Seksuaalirikokset-leipäteksti

Sexualbrott 

År 2021 polisanmäldes nästan 5 400 sexualbrott, av vilka hälften riktade sig mot barn. Under 2021 utredde polisen dessutom över 850 brott som hänförde sig till sexuellt inriktade bilder på barn. 

Sexualbrott omfattar bland annat sexuellt antastande, sexuellt utnyttjande, tvingande till sexuell handling, våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn. Innehav eller spridning av bildmaterial som visar ett barn sexuellt är straffbara gärningar. 

En del av sexualbrotten förblir dolda

Polisen får endast kännedom om en del av sexualbrotten. Rädsla eller skam kan hindra från att göra brottsanmälan.  I vissa fall vet inte personen ifråga om att han eller hon har blivit offer för ett brott. 

Sexuella handlingar mot barn och ungdomar på nätet verkar vara så vanliga att närmanden kan uppfattas som vardagliga. En sexuell handling som begås av en vuxen mot ett barn är också ett brott i en onlinemiljö och det ska alltid anmälas till myndigheterna. Förövarna har ofta andra offer och anmälning kan förhindra fortsatt brottslig verksamhet.

Sexuellt antastande

Sexuellt antastande blev straffbart i Finland år 2014. Enligt lagen avser man med sexuellt antastande en gärning som genom beröring gör intrång på den sexuella självbestämmanderätten. 

I praktiken är sexuella trakasserier oönskad beröring av kroppen, till exempel klappar på skinkorna, kläm på brösten, smekningar och annat tafsande. Trakasserierna kan inträffa var som helst och gärningsmannen kan vara en bekant eller en främmande person.

Om du har blivit sexuellt antastad:

  • Om antastandet till exempel har ägt rum på staden, lägg gärningsmannens kännetecken på minnet.
  • Gör en brottsanmälan så snabbt som möjligt.
  • Sök hjälp om händelsen känns svår för dig. Varje person reagerar individuellt på antastande.
  • Kom ihåg att det är gärningsmannen som är ansvarig för antastandet, det är inte ditt fel.

Våldtäkt

Sex kräver samtycke från alla inblandade. Enligt lagen tvingas ena parten vid en våldtäkt till samlag genom våld eller hot om våld. 

En situation där den andra parten inte kan försvara sig eller uttrycka sin vilja att samtycka till sex betraktas också som våldtäkt. Exempelvis av en person som är medvetslös på grund av stark berusning är det inte möjligt att få giltigt samtycke till sex. 

Våldtäkten betraktas som grov om allvarliga skador har orsakats, om det finns flera gärningsmän, om det psykiska och fysiska lidandet är betydande, om offret är under 18 år, om sättet på vilket handlingen har utförts varit speciellt rått eller grymt eller det under handlingen hotats med allvarligt våld eller till exempel med eggvapen. 

Även försök till våldtäkt är straffbart.

Sexualbrott mot barn och unga

Skyddsåldersgränsen enligt Finlands strafflag är 16 år. En sexuell handling som en vuxen gör mot ett barn under 16 år uppfyller i princip de förutsättningar (rekvisit) som behövs för att dömas för brott. Om gärningsmannen är förälder till barnet eller i en med förälder jämförbar position är barnets åldersgräns 18 år.

Ett sexualbrott mot ett barn kan ske antingen i form av en fysisk handling, lockande eller försök till en fysisk handling såväl i realvärlden som i onlinemiljön. Samlag med ett barn under 16 år eller för förälder eller med en förälder jämförbar person med ett barn under 18 år är i princip grovt sexuellt utnyttjande av ett barn. 

År 2019 lades till strafflagen en ny paragraf om grov våldtäkt av barn. Om gärningsmannen gör sig skyldig till grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn kan hen för gärningen dömas till fyra till tolv års fängelse för grov våldtäkt mot barn. 

Sexualbrott flyttar över till nätet 

I dag sker ett växande antal sexualbrott mot barn på nätet eller med hjälp av det. Gärningarna riktar sig till flickor och pojkar och äger rum på alla nätplattformar som barn använder. Det bästa sättet att förebygga dessa brott är att upprätthålla god kommunikation med barnet också om aktiviteter på nätet.

Sexualbrott på nätet mot barn kan till exempel omfatta meddelanden med sexuell anspelning, att skicka eller begära bilder eller videor eller utnyttjande via en webbkamera. En del av de brott som börjat på nätet kan även leda till ett fysiskt möte. Brott som begås på nätet eller handlingar där en sexuellt inriktad bild av ett barn har börjat spridas på nätet kan vara lika skadliga för barnet som fysiska handlingar. 

De vuxna har alltid ansvaret

Det hör till ett barns normala utveckling att även bli intresserad av sexualitet. Fastän barnet skulle ta initiativ till meddelandena på nätet är det alltid den vuxna som är ansvarig. Att barnet samtycker till kommunikation med sexuell nyans med en vuxen är inte relevant med tanke på brottet. 

Frivilligt sällskapande mellan ungdomar i samma ålder eller kommunikation med sexuell anspelning i samband med det eller frivilligt skickande av bilder baserat på ömsesidig överenskommelse när ungdomarna sällskapar uppfyller inte kriterierna för sexualbrott. Genom att skicka vidare avslöjande bilder på ett annat barn eller en ung person under 18 år eller publicera dem på sociala medier, gör sig en person som är över 15 år själv skyldig till ett brott. 

Seksuaalirikokset -oikean palstan sisältö -sv

Anmäl alltid brottsmisstanke till polisen

Sexualbrott mot barn är skadliga och brott av känslig natur. Just på grund av sakens känsliga natur anmäls de inte alltid till polisen.  En enskild handling som kan verka liten kan hjälpa polisen att spåra en större serie handlingar. Gärningsmännen har ofta många offer. Därför är det viktigt att anmäla till polisen oavsett om ärendet är allvarligt eller inte. Tidig anmälan kan förhindra nya handlingar och stoppa handlingar som redan pågår.

Tänk om du som utomstående stöter på, får reda på eller misstänker ett sexualbrott mot ett barn? Kontakta den lokala polisen och berätta din information om det som inträffat. Även i en osäker situation eller situation som känns obetydlig lönar det sig alltid att göra en anmälan, exempelvis via polisens nättips

Myndigheter har anmälningsskyldighet

Många organ har redan på grund av sitt arbete skyldighet att anmäla till polisen sexualbrott mot barn som de har uppmärksammat. Detta gäller också sexualbrott som inträffa på nätet. Förutom olika myndigheter är sådana organ bland annat utbildnings- och ungdomsverksamhet, barnens dagvård, församlingen och arrangörer av skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet. 

Ett barn lutar huvudet mot händerna vid en pulpet. På bordet en öppnad laptop.

Seksuaalirikokset-haitari