Tietosuojaseloste Poliisi.fi sivustojen Mediapalvelu

Tietosuojaseloste Poliisi.fi sivustojen Mediapalvelu

POL-2020-84021, ID-20449652, 16.12.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
  Sähköposti: [email protected] 
   
 2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa 
  Poliisihallitus
  Ylitarkastaja Aija Tiainen-Broms
  Yhteystiedot: ks. kohta 1.
   
 3. Poliisin tietosuojavastaava
  Poliisihallitus
  Harri Kukkola, ylitarkastaja
  Yhteystiedot, ks. kohta 1
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
  Mediapalvelu on sähköinen rekisteri tilaajista ja heidän uutistilauksistaan,

  Yksittäinen toimittaja tai median edustaja rekisteröityy palveluun ja voi tilata Poliisi.fi sivujen mediapalvelusta haluamansa poliisiyksiköiden uutiset ja kutsut tilaisuuksiin (esimerkiksi tiedotustilaisuudet) sähköpostiinsa tai toimituksen sähköpostiin.

  Tietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamiseksi, yllä mainittujen uutisten toimittamiseksi sekä mahdollisten kutsujen lähettämiseen.

  Mediapalvelusta muodostuvien tietojen perusteella muodostetaan sähköposteista varaosoitteistot, jotta poliisin uutiset voidaan lähettää medialle myös järjestelmähäiriöiden aikana.

  Käsittelyn oikeusperuste on palvelun tuottaminen.
   
 5. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötiedot    
  Palvelun tarjoamiseksi on tarpeen käsitellä seuraavia tietoja:

  Henkilötiedot
  - etunimi*
  - sukunimi*
  - maa, jossa toimii*
  - sähköpostiosoite*
  - puhelinnumero (mahdollisissa kirjautumisongelmissa auttamiseksi
  - tiedotusväline, jota edustaa*
  - tehtävä*
  - muu selvennys tarvittaessa, esimerkiksi freelancerilta viitteet artikkeleihin
  - saavatko saman tiedotusvälineen edustajat saavat ilmoittaa tapahtumiin
  - haluaako kutsut tiedotustilaisuuksiin.

  Pakollisia * merkityt.
   
 6. Henkilötietojen vastaanottajat    
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

  Varajärjestelmänä toimivia sähköpostilistoja käsittelevät poliisin viestinnän henkilöt työtehtäviä varten.
   
 7. Tietojen siirrot kolmansiin maihin
  Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
   
 8. Tietojen säilytyttäminen ja poistaminen
  Rekisteröidyn tiedot tai tilaukset poistetaan rekisteröidyn niin pyytäessä tai lopettaessa jäsenyytensä mediapalvelussa.

  Rekisterinpitäjä poistaa palvelusta toimimattomat sähköpostiosoitteet ja niihin liittyvät tiedot. Samalla tiedot poistetaan varaosoitteistosta.
   
 9. Henkilötietojen suojaaminen    
  Henkilötietoja käsittelevät vain poliisin viestintäpalveluiden toteuttamiseen osallistuvat henkilöt.

  Poliisissa oikeudet tietojärjestelmien käyttöön varmistetaan käyttövaltuushallinnalla. Henkilötietoja käsittelevät kirjautuvat tietojärjestelmiin virkamiehen asiointikortilla siihen liittyvää varmennetta käyttäen.

  Käyttöoikeuksia järjestelmään myönnetään vain virka- ja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Palvelun toimittajan edustajat ovat turvallisuusselvitettyjä ja vaitiolovelvollisia.

  Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat teknisesti ja organisatorisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Mahdollisia sähköisestä järjestelmästä otettuja paperisia tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa.
   
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Oikeus saada pääsy tietoihinsa (tarkastusoikeus) ja tarkastusoikeuden käyttäminen (15 artikla)

  Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja tai tieto siitä, että tietoja ei käsitellä.

  Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle (yhteystiedot tämän selosteen kohdassa 2). Tarkastusoikeuden käyttämiseksi rekisteröidyn on ilmoitettava tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi nimi ja tietyn tapahtuman tiedot.

  Tarvittaessa rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden varmentamiseksi.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen (16 ja 17 artiklat)

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisua ja tietojensa poistamista. Tietojen oikaisua tai poistamista koskeva pyyntö esitetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle (kohta 2). Pyynnön yhteydessä rekisteröidyn on esitettävä, miltä osin tiedot ovat virheellisiä tai millä perusteella tiedot on poistettava.

  Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä (18 artikla)

  Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä.

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  - rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
  - henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  - rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Rajoittamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)

  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Tiedot on oikeus saada siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

  Oikeutta sovelletaan

  - ainoastaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn
  - kun henkilötiedot koskevat rekisteröityä ja ovat hänen toimittamiaan
  - kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen
  - kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

  Tietojen siirtämistä koskeva pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle henkilölle.
   
 11. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi
  Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

  Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
  Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
  Puhelin: 0295 666 700
  Sähköposti: [email protected] 
     
 12. Tietosuojaselosteen saatavilla pito    
  Tietosuojaseloste on asetettu julkisesti kaikkien saataville sähköisessä muodossa poliisin verkkosivuille poliisi.fi -osoitteessa.

  Tietosuojaseloste talletetaan poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään (Acta).