Tavara-arpajaisluvat - hero - SV

Varulotteritillstånd

Anordnande av ett varulotteri förutsätter ett tillstånd. Tillstånd för varulotteri kan beviljas sammanslutningar eller stiftelser med allmännyttiga ändamål. Polisstyrelsens behandlingstid för ansökningar om varulotteritillstånd är ungefär 4–6 veckor.

Blå hoprullade lotter på bordet, en är utvikt.

Tavara-arpajaisluvat - heron alapuolen teksti - SV

Varulotteritillstånd kan inte beviljas till ett företag som idkar näringsverksamhet eller privatpersoner. Tillstånd för varulotteri kan inte heller beviljas till Evangelisk-lutherska kyrkan, till Ortodoxa kyrkan och till deras församlingar. I stället kan tillstånd beviljas verksamhetsgrupper tillhörande församlingar inom de flesta trossamfund.

Avkastningen från varulotterier ska användas för allmännyttiga ändamål. Varulotterierna ska alltså anordnas så att de inbringar avkastning för allmännyttiga ändamål. Därför kan varulotterier inte endast ordnas i avsikt att utöva lotteriverksamhet utan endast av glädjen att anordna lotteri.

Tavara-arpajaishakemuksen liitteet - SV

Tillståndsansökans bilagor 

Till tillståndsansökan bifogas:

  • Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan ges om en verksamhetsberättelse saknas. Ge då också en förklaring till varför den saknas.
  • Utdrag ur protokoll om anordnande av varulotteri. Med detta avses ett utdrag ur mötesprotokollet från mötet då anordnandet av varulotteri bestämdes.
  • En kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande.
  • En kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar.
  • Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst 3 månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan.
  • Uppgifter om den praktiska anordnaren (vid behov)