Navigointivalikko

Poliisin strategia vuosille 2024-2028

Poliisin strategia on päivitetty toimintaympäristöä vastaavaksi; poliisin visio on olla kaikkien turvana, kaikkina aikoina

Saate

Poliisin yhtenäisyys ja toimintatapojen systemaattisuus on keskeinen ja välttämätön osa poliisin toimintakulttuuria ja tuloksellisuutta.

Poliisin uusi strategia korvaa aiemmin voimaansaatetun strategian. Poliisin visio ja arvot säilyvät ennallaan.

Edellä mainittu strategiakokonaisuus muodostaa yhdessä poliisia ohjaavan lainsäädännön sekä muun normituksen kanssa pohjan ja perustan kaikelle poliisin toiminnalle. Strategiakokonaisuus on laadittu poliisin toimintaa ohjaavien linjaratkaisujen pohjalta nykyistä toimintaympäristöä peilaavasti.

Suomen ja koko Euroopan turvallisuusympäristö ja sitä kautta myös poliisin toimintaympäristö ovat viime vuosina muuttuneet voimakkaasti, nopeasti ja osin ennakoimattomasti.

Edellä mainitut aiheuttavat heijastusvaikutuksia kaikkeen poliisin toimintaan.

− Poliisin tulee päivittäisessä työssään vastata toimintaympäristön rajuun muutokseen. Poliisin päivitetty strategia luo koko poliisin toimintaa kehystävät tavoitteet, joilla toimintaympäristön uhkia hallitaan.

Lisäksi strategia määrittää toimet, joita strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi poliisin toiminnassa priorisoidaan. Strategisten tavoitteiden saavuttamisen kivijalkana toimivat mahdollistavat tekijät, jotka läpileikaten tukevat kaikkea toimintaa.

Päivitetyn strategiamme mukaisesti poliisi turvaa yhteiskuntarauhaa ja ylläpitää luottamuksen poliisiin korkeana. Meidän tulee näyttää päivittäin, että poliisi on saamansa luottamuksen arvoinen. Jokaisella poliisin hallinnossa työskentelevällä on tässä merkittävä rooli. On myös varauduttava kaikkeen mahdolliseen ja jopa mahdottomaan. Se, miten poliisi selviytyy, vaikuttaa yhä enemmän myös maamme ulkoiseen turvallisuuteen.

Yleisesti ja erityisesti nykyisessä ajassa poliisin yhtenäisyys ja toimintatapojen systemaattisuus on keskeinen ja välttämätön osa poliisin toimintakulttuuria ja tuloksellisuutta. Tähän työhön uusi strategia antaa meille kaikille askelmerkit, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

− Yksi yhtenäinen poliisi toimii kaikilla tasoilla strategisia tavoitteita edistäen ja poliisin arvoja kunnioittaen. Vain näin voimme olla visiomme mukaisesti kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

Poliisin strategia 2024-2028

Poliisin strategia, visio ja arvot muodostavat yhdessä poliisia ohjaavan lainsäädännön, sekä muun normituksen kanssa pohjan ja perustan kaikelle poliisin toiminnalle.

Poliisin toimintaympäristön trendit

Poliisin toimintaympäristön trendejä ovat:

 • suunnitellut muutokset
 • rikollisuus
 • väestö
 • teknologia
 • julkinen keskustelu
 • rakenteellinen pääoma
 • fyysinen pääoma
 • suhdepääoma
 • taloudellinen pääoma
 • inhimillinen pääoma

Poliisin toimintaympäristön ilmiöt

Poliisin toimintaympäristöön vaikuttavia ilmiöitä ovat:

 • jatkuvassa muutoksessa oleva rikollisuuden kansainvälistyminen, koveneminen ja digitalisoituminen
 • hybridivaikuttamisen kasvu sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden limittyessä
 • kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön lisääntyminen ja yhteensovittaminen sekä kansainvälinen yhteistyö
 • ilmastonmuutos ja geopoliittiset riskit sekä NATO:n vaikutukset
 • polarisaatio ja yhteiskunnallisen vastakkainasettelun kasvu
 • palvelujen sähköistyminen, tekoäly ja digitalisaatio
 • uusimuotoinen jengiytyminen ja nuorisorikollisuuden kasvu
 • valeuutisoinnin, informaatiovaikuttamisen ja kansalaistottelemattomuuden lisääntyminen
 • teknologian kiihtyvä kehitys ja datamäärän kasvu
 • kilpailu työvoimasta, osaamisen varmistaminen ja työteontapojen muutos
 • muuttuvat väestötekijät: väheneminen, vieraskielisyys, yksin asuminen, ikääntyminen, kaupungistuminen, monipaikkaistuminen ja syrjäytyminen.

Poliisin visio

Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

Poliisin arvot

Poliisin arvot ovat palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Poliisin strategia

Poliisin strategian viisi kohtaa ovat:

 1. Turvaamme yhteiskuntarauhaa ja ylläpidämme luottamuksen poliisiin korkeana
 2. Ennalta estämme rikoksia ja häiriöitä
 3. Paljastamme ja selvitämme rikoksia tehokkaasti
 4. Tuotamme nykyaikaisia ja tehokkaita poliisin palveluita
 5. Vahvistamme henkilöstön hyvinvointia, osaamista ja sitoutumista

Poliisin strategian viisi kohtaa avattuna laajemmin

1. Turvaamme yhteiskuntarauhaa ja ylläpidämme luottamuksen poliisiin korkeana

Nämä priorisoimme:

 • Toimimme eettisesti, yhdenmukaisesti, inhimillisesti, oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti. 
 • Viestimme aktiivisesti, avoimesti ja tietojohtoisesti sisäisen turvallisuuden ilmiöistä ja poliisin tehtäväkentästä.
 • Vahvistamme poliisin kyvykkyyttä tunnistaa ja torjua hybridiuhkia tehokkaasti.
 • Olemme aktiivisesti yhteistyössä kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteiskuntarauhan ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. 
 • Näymme, olemme helposti lähestyttäviä ja ylläpidämme kaikessa toiminnassamme poliisin mainetta ja luottamusta.

2. Ennalta estämme rikoksia ja häiriöitä

Nämä priorisoimme:

 • Valvomme tietojohtoisesti ja puutumme suunnitelmallisesti, sekä ennalta estävästi vakavampiin rikoksiin ja häiriöihin. 
 • Ennalta estämme erityisesti nuoriso- ja jengirikollisuutta, sekä radikalisoitumista yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. 
 • Kehitämme liikenneturvallisuustyön tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
 • Hyödynnämme ennalta estäviä työkaluja ja hallinnollisen rikostorjunnan mahdollisuuksia tehokkaasti poliisitoiminnan kaikilla osa-alueilla. 
 • Tehostamme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä rikollisuuden ja sisäisen turvallisuuden vakavien uhkien torjumiseksi ja analysoimiseksi.

3. Paljastamme ja selvitämme rikoksia tehokkaasti

Nämä priorisoimme:

 • Panostamme rikostiedusteluun ja paljastamme vakavimpia sekä yhteiskunnallisesti merkittävimpiä rikoksia tehokkaasti. 
 • Tehostamme ja yhdenmukaistamme rikosprosessin esikäsittely- ja alkutoimia rikoslajineutraalisti.
 • Pidämme vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten selvitystason korkeana. 
 • Lisäämme rikostorjunnan tehokkuutta erityisesti päivittäisrikostutkinnassa. 
 • Kehitämme esitutkinnan tasalaatuisuutta ja läpivirtausta sekä oikeusturvan toteutumista koko rikostutkinnassa.

4. Tuotamme nykyaikaisia ja tehokkaita poliisin palveluita

Nämä priorisoimme:

 • Hoidamme kiireelliset hälytystehtävät tehokkaasti. 
 • Kehitämme suunnitelmallisesti palveluita yhdenmukaisuus, toiminnallisuus ja taloudellisuus huomioiden. 
 • Otamme huomioon joustavasti erilaisten asiakasryhmien tarpeet poliisipalvelujen tuottamisessa.
 • Käytämme resursseja monialaisesti ja kohdennamme niitä tietojohtoisesti. 
 • Painotamme poliisin sähköisten palveluiden kehittämistä ja hyödynnämme teknologian tarjoamat mahdollisuudet.

5. Vahvistamme henkilöstön hyvinvointia, osaamista ja sitoutumista

Nämä priorisoimme:

 • Parannamme henkilöstön työkykyä, työhyvinvointia ja ylläpidämme yhteisöllisyyttä. 
 • Huolehdimme työturvallisuudesta ja tuemme sekä suojaamme henkilöstöä työssä kohdattavilta uhilta.
 • Lisäämme poliisin houkuttelevuutta työnantajana.  
 • Kehitämme poliisikoulutusta ja henkilöstön osaamista huomioiden poliisin turvallisuusympäristön sekä yhteiskunnan vaatimukset. 
 • Noudatamme esimerkillistä työnantajapolitiikkaa ja kehitämme esimiestyön suunnitelmallisuutta.

Poliisin strategian mahdollistaminen

Poliisi mahdollistaa strategiansa noudattamalla seuraavia toimintaperiaatteita:

 • Johdamme toimintaa arvojemme mukaisesti, eettisesti, tuloksellisesti, kustannustehokkaasti, tietojohtoisesti ja vaikuttavasti. 
 • Analysoimme ja tuotamme ajantasaista tietoa toimintaympäristöstä poliisitoiminnan ja sisäisen sekä yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. 
 • Varmistamme käyttöömme ajantasaisen kaluston, välineet sekä terveelliset ja turvalliset toimitilat. 
 • Turvaamme toimintakriittiset ICT-palvelut ja -järjestelmät sekä materiaalipalvelut kaikissa olosuhteissa. 
 • Hyödynnämme ja kehitämme aktiivisesti uusia teknologioita kaikessa poliisitoiminnassa.

Poliisin strategian toteutumisen mittaaminen

Poliisin strategian toteutumista mitataan useilla mittareilla, joita ovat:

 • Luottamus poliisiin (poliisibarometri, luottamus & maine -tutkimus)
 • Turvallisuuden tunne (poliisibarometri, sentimentti)
 • Ilmoitettujen rikosten lukumäärä
 • Liikennevalvontaindeksi
 • Häiriöindeksi
 • Selvitystaso ja tutkinta-aika
 • Toimintavalmiusaika
 • Sähköisen asioinnin käyttöaste
 • Työtyytyväisyysindeksi
 • Lähtövaihtuvuus