Tietosuojaseloste Mediailmoitukset mediapalveluportaali

Tietosuojaseloste Mediailmoitukset mediapalveluportaali

Rekisteröityjen informointi ID-18175972 (Tietosuojaseloste)
15.05.2018 POL-2018-17138

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 artikla 12 sekä artikla 13 (tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 artikla 12 sekä artikla 14 (kun tietoja ei kerätä rekisteröidyltä itseltään).

Tietosuojalain 33 §:ssä säädetään rajoituksista rekisterinpitäjän velvollisuuteen toimittaa artiklan 13 ja 14 mukaisia tietoja rekisteröidylle.

 1. Tietojärjestelmän/rekisterin nimi
  Mediailmoitukset - mediapalveluportaali
   
 2. Rekisterinpitäjä
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
   
 3. Rekisterinpitäjän edustaja ja järjestelmän/rekisterin tietosuojavastaava
  Rekisterinpitäjä; ylitarkastaja Aija Tiainen-Broms
  Sähköposti: Aija.Tiainen-Broms@poliisi.fi 
  Tietosuojavastaava: ylitarkastaja Anna Lind
  Sähköposti: anna.lind@poliisi.fi 
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
  Tavoitteena on palvella mediaa kirjaamalla median pyytämät tiedot yhteen poliisin sisäisesti käyttämään portaaliin. Portaaliin kirjataan myös asian käsittely ja käsittelijät sekä heidän vastauksensa. Tietojen avulla sidosryhmän tai median edustaja saa poliisin viestinnältä tai asiantuntijoilta koostetun tiedon kysymyksiinsä.

  Tietoja käsitellään median palvelemiseksi. Kaikki median pyynnöt, jotka on kohdistettu poliisihallitukselle, kirjataan portaaliin.
   
 5. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut
  Ei ole.
   
 6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja muut tietoryhmät
  Mediapalvelun tarjoamiseksi on tarpeen käsitellä toimittajan kysymykseen liittyen seuraavia tietoja:

  - otsikko (pyynnön aihe)
  - pyynnön ensimmäinen vastaanottaja
  - toimittajan nimi ja media
  - yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero)
  - median kysymys (joko vastaanottajan omin sanoin tai kopio sähköpostilla lähetetystä - kysymyksestä)
  - vastuuyksikkö, jolle pyyntöön vastaaminen osoitetaan
  - määräpäivä, jos on
  - asiantuntija, joka antaa vastauksen ja vastaus.

  Kun asia on hoidettu ja vastaus on toimittajalle annettu, merkitään ko. otsikko valmiiksi.

  Toimittajan tiedot kerätään häneltä itseltään. Muut kohdat poliisihallituksen edustajat täyttävät asian käsittelyn mukaisesti.
   
 7. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva velvollisuus antaa henkilötiedot
  Ei ole.
   
 8. Henkilötietojen vastaanottajat
  Poliisihallituksen viestintä tai asiantuntija vastaanottaa toimittajan pyynnön ja kirjaa mediailmoituksen pyynnöstä mediapalveluportaaliin. Kaikki poliisihallituksen asiantuntijat voivat nähdä kysymykset.

  Tiedot viedään osaksi poliisin intranetiä, jonka tietoja voi teknisesti käsitellä myös tietojärjestelmän toimittaja. Tietojen käsittelijöillä on velvollisuus suojata palvelussa oleva tieto. Tietotekniikan toimittajalla ei ole oikeutta jakaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muihin tarkoituksiin kuin poliisin viestinnän palveluiden toteuttamiseen sopimuksen mukaisesti.
   
 9. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista
  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tilanne muuttuisi, rekisteröidylle ilmoitetaan.
   
 10. Tietojen säilytysaika tai sen määrittämisen kriteerit
  Rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyytäessä.
   
 11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen (oikeus saada pääsy tietoihin)
  Jokaisella on oikeus saada tarkastaa laaditut mediailmoitukset, jotka mediapalveluportaaliin hänen osaltaan on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella

  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 

  Tarkastuspyynnössä tulee mainita, mistä rekisteristä on kyse.

  Huom. Mediapalveluportaalista ei voida antaa toiselle toimittajalle tietoja toisen toimittajan tekemistä kysymyksistä.
   
 12. Tarkastusoikeuden rajoitukset (välillinen tarkastusoikeus)
  Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.
   
 13. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen (oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen)
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan häntä itseään koskevat virheelliset tiedot. Tarvittaessa neuvoja saa Poliisihallituksen viestinnästä virka-aikaan.
   
 14. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Ei ole.
   
 15. Vastustamisoikeus
  Ei ole tarpeen.
   
 16. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Ei koske tätä rekisteriä.
   
 17. Jos käsittely perustuu suostumukseen (artikla 6.1(a)) tai nimenomaiseen suostumukseen (artikla 9.2(a)), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa
  Käsittely perustuu suostumuksen antamiseen.
   
 18. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle)
  Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  Puhelin: 0295 666 700
  Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
   
 19. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
  -
   
 20. Tietosuojaselosteen saatavilla pito
  Selosteet talletetaan niin, että ne ovat helposti rekisteröidyn saatavilla. Valtakunnalliset tietosuojaselosteet pidetään kaikkien saatavilla sähköisessä muodossa poliisin valtakunnallisessa tietoverkossa (poliisi.fi) ja poliisin sisäisessä tietoverkossa (intranet).

  Tietosuojaselosteet talletetaan poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään (ACTA).