Tavara-arpajaiset: tilitysvelvollisuus - SV

Redovisning av varulotteri

Den som fått tillstånd till varulotteri ska lämna in redovisning för varulotteriet. Redovisningen ges för den beviljade tillståndstiden och ska lämnas inom fem månader efter att giltighetstiden löpt ut.

Redovisningen lämnas till den myndighet som beviljat tillståndet (en polisinrättning eller Polisstyrelsen).

Till redovisningen bifogas: 

 • En utredning om hur avkastningen används för det ändamål som anges i
  varulotteritillståndet, om ingen utredning har getts på redovisningsblanketten
 • En utredning om de osålda lotterna och de vinster med vilka de utfallit
 • Lottningsprotokollet för varulotteriet jämte bilagor: Om flera lottningar har utförts i
  lotteriet, ska protokollet över varje lottning jämte bilagor bifogas till redovisningen
 • En utredning om outtagna vinsterna
 • En utredning om sålda lotter och de vinster med vilka de utfallit
 • Ett intyg över betald lotteriskatt: Ett verifikat som visar att skatten har betalts, om
  skatt ska betalas, till exempel ett kvitto över betalning eller en kopia av kontoutdrag.
 •  

En separat bilaga behöver inte göras för varje punkt, utan uppgifterna kan sammanställas i samma dokument.

Till redovisningen om varulotteri bifogas inte:

 • Beslut om anordnande av varulotteri
 • Fakturor och andra köpverifikat

Tilitysvelvollisuus - tavara-arpajaiset: lomakkeet - SV

Blanketter

Blanketten för redovisning av varulotteri hittar du på poliisi.fi/forms.

Tavara-arpajaiset -tilitys: käytännön ohjeita - SV

Praktiska anvisningar för dem som avger redovisningar av varulotterier

Polisstyrelsen har i anvisningarna nedan sammanställt preciseringar gällande redovisningen av beviljade varulotteritillstånd, vilka ska beaktas när redovisningen görs. Dessa anvisningar
gäller redovisning av varulotteritillstånd som Polisstyrelsen beviljat.

En redovisning ska avges om ett varulotteritillstånd inom fem månader från att tiden för varulotteritillståndet upphört.

Av redovisningen för varulotteri ska följande framgå:

 • Tillståndsnummer
 • Antal sålda lotter
 • Den totala inkomsten av de sålda lotterna: Detta avser bruttointäkten från lottförsäljningen, dvs. intäkten före avdrag av kostnaderna för lotteriet.
 • Specificerade kostnader för anordnande av varulotteri: I redovisningen anges endast de kostnader som föranletts av anordnande av varulotteriet. I kostnaderna för anlitande av någon som i praktiken anordnar varulotteriet registreras kostnaderna som föranletts av anlitande en bestämd aktör som förordnats att anordna lotteriet. Om ingen i tillståndet har förordnats att i praktiken anordna varulotteriet, lämnas denna punkt tom.
 • I punkten Utgifter för anlitande av någon annan tjänsteleverantör anges kostnader som föranletts av anlitande av någon annan tjänsteleverantör än någon som i praktiken anordnar varulotteriet.
 • Under försäljningskostnader ska alla försäljningsprovisioner och -kostnader som lottförsäljningen föranlett anges. Ifall försäljningsprovisioner betalas till flera olika parter, kan tillståndshavaren, om så önskas, ge lämna in en separat utredning om hur försäljningsprovisionerna fördelats mellan de olika parterna. Polisstyrelsen kan begära en separat utredning om försäljningskostnaderna.
 • Avkastningen av varulotteriet: Till vem och när avkastningen har överlåtits. Här anges hur medlen konkret används. ”På tillståndshavarens konto” är inte en tillräcklig anteckning, liksom inte heller en anmälan om att avkastningen från lotteriet används i enlighet med tillståndsbeslutet eller reglerna. Alternativt kan en utredning om hur avkastningen används ges på en separat bilaga. Om till exempel användningsändamålet enligt tillståndet är att använda medlen för djurskyddskostnader, ska i redovisningen anges de kostnader som medlen har täckt, till exempel kostnader för läkemedel för djur, veterinärarvoden, arvoden till vårdpersonalen osv.

Tid och adress för inlämnande av redovisning

Redovisningen ska inom fem månader från det att varulotteritillståndet upphört att gälla
tillställas tillståndsmyndigheten, dvs. Polisstyrelsen, som granskar redovisningen. 

Tillståndsmyndigheten kan förelägga att redovisningen ska rättas, om den innehåller skriveller räknefel eller andra därmed jämförbara smärre brister eller felaktigheter.

Den undertecknade redovisningen skickas antingen per post till adressen Polisstyrelsen,
Lotteriförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki eller skannad per e-post till
arpajaishallinto@poliisi.fi.

Dessa anvisningar gäller varulotteritillstånd som Polisstyrelsen beviljat. Redovisningar av
varulotteritillstånd som polisinrättningarna beviljat lämnas in till den polisinrättning som
beviljat tillståndet.