Tietosuojaseloste Poliisi.fi sivustojen Mediapalvelu sv

Dataskyddsbeskrivning; Medietjänsten på Polisen.fi

POL-2022-52112, ID-22484450, 19.7.2022

 1. Personuppgiftsansvarig
  Polisstyrelsen
  Postadress: PB 1000, 02151 Esbo
  Besöksadress: Bergmansvägen 3, 02150 Esbo
  Telefon: 0295 480 181 (växel)
  E-post: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
   
 2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
  Polisstyrelsen
  Aija Tiainen-Broms, överinspektör
  Kontaktuppgifter, se punkt 1
   
 3. Polisens dataskyddsombud
  Polisstyrelsen
  Harri Kukkola, överinspektör
  Kontaktuppgifter, se punkt 1
   
 4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
  Medietjänsten är en tjänst på webbplatsen polisen.fi och är avsedd för representanter för medier. Syftet med tjänsten är att stödja och utveckla polisens kommunikationsservice till medierna. 

  Genom att registrera sig i tjänsten kan en representant för medier

  - beställa nyheter från önskad polisenhet och om önskat tema till den egna eller redaktionens e-post
  - beställa inbjudningar till tillställningar som är avsedda endast för medier
  - ta emot andra meddelanden från polisens kommunikation som är avsedda endast för representanter för medier
  - ta emot inbjudningar till enkäter som genomförs för att mäta tjänsternas kvalitet och/eller kundnöjdheten.

  Uppgifterna behandlas endast för att sköta kundrelationen, skicka ovannämnda nyheter och inbjudningar samt för kundenkäter som polisen och inrikesförvaltningens ämbetsverk utför i syfte att mäta och undersöka kundnöjdheten.

  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter utgörs av artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
   
 5. Personuppgiftskategorier och personuppgifter som behandlas

  För att tillhandahålla tjänsten behandlas följande uppgifter som samlas in av de registrerade själva:

  - förnamn *
  - efternamn *
  - e-postadress *
  - mobiltelefonnummer (används endast vid behov för att ta kontakt i eventuella störningssituationer eller för forskningsbehov)
  - land *
  - medium *
  - uppgift *

  Den registrerade ombeds också ge sitt samtycke till följande:

  - ”Andra representanter för samma medium får anmäla mig till olika evenemang”
  - ”Jag vill få inbjudan till presskonferenser”

   Obligatoriska uppgifter har markerats med *.

 6. Normalt utlämnande av uppgifter och mottagare av personuppgifter
  Inget normalt utlämnande av uppgifter. 

  Personuppgifter behandlas av de personer som tillhandahåller polisens kommunikationstjänster samt tjänsteproducenter som förvaltar systemen och genomför enkäter. 

  Polisen har reservsystem för att kunna säkerställa medietjänsten i alla situationer, till exempel vid störningar i informationssystemen. I reservsystemen sparas endast e-postadresser.

  Till tjänsteproducenter som genomför enkäter som mäter kundnöjdheten och beställs av polisen eller inrikesministeriets förvaltningsområde kan kontaktuppgifter som behövs för att genomföra undersökningen lämnas ut (förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer).  

  När personuppgifterna lämnas ut till tjänsteproducenterna vidtas ändamålsenliga tekniska skyddsåtgärder. Avtal som dataskyddslagstiftningen kräver för behandling av personuppgifter har upprättats tillsammans med tjänsteproducenterna. 
   
 7. Överföring av uppgifter till tredje länder
  Personuppgifter utlämnas eller överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
   
 8. Förvaring och radering av uppgifter
  Uppgifterna om den registrerade och hens prenumerationer raderas på begäran eller om den registrerade vill avregistrera sig från medietjänsten. Den personuppgiftsansvarige raderar på eget initiativ e-postadresser som inte fungerar och personuppgifter som är förknippade med adresserna, varvid personen inte längre är registrerad i medietjänsten.
   
 9.  Skydd av personuppgifter
  Personuppgifter behandlas av de personer som tillhandahåller polisens kommunikationstjänster samt avtalsparter, till exempel de tjänsteproducenter som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

  Inom polisen säkerställs behörigheter att använda informationssystem genom behörighetsadministration. De som behandlar personuppgifter loggar in i informationssystemen med tjänstemannens kommunikationskort och certifikatet i anslutning till kortet. Behörigheter till systemet beviljas endast med den omfattning som krävs för tjänste- och arbetsuppgifterna.

  Avtalsparterna behandlar personuppgifter i enlighet med avtalsvillkoren. Representanterna för polisens avtalsparter avtalar om tystnadsplikt och säkerhetsutredningar om databehandlingen kräver detta.

  Uppgifter i elektronisk form är tekniskt och organisatoriskt skyddade mot utomstående användning. Personuppgifter behandlas i icke-elektronisk form endast vid behov. Då sparas uppgifterna i låsta utrymmen och förstörs på ändamålsenligt sätt när de inte längre behövs. 
   
 10. Den registrerades rättigheter
  Den registrerades rätt till tillgång (rätt till insyn) och utövande av rätten till insyn (artikel 15)

  Den registrerade har rätt att få veta huruvida personuppgifter som rör hen behandlas eller att uppgifterna inte behandlas.

  En begäran som gäller rätten till insyn riktas till den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifterna i punkt 2 i denna beskrivning). För att utöva rätten till insyn ska den registrerade ange de uppgifter som behövs för att tillgodose rätten till insyn, till exempel namn eller andra specificerande uppgifter.

  Vid behov har den personuppgiftsansvarige rätt att be den registrerade om tilläggsuppgifter för att kontrollera identiteten.

  Rätt till rättelse och rätt till radering (artikel 16 och 17)

  Den registrerade har rätt att be att uppgifter som rör hen rättas och raderas. Begäran som gäller rättelse eller radering av uppgifter framförs skriftligen till den personuppgiftsansvarige (punkt 2). I samband med begäran ska den registrerade uppge till vilka delar uppgifterna är felaktiga eller på vilka grunder uppgifterna ska raderas.

  Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)

  Den registrerade har i vissa situationer rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

  Den registrerade har rätt att begära begränsning av behandling av personuppgifter till exempel i följande situationer:

  - den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet
  - behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
  - den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

  Begäran om begränsning riktas till den personuppgiftsansvarige.

  Rätt till dataportabilitet (artikel 20)

  Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör hen och som hen har överlämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  Den registrerade har rätt att överföra personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan när detta är tekniskt möjligt. Begäran om överföring av uppgifter riktas till den personuppgiftsansvarige.
   
 11. Rätt att hänskjuta ärendet till dataombudsmannen för behandling
  Om den registrerade anser att någon vid behandlingen av hens personuppgifter bryter mot lagstiftningen om behandling av personuppgifter, har den registrerade rätt att hänskjuta ärendet till dataombudsmannen för behandling.

  Dataombudsmannens byrå

  Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
  Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
  Telefon: 0295 666 700
  E-post: tietosuoja@om.fi  
     
 12. Tillgång till dataskyddsbeskrivningen
  Dataskyddsbeskrivningen är allmänt tillgänglig på webbplatsen Polisen.fi eller fås av den personuppgiftsansvarige på begäran.  

  Dataskyddsbeskrivningarna lagras även i polisens ärendehanterings-, beslutsfattande- och arkiveringssystem (Acta) för administrativ ärendebehandling.