Eettinen koodisto

Eettinen koodisto

Eettisyys on yksi hyvän hallinnon tunnusmerkki. Poliisin eettinen koodisto muodostuu kahdeksasta periaatteesta, jotka on johdettu poliisin arvoista. Arjen työssä tulee esiin monimutkaisia valintatilanteita, joihin ei ole selkeää toimintamallia. Poliisin eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme ja sitä kautta vahvistavat hyvän hallinnon toteutumista sekä yleistä luottamusta poliisia kohtaan. 

"Eettinen koodisto ei anna suoria vastauksia erilaisiin ristiriitoihin tai siihen, miten yksittäisessä tapauksessa tulisi toimia. Sen sijaan se ohjaa pohtimaan oikeuksia ja velvollisuuksia työyhteisön jäsenenä. Eettinen koodisto ilmentää poliisin arvoja, jotka muuttuvat käytännön toiminnassa teoiksi. Koodisto ohjaa koko ammatillista toimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja valintoineen." 

Apulaispoliisipäällikkö Heidi Nuoritalo, Hämeen poliisilaitos 

Poliisin eettisen koodiston tarkoituksena on vahvistaa jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja. Keskeistä on, että sitoudumme eettisiin periaatteisiin ja noudatamme niitä työssämme. Johdon ja esimiesten tehtävänä on tukea tavoitteen toteutumisessa ja näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan. 

Eettisyys kulkee poliisin mukana jo koulutuksen alusta alkaen 

Poliisin koulutuksessa eettiset kysymykset ovat Himbergin sanoin koulutuksen pohjavirtaa, joka leikkaa läpi koko peruskoulutuksen.

"Perusoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, toimivaltuuksien rajat ja niiden lainmukainen käyttö. Nämä poliisilaissa määritellyt periaatteet ovat läsnä koko ajan ja opiskeltavia asioita tarkastellaan niiden läpi."

Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulun rehtori

Poliisin eettinen koodisto -haitari