Seksuaalirikokset-leipäteksti

Seksuaalirikokset

Vuonna 2022 poliisille ilmoitettiin 5 538 seksuaalirikosta, joista lapsiin kohdistuvia oli 2 256. Lisäksi tutkittavana oli 963 lapsia seksuaalisesti esittävään kuvamateriaaliin liittyvää rikosta. 

Seksuaalirikoksiin kuuluvat mm. seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen kajoaminen ja raiskaus sekä lapsenraiskaus, seksuaalinen kajoaminen lapseen ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Myös lasta seksuaalisesti esittävän kuvamateriaalin hallussapito tai levittäminen ovat rangaistavia tekoja. 

Seksuaalirikoksiin kuuluu muitakin rikosnimikkeitä ja myös törkeitä tekomuotoja, jotka ilmenevät tarkemmin ja kattavammin rikoslain 20 luvussa, jossa on säädetty seksuaalirikoksista. 

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus

Seksuaalirikoslain kokonaisuudistus muutoksineen tuli voimaan 1.1.2023. Uudistuksen säännökset koskevat niitä seksuaalirikoksia, jotka ovat tapahtuneet voimaantulon jälkeen. Keskeistä uudistuksessa on etenkin ns. suostumusperusteisuus sekä seksuaalisen ahdistelun monimuotoistuminen, jonka myötä seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö voi täyttyä koskettelun ohella myös muilla tavoin, kuten kosketteluun voimakkuutensa tai toistuvuutensa vuoksi vakavuudeltaan rinnastettavalla tavalla sanallisesti, lähettämällä tai esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla kuvan tai itseään paljastamalla, taikka muulla vastaavalla tavalla. 

Seksuaalirikoksella tarkoitetaan sellaista tekoa, jolla loukataan toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja joka on tehty vastoin toisen ihmisen suostumusta tai sellaisissa olosuhteissa, joissa suostumuksen antaminen ei ole mahdollista. 

Raiskauksen määritelmä perustuu vapaaehtoisuuden puuttumiseen. Laissa on erikseen lueteltu tilanteet, joissa ei ole kysymys vapaaehtoisuudesta. Nykyisen sukupuoliyhteyden määritelmän mukaan esimerkiksi toisen sukuelimen tai peräaukon koskettelu sukuelimellä tai suulla katsotaan lain tarkoittamaksi sukupuoliyhteydeksi.

Jos sinua on ahdisteltu seksuaalisesti:

  • Paina mieleesi tekijän tuntomerkit, jos ahdistelu on tapahtunut esimerkiksi kaupungilla.
  • Tee asiasta rikosilmoitus mahdollisimman pian.
  • Hae apua, jos tapahtunut ahdistaa. Jokainen reagoi ahdisteluun yksilöllisesti.
  • Muista, että vastuu ahdistelusta on tekijällä, se ei ole sinun syytäsi.

Osa seksuaalirikoksista jää piiloon

Tutkimusten mukaan poliisin tietoon tulee vain osa seksuaalirikoksista. Pelko, häpeä, alistettu asema ja jopa kulttuuriset sekä uskonnolliset asiat, voivat käytännössä estää rikosilmoituksen tekemisen.  Aina ei edes tunnisteta, että on jouduttu rikoksen uhriksi. 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaaliset teot netissä vaikuttavat olevan niin yleisiä, että lähestymisiä saatetaan pitää arkipäiväisinä. Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on verkkoympäristössäkin rikos, josta tulisi aina ilmoittaa viranomaisille. Tekijöillä on usein muitakin uhreja ja ilmoittamalla voidaan estää rikollisen toiminnan jatkuminen.

Raiskaus

Seksiin tarvitaan kaikkien osallisten suostumus. Sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei ole pidettävä vapaaehtoisena, jos:

  1. hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut osallistuvansa siihen vapaaehtoisesti;
  2. hänet on pakotettu sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkauksella; tai
  3. hän ei ole voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan tiedottomuutensa, sairautensa, vammaisuutensa, pelkotilansa, voimakkaan päihtymistilansa, heikentyneen tajunnantilansa, tilanteen äkillisyyden, erityisen valta-aseman vakavan väärinkäytön tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Tilanne, jossa toinen osapuoli on kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan seksiin suostumisesta, katsotaan myös raiskaukseksi. Esimerkiksi vahvan päihtymyksen takia tiedottomassa tilassa olevalta henkilöltä ei voi saada pätevää suostumusta seksiin. 

Raiskaus katsotaan törkeäksi, jos siitä aiheutuu vakavia vammoja, tekijöitä on useita, henkinen ja ruumiillinen kärsimys on merkittävää, uhri on alle 18-vuotias, tekotapa on erityisen raaka tai julma tai teossa uhataan vakavalla väkivallalla tai esimerkiksi teräaseella. 

Myös raiskauksen yritys on rangaistava teko.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset

Suomen rikoslain mukainen ns. suojaikäraja on 16 vuotta. Lähtökohtaisesti aikuisen alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistama seksuaalinen teko täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa, lapsen ikäraja on 18 vuotta.

Lapseen kohdistuva seksuaalirikos voi tapahtua joko fyysisenä tekona, siihen houkutteluna tai sen yrityksenä sekä reaalimaailmassa että verkkoympäristössä. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan tai vanhemman tai vanhempaan rinnastettavan henkilön osalta alle 18-vuotiaan lapsen kanssa on lähtökohtaisesti törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. 

Seksuaalirikokset siirtyvät verkkoon

Kasvava määrä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tapahtuu verkossa tai sen avulla. Teot kohdistuvat sekä tyttöihin että poikiin ja niitä tapahtuu kaikilla netin alustoilla, joita lapset käyttävät. Paras tapa ennalta estää näitä rikoksia on ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä lapsen kanssa myös verkkoon liittyvästä tekemisestä.

Verkkovälitteiset lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat olla esimerkiksi seksuaalisävytteistä viestittelyä, kuvien tai videoiden lähettämistä tai pyytämistä tai web-kameran välityksellä tapahtuvaa hyväksikäyttöä. Osa netissä alkaneista rikoksista voi johtaa myös fyysiseen tapaamiseen ja kanssakäymiseen. Verkossa tapahtuneet rikokset tai teot, joissa lasta seksuaalisesti esittävä kuva on lähtenyt verkossa leviämään, voivat olla yhtä haitallisia lapselle kuin fyysisetkin teot. 

Vastuu on aina aikuisella

Normaaliin lapsen kehitykseen kuuluu kiinnostus omasta seksuaalisuudesta. Vaikka lapsi olisi aloitteellinen viestittelijä verkossa, vastuu on aina aikuisella. Lapsen suostumisella seksuaalissävytteiseen yhteydenpitoon aikuisen kanssa ei ole merkitystä rikoksen kannalta. 

Saman ikäisten nuorten välinen vapaaehtoinen seurustelu tai siihen liittyvä keskinäinen seksuaalissävytteinen viestittely tai vapaaehtoinen molemminpuoliseen sopimukseen perustuva kuvien lähettely seurustellessa ei täytä seksuaalirikoksen kriteerejä. Paljastavia kuvia eteenpäin muille lähettämällä tai niitä someen postaamalla toisesta alle 18-vuotiaasta lapsesta tai nuoresta, syyllistyy yli 15-vuotias nuori itse rikokseen. 

Seksuaalirikokset -oikean palstan sisältö

Ilmoita rikosepäilyt aina poliisille

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vahingollisia ja arkaluonteisia rikoksia. Juuri asian arkuuden takia niitä ei aina ilmoiteta poliisille. Yksittäinen pieneltä tuntuva teko voi johtaa poliisin isomman juttusarjan jäljille. Tekijöillä on usein monia uhreja. Siksi poliisille ilmoittaminen on tärkeää tapauksen vakavuusasteesta riippumatta. Varhainen ilmoittaminen voi estää useita tekoja ja pysäyttää jo käynnissä olevat tapahtumat.

Sivullisenakin voit saada tietää tai epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta? Ole rohkeasti yhteydessä poliisiin ja kerro tietosi tapahtuneesta - vaikka asia tuntuisi vähäiseltä tai epävarmalta, niin aina kannattaa ilmoittaa, vaikka poliisin nettivinkin kautta.

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus

Monilla tahoilla on jo työn puolesta velvollisuus ilmoittaa poliisille havaituista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tämä koskee myös netissä tapahtuneita seksuaalirikoksia. Eri viranomaisten lisäksi tällaisia tahoja ovat mm. opetus- ja nuorisotoimi, lasten päivähoito, seurakunta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät. 

Käsikirja lapsirikostutkintaan 

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan

 Lapsi nojaa pään käsiinsä koulupöydän ääressä. Pöydällä avoimena kannettava tietokone.

Seksuaalirikokset-haitari