Tavara-arpajaiset: milloin lupaa ei tarvita - SV

När behövs inget tillstånd?

Nedan finns en lista av former av lotterier, som inte behöver ett tillstånd för att ordnas. 

Mindre lotteri

Mindre lotterier är varulotterier där det sammanlagda försäljningspriset för lotterna är högst 3000 euro och försäljningen av lotter och vinstutdelningen sker vid samma tillställning. Vinstdragningen kan genomföras antingen före eller under tillställningen, men lottförsäljningen och vinstutdelningen måste ske vid samma tillställning. Båda villkoren måste uppfyllas.

Samma tillställning syftar på en tillställning där en och samma publik deltar i och är närvarande hela tiden. Samma publik gäller alltså både tiden som lotternas försäljning och vinstutdelningen tar.

Tillställningar som varar länge (t. ex. på torgen eller i entrén) uppfyller inte kraven på samma publik.

En allmännyttig sammanslutning eller stiftelse samt Evangelisk-lutherska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och deras församlingar kan utan tillstånd anordna varulotterier om det är fråga om mindre lotterier. Intäkterna från mindre lotterier ska användas för allmännyttiga ändamål.

En skolklass eller en motsvarande studiegrupp kan anordna mindre lotterier om en myndig person ansvarar för verkställandet av lotteriet. Intäkterna från mindre lotterier ska användas för studier eller hobbyverksamhet som stöder studierna.

Det sammanlagda värdet för vinsterna i mindre lotterier ska vara minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningspris. Värdet för den minsta vinsten ska vara minst lika stort som priset för en lott.

Milloin lupaa ei tarvita -haitari-pienarpajaiset - SV

Arvauskilpailuilmoitukset - SV

Anmälan om gissningstävling

En gissningstävling är ett varulotteri där vinstmöjligheten baserar sig på en gissning angående ett gissningsobjekt. Vinsterna i gissningstävlingar kan vara varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster. Korten får inte bytas ut till pengar.

Gissningsobjektet ska vara ett fenomen eller en omständighet som kan definieras på förhand exakt och avgränsa noggrant. Typiska gissningsobjekt är till exempel utomhustemperaturen under bestämda dagar på bestämda platser, islossningsdagen i ett bestämt vattendrag eller antalet små föremål eller mängden ämne i ett bestämt kärl.

Gissningsobjektet i en gissningstävling kan inte vara en idrottstävling eller annan tävling. Ingen får heller känna till det rätta svaret under den tid lotterna säljs.

För gissningstävlingen ska det utformas regler av vilka det framgår hur vinnaren eller vinnarna utses. I allmänhet är vinnaren den som gissar rätt. I reglerna ska det fastställas hur vinnaren utses om det finns flera som gissat rätt. Vinnaren kan i sådana fall utses bland dem som gissat rätt genom till exempel lottning. I reglerna ska det fastställas hur vinnaren utses om det inte finns några korrekta gissningar.

Ju fler vinster desto mer invecklade är reglerna. Reglerna ska vara så tydliga att deltagarna förstår hur vinnarna utses. I gissningstävlingar kan vinster inte lottas ut bland alla deltagare utan vinsten måste grunda sig på en viss gissning.

Gissningstävling får anordnas av Allmännyttiga sammanslutningar eller stiftelser samt verksamhetsgrupper tillhörande församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan eller Ortodoxa kyrkan. Företag som idkar näringsverksamhet, församlingar eller privatpersoner kan till exempel inte ordna gissningstävlingar.

Avkastningen från gissningstävlingarna ska användas för allmännyttig verksamhet.

Ohjeet arvauskilpailun järjestäjälle -haitari - SV

Markkinointiarpajaiset - haitari - SV

Marknadsföringslotterier

Marknadsföringslotterier är lotterier, tävlingar och liknande som anordnas av näringsidkare och där man erbjuder möjlighet till en slumpmässig vinst. Marknadsföringslotterier anordnas i syfte att främja försäljning eller i annat syfte att främja företagets marknadsföring.

Lotteritillstånd beviljas inte för att anordna ett marknadsföringslotteri eftersom lotterilagen gäller inte s.k. marknadsföringslotterier. Marknadsföringslotterier kan anordnas så att deltagandet förutsätter köp av tillgång eller ett köpeanbud.

Marknadsföringslotterier kan även vara helt vederlagsfria och då förutsätter deltagandet inte inköp av produkt eller köpeanbud. Annan motprestation vid marknadsföringslotterier får inte tas ut. Lottens pris får inte adderas till produktens pris som skulle tas ut endast av dem som vill delta i marknadsföringslotteriet.

Bestämmelser om marknadsföringslotterierna finns i konsumentskyddslagstiftningen. Ytterligare information om marknadsföringslotterier ges av Konkurrens- och konsumentverket.
 

Miniatyyriarpajaiset - SV

Miniatyrlotterier

Miniatyrlotterierna är varulotterier där det sammanlagda försäljningspriset för lotterna är högst 500 euro och försäljningen av lotter och vinstutdelningen sker vid samma tillställning. Båda villkoren måste uppfyllas.

En arbetsgemenskap eller en etablerad hobbygrupp kan utan tillstånd anordna varulotterier om dessa är miniatyrlotterier. Intäkterna från miniatyrlotteriet ska användas för arbetsgemenskapens eller hobbygruppens rekreations- eller hobbyverksamhet eller för allmännyttiga ändamål.
Lotterna i miniatyrlotteriet får endast säljas till medlemmarna i arbetsgemenskapen eller hobbygruppen som anordnar lotteriet.

Det sammanlagda värdet för vinsterna i miniatyrlotterier ska vara minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningspris. Värdet för den minsta vinsten ska vara minst lika stort som priset för en lott.

Dragningen vid miniatyrlotterier ska utföras på ett tillförlitligt sätt. För miniatyrlotterierna gäller ingen redovisningsskyldighet.