Navigeringsmeny

Nettivinkki sv

Nättips

Har du upptäckt misstänkt aktivitet på nätet? Tror du att det du sett kan vara brottsligt? Har du stött på misstänkt innehåll eller material?

Du kan lämna ett nättips till polisen om fall som inte är brådskande. Polisen granskar de inkomna tipsen under tjänstetid.

Ring nödnumret 112 då du behöver brådskande hjälp av polisen.

Nättips är inte en brottsanmälan eller en administrativ rådgivning

Brottsanmälningar tas inte emot via blanketten. Använd den elektroniska brottsanmälan för att göra en brottsanmälan. 

Fyll åtminstone i de fält som är markerade med *. Tidsgränsen för att sända tipset är 20 minuter.

YJA Poliisi Nettivinkki

Iakttagelser gällande kränkningar av dataskydd

En kränkning av dataskyddet är en situation där enskilda personers, företags eller organisationers konfidentialitet, tillgänglighet eller integritet äventyras.

Kränkning av dataskydd är t.ex.

 1. databrott, såsom överbelastningsattacker, skadlig programvara, dataintrång eller nätfiske per e-post
 2. brister i nättjänsters datasäkerhet, som kan äventyra t.ex. sekretessen vid hanteringen av personuppgifter.

Narkotikarelaterade iakttagelser

Narkotikabrott är

 1. tillverkning eller försök att tillverka narkotika, samt odling eller försök att odla kat (Catha edulis) eller Psilocybe-svamp
 2. odling eller försök att odla av opiumvallmo, hampa eller kaktusväxter som innehåller meskalin för användning som narkotika eller råvara för sådan eller för användning vid tillverkning eller produktion av narkotika
 3. import eller export av narkotika eller transport och transitering av narkotika eller försök till dessa
 4. försäljning, förmedling, överlåtelse eller annan distribution av narkotika eller försök till dessa
 5. innehav av narkotika eller försök att köpa narkotika.

Rasistiska brott och diskriminering

Med ett hatbrott avses i allmänhet ett brott vars motiv är fördomar och fientlighet mot den folkgrupp som offret representerar. Ett hatbrott kan även rikta sig mot majoritetsbefolkningen.

Som hatbrott betraktas händelser och brott som riktar sig mot en person eller egendom och som har något eller några av dessa motiv:

 • ras
 • hudfärg
 • härstamning
 • nationalitet eller etniskt ursprung
 • religion eller personlig övertygelse
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning
 • eller något annat som är jämförbart med dessa.

Ett hatbrott kan till exempel rikta sig mot personer som arbetar med minoriteter eller som har socialt umgänge med minoriteter.

Ett hatbrott kan till exempel vara diskriminering med rasistiska motiv, olaga hot, misshandel, sabotage eller hets mot folkgrupp.

Våld som grundar sig på extremism samt terrorism

Våld och hot om våld som grundar sig på extremism motiveras och rättfärdigas av ideologi. Idévärlden kan vara politisk eller bygga på religiösa tolkningar eller en livsåskådning. Våld som grundar sig på extremism är t.ex. våldshandlingar som begås av extremhögern och extremvänstern, religiöst motiverat våld och handlingar som är kopplade till t.ex. hat mot mänskligheten, såsom vissa massmord. Terroristbrotten definieras i strafflagen (strafflagen 34 a kap.). Anmäl terrorismrelaterade iakttagelser som inte är brådskande den här vägen.

Våldsrelaterade iakttagelser

Med olaga hot om våld avses en situation, där en person hotar en annan med våld eller något annat brottsligt. Den som hotas har grundad anledning att frukta för att hens egen eller någon annans personliga säkerhet eller egendom är i allvarlig fara.

Förföljelse eller hot om våld kan t.ex. förekomma i våld i nära relationer. Rädsla kan hindra den hotade att anmäla saken till polisen.

Annat säkerhetshot

Annat väsentligt säkerhetshot som polisen ska informeras om och som inte omfattas av ovanstående punkter.

Iakttagelser gällande bedrägeribrott

Bedrägeri innebär att en person skaffar sig ekonomisk vinning genom att vilseleda en annan person. Bedrägeriet kan också genomföras genom att förvränga uppgifter i ett datasystem för att uppnå ekonomisk vinning. Det finns många olika typer av bedrägerier. Typiska nutida bedrägerier är olika slags svindelbrev som skickas via e-posten, såsom de så kallade vd-bedrägeribreven som skickas till företag.

Korruptionsrelaterade iakttagelser

Kärnområdet för korruption är de brott enligt strafflagen som begås av tjänstemän och näringslivet. Man göra sig skyldig till muta redan genom att utlova eller erbjuda en orättmätig förmån (muta). Typiska korruptionsbrott är därutöver olika former av missbruk av tjänsteställning eller förtroendeställning i syfte att försöka uppnå en orättmätig förmån för egen del eller för någon närstående.

Olaglig marknadsföring av penningspel

I Fastlandsfinland är marknadsföring av penningspel endast tillåten för Veikkaus Ab. All annan marknadsföring av penningspel är förbjuden och enligt lagen ett straffbart penningspelsbrott. Med marknadsföring avses all typ av kommersiell verksamhet som strävar efter att främja efterfrågan på penningspel eller öka kännedom om instansen som anordnar penningspel. All slags säljfrämjande verksamhet för olovlig penningspelsverksamhet är lagstridig.

Verksamhet mot penningtvättslagen av Veikkaus Ab eller dess ombud

Enligt penningtvättslagen ska Veikkaus Ab och näringsidkare som förmedlar dess penningspel identifiera sina kunder vid etablering av ett fast kundförhållande, samt om det är fråga om en tvivelaktig affärstransaktion. Dessutom ska kunden identifieras och dennas identitet kontrolleras antingen när insatsen läggs eller i samband med vinstutbetalningen, eller i båda situationerna, om det belopp som spelaren satsar eller den vinst som spelaren löser ut per gång eller som sammanhängande betalningar sammanlagt uppgår till minst 2 000 euro.

Veikkaus Ab och dess ombud är alltid skyldiga att anmäla tvivelaktiga transaktioner och misstanke om finansiering av terrorism.

Anmäl till polisen om Veikkaus Ab eller något av dess ombud försummar att fullfölja sina skyldigheter i penningtvättslagen, eller handlar i strid med penningtvättslagen, t.ex. om en kund spelar Veikkaus Ab:s penningspel för minst 2 000 euro eller om det förekommer något tvivelaktigt i kundens spelande. Kundens identitet kontrolleras dock inte.

Mer information om penningtvätt på Centralkriminalpolisens webbplats.

Sexuella brott mot barn

Till sexuellt utnyttjande av barn räknas sexuella handlingar som riktar sig mot barn under 16 år och som skadar barnets utveckling. Könsumgänge med personer under 16 år är inte tillåtet. Sexuella brott mot barn begås ofta på nätet eller med hjälp av det. Ett sexualbrott kan till exempel innebära att man skickar eller begär bilder eller videor av sexuell art.

Kontaktinformation

Dina kontaktuppgifter behandlas konfidentiellt. Vänligen lämna dina kontaktuppgifter så att polisen kan begära ytterligare information om det behövs.

Nettivinkki infolaatikko sv

Sekretesspolicy för nättips

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till nättips ingår i dataskyddsbeskrivningen Behandling av personuppgifter för att förebygga eller avslöja brott.