Tavara-arpajaiset: tilitysvelvollisuus

Tavara-arpajaisten tilitys

Tavara-arpajaisluvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys. Tilitys annetaan myönnetyltä lupa-ajalta ja se tulee antaa viiden kuukauden kuluessa luvan voimassaoloajan päättymisestä.

Tilitys annetaan luvan myöntäneelle viranomaiselle (poliisilaitos tai Poliisihallitus).

Tilitykseen liitetään: 

 • selvitys siitä, miten tuotto käytetään tavara-arpajaisluvassa määrättyyn tarkoitukseen, ellei selvitystä ole annettu tilityslomakkeella
 • selvitys myymättömistä arvoista ja niille osuneista voitoista
 • tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen; Jos arpajaisissa on suoritettu useita arvontoja, tulee jokaisen arvonnan arvontapöytäkirjat liitteineen liittää tilitykseen
 • selvitys perimättä jääneistä voitoista
 • selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista
 • tosite suoritetusta arpajaisverosta: tosite, josta näkyy että vero on tosiasiallisesti maksettu, jos veroa on tullut maksettavaksi esimerkiksi maksukuitti tai kopio tiliotteesta.

Jokaisesta kohdasta ei tarvitse tehdä omaa liitettä vaan tietoja voidaan yhdistellä samaan
asiakirjaan.

Navigointivalikko

Tilitysvelvollisuus - tavara-arpajaiset: lomakkeet

Lomakkeet

Tavara-arpajaisten tilityslomakkeen löydät poliisi.fi/lomakkeet sivulta.

Tavara-arpajaiset -tilitys: käytännön ohjeita

Käytännön ohjeistusta tilityksen laatijalle

Tämä ohjeistus koskee Poliisihallituksen myöntämien tavara-arpajaislupien tilityksiä.

Tavara-arpajaisluvan toimeenpanosta on tehtävä tilitys viiden kuukauden kuluessa toimeenpanoajan päättymisestä.

Tavara-arpajaistilityksestä on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • Lupanumero
 • Myytyjen arpojen lukumäärä
 • Myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo. Tämä tarkoittaa arpamyynnin bruttotuottoa eli tuottoa ennen arpajaisten toimeenpanokulujen vähentämistä.
 • Tavara-arpajaisten toimeenpanokulut yksilöitynä. Tilityksessä ilmoitetaan ainoastaan tavara-arpajaisten toimeenpanosta aiheutuneet kulut.
 • Käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuneisiin kuluihin kirjataan luvassa käytännön toimeenpanijaksi määrätyn tahon käyttämisestä aiheutuneet kulut. Jos luvassa ei ole määrätty käytännön toimeenpanijaa, tämä kohta jätetään tyhjäksi.
 • Muun palvelutarjoajan käyttämisestä aiheutuneet kulut -kohtaan kirjataan muiden palveluntarjoajien kuin käytännön toimeenpanijan käyttämisestä aiheutuneet kulut. Myyntikuluihin tulee kirjata kaikki arpojen myynnistä aiheutuneet myyntipalkkiot ja -kulut. Mikäli myyntipalkkioita maksetaan useille eri tahoille, voi luvan saaja halutessaan antaa myyntipalkkioiden jakautumisesta eri tahoille erillisen selvityksen. Poliisihallitus voi pyytää erikseen toimittamaan selvityksen myyntikuluista.
 • Tavara-arpajaisten tuotto: kenelle ja milloin tuotto on luovutettu. Tähän kirjataan miten varat konkreettisesti käytetään. Luvan saajan tilille ei ole riittävä kirjaus eikä myöskään ilmoitus siitä, että arpajaistuotto käytetään lupapäätöksen tai sääntöjen mukaisesti ole riittävä kirjaus. Vaihtoehtoisesti selvitys tuoton käytöstä voidaan antaa erillisellä liitteellä. Jos luvan mukainen käyttötarkoitus on varojen käyttäminen eläinsuojelun kuluihin, tulee tilityksessä ilmoittaan ne kulut, jotka varoilla on katettu kuten esimerkiksi eläinten lääkekulut, eläinlääkärin palkkiot, hoitohenkilökunnan palkkiot jne.

Tavara-arpajaislupatilitykseen on liitettävä:

 • Selvitys siitä, miten tuotto käytetään tavara-arpajaisluvassa määrättyyn tarkoitukseen, ellei selvitystä ole annettu tilityslomakkeella.
 • Selvitys myymättömistä arvoista ja niille osuneista voitoista
 • Tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen. Jos arpajaisissa on suoritettu useita arvontoja, tulee jokaisen arvonnan arvontapöytäkirjat liitteineen liittää tilitykseen.
 • Selvitys perimättä jääneistä voitoista
 • Selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista
 • Tosite suoritetusta arpajaisverosta; tosite, josta näkyy että vero on tosiasiallisesti maksettu jos veroa on tullut maksettavaksi esimerkiksi maksukuitti tai kopio tiliotteesta.

Jokaisesta kohdasta ei tarvitse tehdä omaa liitettä vaan tietoja voidaan yhdistellä samaan asiakirjaan.

Tavara-arpajaistilitykseen ei liitetä:

 • Päätöstä tavara-arpajaisten toimeenpanosta
 • Laskuja ja muita ostotositteita

Tilityksen toimitusaika ja toimitusosoite

Tilitys on toimitettava viiden kuukauden kuluessa tilityskauden päättymisestä lupaviranomaiselle eli Poliisihallitukselle, joka tarkastaa tilityksen.

Lupaviranomainen voi määrätä tilityksen oikaistavaksi, jos siinä ilmenee kirjoitus- tai laskuvirheitä taikka muita vähäisiä puutteita.

Allekirjoitettu tilitys toimitetaan joko postitse osoitteeseen Poliisihallitus, Arpajaishallinto, PL 50, 11101 Riihimäki tai skannattuna sähköpostilla arpajaishallinto@poliisi.fi. Tämä ohjeistus koskee Poliisihallituksen myöntämiä tavara-arpajaislupia. Poliisilaitosten myöntämien tavara-arpajaisten tilitykset toimitetaan luvan myöntäneelle poliisilaitokselle.