Tietosuojaseloste Poliisin uutiskirjeen jakelu

Tietosuojaseloste Poliisin uutiskirjeen jakelu

Rekisteröityjen informointi ID-18175972 (Tietosuojaseloste)
15.05.2018 POL-2018-17138

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 artikla 12 sekä artikla 13 (tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 artikla 12 sekä artikla 14 (kun tietoja ei kerätä rekisteröidyltä itseltään).

Tietosuojalain 33 §:ssä säädetään rajoituksista rekisterinpitäjän velvollisuuteen toimittaa artiklan 13 ja 14 mukaisia tietoja rekisteröidylle.

 1. Tietojärjestelmän/rekisterin nimi
  Poliisin uutiskirjeen jakelu
   
 2. Rekisterinpitäjä
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
   
 3. Rekisterinpitäjän edustaja ja järjestelmän/rekisterin tietosuojavastaava
  Rekisterinpitäjä; ylitarkastaja Aija Tiainen-Broms
  Sähköposti: Aija.Tiainen-Broms@poliisi.fi 
  Tietosuojavastaava: ylitarkastaja Anna Lind
  Sähköposti: anna.lind@poliisi.fi 
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
  Tietojen avulla sidosryhmän tai median edustaja saa poliisin uutiskirjeen sähköpostiinsa. Tietoja käsitellään myös asiakassuhteen hoitamiseksi kuten tilausten muuttamiseksi tai poistamiseksi. Uutiskirjeen jakelussa oleva voi poistaa itsensä jakelulistalta "Peru uutiskirjeen tilaus" -linkistä.
   
 5. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut
  Ei ole.
   
 6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja muut tietoryhmät
  Palvelun tarjoamiseksi on tarpeen käsitellä seuraavia tietoja:

  - etunimi
  - sukunimi
  - sähköpostiosoite

  Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. 

  Poliisi voi liittää jakeluun myös organisaatioita, jolloin tiedot ovat organisaation nimi ja sähköpostiosoite. Poliisihallitus voi myös liittää jakeluun sidosryhmiä kuten eduskunnan kansanedustajat, kuntien organisaatiot tms. Tieto on saatu julkisista lähteistä. Kaikille näin liitetyille on lähetetty tieto liittämisestä jakeluun sekä tarjottu mahdollisuus jatkaa tai perua tilaus.
   
 7. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva velvollisuus antaa henkilötiedot
  Ei ole.
   
 8. Henkilötietojen vastaanottajat
  Poliisihallituksen viestintä käsittelee tilaajien tietoja palvelun tarjoamiseksi.

  Tiedot viedään osaksi uutiskirjeen julkaisujärjestelmää, jonka tietoja voi teknisesti käsitellä myös tietojärjestelmän toimittaja.

  Toimittajalla ja tietojen käsittelijöillä on velvollisuus suojata palvelussa oleva tieto.

  Toimittajalla ei ole oikeutta jakaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muihin tarkoituksiin kuin poliisin viestinnän palveluiden toteuttamiseen sopimuksen mukaisesti.
   
 9. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista
  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tilanne muuttuisi, rekisteröidylle ilmoitetaan.
   
 10. Tietojen säilytysaika tai sen määrittämisen kriteerit
  Rekisteröidyn tiedot tai tilaukset poistetaan tai muutetaan rekisteröidyn pyytäessä.
  Rekisterinpitäjä voi myös poistaa palvelusta toimimattomat sähköpostiosoitteet ja niihin liittyvät tiedot.
   
 11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen (oikeus saada pääsy tietoihin)
  Jokaisella on oikeus saada tarkastaa tilaajarekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella
  Poliisihallitus
  Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
  Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo
  Sähköposti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 

  Tarkastuspyynnössä tulee mainita, mistä rekisteristä on kyse.
   
 12. Tarkastusoikeuden rajoitukset (välillinen tarkastusoikeus)
  Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.
   
 13. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen (oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen)
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan häntä itseään koskevat virheelliset tiedot. Jokaisella rekisteröidyllä tilaajalla on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus kirjeessä olevasta linkistä tai pyytää poistoa sähköpostitse osoitteesta viestinta.poliisihallitus@poliisi.fi

  Tarvittaessa neuvoja saa Poliisihallituksen viestinnästä virka-aikaan.
   
 14. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Ei ole.
   
 15. Vastustamisoikeus
  Ei ole tarpeen.
   
 16. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Ei koske tätä rekisteriä.
   
 17. Jos käsittely perustuu suostumukseen (artikla 6.1(a)) tai nimenomaiseen suostumukseen (artikla 9.2(a)), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa
  Käsittely perustuu tilaukseen tai suostumuksen antamiseen. Kaikille tilaajille on mennyt viesti, jonka perusteella he ovat voineet jatkaa tai päättää tilauksensa tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jos henkilö ei aktiivisesti ole jatkanut tilausta, tilaus on päätetty.
   
 18. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle)
  Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  Puhelin: 0295 666 700
  Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
   
 19. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi -
   
 20. Tietosuojaselosteen saatavilla pito
  Selosteet talletetaan niin, että ne ovat helposti rekisteröidyn saatavilla.

  Valtakunnalliset tietosuojaselosteet pidetään kaikkien saatavilla sähköisessä muodossa poliisin valtakunnallisessa tietoverkossa (poliisi.fi) ja poliisin sisäisessä tietoverkossa (intranet).

  Tietosuojaselosteet talletetaan poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään (ACTA).