Navigeringsmeny

Poliisin strategia vuosille 2024-2028 sv

Polisens strategi har uppdaterats för att motsvara verksamhetsmiljön; polisens vision är att vara en trygghet för alla, under alla tider

Följebrev

Att polisen agerar enhetligt och systematiskt är en central och nödvändig del av polisens verksamhetskultur och resultat.

Polisens nya strategi ersätter den strategi som genomförts tidigare. Polisens vision och värderingar förblir oförändrade.

Den ovan nämnda strategihelheten utgör tillsammans med den lagstiftning som styr polisen och annan normering basen och grunden för all polisverksamhet. Strategihelheten har utarbetats utifrån linjelösningar som styr polisens verksamhet på ett sätt som återspeglar den nuvarande verksamhetsmiljön.

Finlands och hela Europas säkerhetsmiljö och därigenom också polisens verksamhetsmiljö har förändrats kraftigt, snabbt och delvis oförutsägbart under de senaste åren.

Ovanstående återspeglas i all polisverksamhet.

Polisen måste i sitt dagliga arbete svara på den drastiska förändringen i verksamhetsmiljön. Polisens uppdaterade strategi skapar mål som styr hela polisverksamheten och genom vilka hot i verksamhetsmiljön hanteras.

I strategin fastställs dessutom vilka åtgärder som prioriteras i polisens verksamhet för att nå de strategiska målen. Hörnstenen för att uppnå de strategiska målen utgörs av möjliggörande faktorer som genomsyrar och stöder all verksamhet.

I enlighet med vår uppdaterade strategi tryggar polisen samhällsfreden och upprätthåller ett högt förtroende för polisen. Vi måste dagligen visa att polisen är värd det förtroende den får. Alla som arbetar inom polisförvaltningen har en viktig roll i detta. Vi måste också vara beredda på allt som är möjligt och till och med omöjligt. Hur polisen klarar sig påverkar i allt högre grad också vårt lands yttre säkerhet.

I allmänhet, och i synnerhet i vår tid, är det faktum att polisen agerar enhetligt och systematiskt en central och nödvändig del av polisens verksamhetskultur och resultat. Den nya strategin ger oss alla stegmärken för detta arbete, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

En enhetlig polis arbetar på alla nivåer och främjar de strategiska målen och respekterar polisens värderingar. Bara på så sätt kan vi handla enligt vår vision att vara en trygghet för alla, under alla tider.
 

Polisens strategi 2024–2028

Polisens strategi, vision och värderingar, tillsammans med den lagstiftning och andra normer som styr polisen, utgör grunden och fundamentet för all polisverksamhet.

Trender i polisens omgivning

Trender i polismiljön inkluderar:

 • Planerade ändringar
 • Brottsligheten
 • Befolkningen
 • Teknologin
 • Den offentliga debatten
 • Strukturellt kapital
 • Fysiskt kapital
 • Relationskapital
 • Ekonomiskt kapital
 • Mänskligt kapital

Fenomen i polisens miljö

Fenomen som påverkar polisens miljö inkluderar:

 • Brottsligheten blir allt mer internationell, hårdare och mer digital och förändras ständigt 
 • Hybridpåverkan ökar, den inre och yttre säkerheten överlappar varandra
 • Ökad nationell och internationell
 • Lagstiftning och samordnande av dem, internationellt samarbete
 • Klimatförändringen och geopolitiska risker samt effekterna av Nato
 • Ökad polarisering och sociala motsättningar
 • Övergång till elektroniska tjänster, artificiell intelligens, digitalisering
 • Nya former av gängbildning och ökad ungdomsbrottslighet
 • Falska nyheter och nformationspåverkan, civil olydnad ökar
 • Accelererande teknisk utveckling och ökad datamängd
 • Konkurrens om arbetskraft, säkerställande av kompetens och förändrade arbetssätt
 • Föränderliga demografiska faktorer: reducering, personer med ett främmande språk som modersmål, att bo ensam, åldrande, urbanisering, multilokalitet, social utslagning

Polisens vision

Polisen skapar trygghet, alltid och för alla.

Polisens värderingar

Polisens värderingar är service, rättvisa, kompetens och medarbetarnas välbefinnande.

Polisens strategi

De fem punkterna i polisens strategi är:

 1. Vi tryggar stabiliteten i samhälletoch upprätthåller ett högt förtroende för polisen.
 2. Vi förebygger brott och störningar.
 3. Vi avslöjar och utreder brott effektivt.
 4. Vi producerar moderna och effektiva polistjänster.
 5. Vi stärker personalens välbefinnande, kompetens,och engagemang.

De fem punkterna i polisstrategin i mer detalj

1.  Vi tryggar stabiliteten i samhället och upprätthåller ett högt förtroende för polisen

Våra prioriteter:

 • Vi handlar etiskt, konsekvent, humant, rättvist och interaktivt. 
 • Vi kommunicerar aktivt, öppet och kunskapsbaserat om fenomen inom den inre säkerheten och polisens arbetsfält.
 • Vi stärker polisens förmåga att identifiera och bekämpa hybridhot på ett effektivt sätt. 
 • Vi samarbetar aktivt med partner och civilsamhället för att öka samhällsfreden och känslan av säkerhet. 
 • Vi är synliga, lättillgängliga och upprätthåller polisens rykte och förtroende i all vår verksamhet.

2. Vi förebygger brott och störningar

Våra prioriteter:

 • Vi övervakar kunskapsbaserat och ingriper systematiskt och förebyggande i allvarligare brott och störningar. 
 • Vi förebygger i synnerhet ungdoms- och gängbrottslighet samt radikalisering i samarbete med övriga säkerhetsmyndigheter och samarbetspartner. 
 • Vi utvecklar trafiksäkerhetsarbetets effektivitet och genomslagskraft. 
 • Vi utnyttjar effektivt förebyggande verktyg och möjligheterna till administrativ brottsbekämpning inom alla delområden av polisverksamheten. 
 • Vi intensifierar det nationella och internationella samarbetet för att förebygga och analysera brottsligheten och allvarliga hot mot den inre säkerheten.

3. Vi avslöjar och utreder brott effektivt

Våra prioriteter:

 • Vi satsar på kriminalunderrättelse och avslöjar effektivt de allvarligaste brotten och brotten med stor samhällelig betydelse. 
 • Vi effektiverar och harmoniserar den inledande behandlingen och de inledande åtgärderna i straffprocessen på ett neutralt sätt för de olika brottstyperna. 
 • Vi upprätthåller en hög utredningsprocent för grova brott mot liv och hälsa. 
 • Vi gör det brottsförebyggande arbetet effektivare, särskilt i utredningen av vardagsbrott. 
 • Vi utvecklar enhetligheten och smidigheten i förundersökningarna samt förverkligandet av rättsskyddet i hela brottsutredningen.

4. Vi producerar moderna och effektiva polistjänster

Våra prioriteter:

 • Vi sköter brådskande larmuppdrag på ett effektivt sätt. 
 • Vi utvecklar systematiskt våra tjänster med beaktande av enhetlighet, funktionalitet och lönsamhet. 
 • Vi beaktar flexibelt olika kundgruppers behov i produktionen av polistjänster.
 • Vi använder resurser på ett multisektoriellt sätt och allokerar dem på ett informationsbaserat sätt. 
 • Vi betonar utvecklingen av polisens e-tjänster och utnyttjar de möjligheter som teknologin erbjuder.

5. Vi stärker personalens välbefinnande, kompetens och engagemang

Våra prioriteter:

 • Vi förbättrar personalens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet och upprätthåller en känsla av gemenskap. 
 • Vi sörjer för arbetarskyddet och stöder och skyddar personalen från hot som den möter i arbetet.
 • Vi vill göra polisen till en mer attraktiv arbetsgivare.  
 • Vi utvecklar polisutbildningen och personalens kompetens och beaktar de krav som polisens säkerhetsmiljö och samhället ställer. 
 • Vi följer en föredömlig arbetsgivarpolicy och utvecklar planenligheten i chefsarbetet. 

Att möjliggöra polisens strategi

Polisen möjliggör sin strategi genom att följa följande principer:

 • Vi leder verksamheten i enlighet med våra värderingar, etiskt, framgångsrikt, kostnadseffektivt, informationsbaserat och effektivt. 
 • Vi analyserar och producerar aktuell information om verksamhetsmiljön till stöd för polisverksamheten och den interna och samhälleliga debatten. 
 • Vi säkerställer tillgång till tidsenlig utrustning, redskap och hälsosamma och säkra lokaler. 
 • Vi säkerställer funktionskritiska ICT-tjänster och -system samt materialtjänster under alla omständigheter.
 • Vi utnyttjar och utvecklar aktivt nya teknologier i all polisverksamhet. 

Mätning av förverkligandet av strategin

Genomförandet av polisstrategin mäts med hjälp av ett antal indikatorer, bland annat:

 • Förtroende för polisen (polisbarometern, undersökningen förtroende och anseende)
 • Känsla av trygghet (polisbarometern, sentiment)
 • Antal anmälda brott
 • Index för trafikövervakning
 • Störningsindex
 • Utredningsnivå och utredningstid
 • Aktionsberedskapstid
 • Utnyttjandegraden av elektronisk ärendehantering
 • Index för arbetstillfredsställelse
 • Avgångsomsättning