjattu rikoslakiin. Yleisimmät nimikkeet ovat huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä huumausainerikos. 

Suurin osa poliisille paljastuneista huumausainerikoksista on käyttörikoksia. Käyttörikoksella tarkoitetaan sitä, että hallussa pidetty huumausaineen määrä on pieni, omaan käyttöön viittaava. 

Huumausainerikoksessa ja törkeässä huumausainerikoksessa on kysymys myös aineen välittämisestä tai esimerkiksi maahantuonnista ja kasvatuksesta. Useimmiten aineen määrä määrittää sen, onko kyse törkeästä rikoksesta. 

Huumausainerikollisuus on tyypillisesti piilorikollisuutta. Poliisin tietoon rikokset tulevat aktiivisen valvonnan tuloksena tai muun toiminnan yhteydessä. Esimerkiksi rattijuopumusvalvonnan yhteydessä voi paljastua huumausainerikos. 

Yleisimmät huumausaineet?

Suomessa käytetään eniten kannabista ja amfetamiinia sekä sen johdannaisia. Heroiinin osuus on ollut pidempään vähäinen, ja sen on korvannut bubrenorfiini. Bubrenorfiinia käytetään opioidiriippuvaisten korvaushoidossa. Ainetta on myös runsaasti laittomilla markkinoilla, yleisimmin puhutaan Subutexista. Viime vuosina myös kokaiinin käyttö on lisääntynyt. 

Pillerikauppa näkyy kaduilla

Viime vuosien tuttu ja ikävä ilmiö kaupungeissa on ollut ”pillerikauppa”, jossa välitetään huumelääkkeitä. Valvonnan yhteydessä on takavarikoitu suuriakin määriä esimerkiksi Rivotril-merkkistä lääkettä. Tyypillisesti pillerikauppaa harjoittavat ulkomailta tulleet kauppiaat.  

Huumekaupassa hyödynnetään tietoverkkoja

Huumekauppa on 2010-luvulla siirtynyt kaduilta myös verkkoon. Usein huumekauppa toimii niin sanotun darkwebin puolella. Näin yritetään toimia anonyymisti. Suomessa huumekauppaa on käyty salatun TOR-verkon välityksellä esimerkiksi Silkkitie-markkinapaikalla ja Sipulikanava -nimisellä keskustelualueella. 

Usein verkossa tapahtuvan huumekaupan ideana on, etteivät myyjä ja ostaja tapaa. Maksu saatetaan hoitaa virtuaalivaluutalla. Joskus myyjä ja ostaja sopivat kaupanteosta salatuissa pikaviestipalveluissa ja kauppa tapahtuu sovitussa paikassa. Näissä kaupoissa tilanne on saattanut päättyä erilaisiin ryöstö- ja väkivaltarikoksiin ja huumekauppa on siten tullut poliisin tietoon. 

Huumausainerikollisuuden ääripäät ovat kaukana toisistaan

Huumausainerikollisuus on ammattimaista ja usein järjestäytynyttä rikollisuutta. Toisessa ääripäässä ovat varsinaisen hyödyn keräävät ammattirikolliset, toisessa moniongelmaiset käyttäjät. Väliin jää monia erilaisia tasoja. Poliisi tekee aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä huumerikollisuuden torjunnassa. 

Myös poliisi haluaa käyttäjät hoitoon

Huumausaineiden käyttö näkyy paljon yleisessä järjestyksessä ja turvallisuudessa ja siten myös poliisin arkityössä. Poliisi tekee ennalta estävää työtä huumeiden käytön ja sen lieveilmiöiden vähentämiseksi. 

Tätä työtä tekevät esimerkiksi laitoksilla olevat Ankkuritiimit, jotka toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Myös poliisi haluaa käyttäjät hoitoon. 

Alaikäiset, jotka jäävät ensimmäistä kertaa kiinni huumeiden käytöstä, puhutetaan. Poliisi ei anna automaattisesti sakkoa, vaan huomautus ja hoitomahdollisuus huomioidaan. Suuri kehitystarve on erilaisten päihdehoitopalveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus. 

Rangaistukset

Huumausainerikoksista voi saada rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta:

  • Huumausaineen käyttörikoksesta rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. 
  • Huumausainerikoksesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. 
  • Törkeästä huumausainerikoksesta rangaistus on vähintään yksi tai enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Useimmin kysytyt

Huumausainerikokset -UKK haitari

Navigointivalikko

Uutiset - otsikko

Uutiset

Sisältöjulkaisija

null Poliisi on huolestunut lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvusta

Poliisi on huolestunut lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvusta

Julkaisuajankohta 8.3.2021 11.17
Uutinen

Poliisin tietoon tullut huumausainerikollisuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Poliisin erityisenä huolena ovat huumeita käyttävät lapset ja nuoret.

- Tilastojen valossa huumausaineiden käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, myös lasten ja nuorten keskuudessa. Viime vuonna kasvoi erityisesti nuorten tyttöjen huumeiden käyttö, ylikomisario Kari Siivo Poliisihallituksesta sanoo.

Huumausaineiden käyttömäärien kasvua tukevat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimukset. Niiden mukaan esimerkiksi amfetamiinin käyttömäärät ovat kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2012, jolloin tutkimukset aloitettiin.

THL:n vuonna 2018 tekemän kyselytutkimuksen mukaan kannabis on yleisin Suomessa käytetty huumausaine. Huumekyselyn mukaan 15–69 -vuotiaassa väestössä jos¬kus kannabista kokeilleiden osuus oli 24 prosenttia. Naisista kokeilleita oli 19 pro¬senttia ja miehistä noin 28 prosenttia. 

Kokeilut painottuvat nuorten 25–34 -vuo¬tiaiden aikuisten ikäluokkaan, joista lähes puolet (44 prosenttia) oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista (THL Huumetilanne Suomessa 2020). 

Kannabis altistaa ahdistus ja masennushäiriöille ja heikentää muistia

THL:n v. 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan runsas kannabiksen käyttö altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle. Kannabiksen käyttö on erityisen haitallista nuoruusiässä.

-  Murrosiässä aivojen kehitys kohti aikuisen suorituskykyä on kiivasta ja siksi ne ovat myös erityisen alttiit päihteiden kaltaisille häiriötekijöille. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö heikentää tarkkaavaisuutta ja muistia ja lisää onnettomuusriskiä. Runsas kannabiksen käyttö nuoruusiässä kaksinkertaistaa psykoosiin sairastumisen riskin ja on myös yhteydessä heikompaan koulumenestykseen ja syrjäytymisuhkaan, Siivo kertoo.

Kannabiksen käyttö johtaa helposti muiden erittäin vaarallisten huumausaineiden käyttöön. 

- Huumekuolemissa vuonna 2019 kannabiksen käyttöä löydettiin 156 tapauksessa yhteensä 433 kuolemantapauksesta. Nuorten (15-24 v) huumekuolemien määrä on kasvanut v. 2015 - 2019 noin 30 prosenttia. 

Poliisin tavoitteena tehostaa ennalta ehkäisyä

Rikosylikomisario Kari Siivon mukaan poliisi on suunnannut omia toimenpiteitään entistä enemmän ennalta estämiseen erityisesti nuorten kohdalla ja ohjeiden mukaisesti toimenpiteiden porrastamiseen sakottamisen sijaan. 

- Toimenpiteitä ovat mm. ensimmäistä kertaa käyttörikoksesta kiinnijääneiden puhuttaminen ja syyttäjän järjestämä neuvottelu sekä käyttäjien hoitoonohjaus -keskusteluiden tehostaminen, joista Poliisihallitus on ohjeistanut poliisiyksiköitä. 

Poliisin antamien sakkovaatimusten määrä laski viime vuonna noin yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Hoitoonohjauksia on kirjattu moninkertaisesti aiempaan verrattuna. 

Huumausaineen käyttörikoksen merkintä säilyy poliisin rekisterissä viisi vuotta

Nuoren huumausaineen käyttö tai kokeilu tapahtuu usein ymmärtämättömyyttään.

-  Täytyy muistaa, että sillä voi kuitenkin olla kauaskantoisia seurauksia tulevaisuuteen. Esimerkiksi työtä hakiessa työnantajat lähes aina teettävät huumausaineseulan ja tekevät perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen.  Huumausaineen käyttörikoksesta tuleva merkintä säilyy poliisin rekistereissä noin viisi vuotta, Kari Siivo kertoo.

Ohjeita vanhemmille

Epäiletkö, että lapsesi on alkanut käyttää huumausaineita?

Selviä merkkejä ei ole. Mutta tässä muutamia seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:
- Kaveripiiri muuttuu täysin toisenlaiseksi.

- Kiinnostus aiemmin nuoren tärkeinä pitämiin asioihin vähenee.

- Nuori käyttää paljon sellaisia nettisovelluksia, jotka vanhemmille vieraita.

- Nuoren tavaroista löytyy epämääräisiä esineitä kuten bongi (vesipiippu).

- Nuori jää kiinni rikoksista esimerkiksi näpistyksestä.

- Nuori pyrkii salaamaan ja peittelemään asioita ja hermostuu poikkeuksellisesti, kun hänen asioitaan tai tavaroita selvitellään tai tarkastellaan.

Entä, kun sinun lapsesi jää kiinni huumeidenkäytöstä?

- Vanhemmilla on näissä tilanteissa usein erilaisia tunteita. Ennen kuin otat asian puheeksi, huolehdi siitä, että olet rauhoittunut ja pystyt keskustelemaan nuoren kanssa asiallisesti. Huutaminen ei tässäkään auta.

- Mikäli keskusteluyhteys on syystä tai toisesta katkennut, kannattaa ensin pyrkiä rakentamaan hyvä keskusteluyhteys. Muista myös kuunnella nuorta. Yritä ymmärtää, vaikka et huumeidenkäyttöä hyväksykään.

- Päihteiden ongelmakäytön yhteydessä on tyypillistä kaikkien päihteiden osalta, että ongelmakäyttäjä ei tunnista omaa ongelmaansa ja haluaa kieltää sen. Hae apua.

- Päihteiden vaikutuksen alaisena lapsesi saattaa vaikuttaa vieraalta, mutta muista, että kyse on lapsestasi ja osoita, että kaikesta huolimatta rakastat häntä ja olet hänestä huolissasi.

Mistä saa apua?

- Sen lisäksi, että lapsesi tarvitsee apua päihdeongelmaan, sinä läheisenä tarvitset myös tukea ja apua.

- Lisätietoja mahdollisista apua tarvitsevista tahoista saa mm. netistä Päihdelinkin tai Irti Huumeista Ry:n sivuilta.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen