Eettinen koodisto sv

Etisk kod

God förvaltning kännetecknas av etiska principer. Polisens etiska kod består av åtta principer som härletts ur polisens värderingar. I det dagliga arbetet stöter polisen på komplicerade valfrågor som saknar tydliga operativa modeller. Polisens etiska principer styr vår verksamhet och stärker därigenom en god förvaltning och det allmänna förtroendet för polisen. 

"Den etiska koden ger inte direkta svar på olika konflikter eller hur polisen bör agera i enskilda fall. Däremot föranleder den tankar om rättigheter och skyldigheter som en i av arbetsgemenskapen har. Den etiska koden konkretiserar polisens värderingar, som kommer till uttryck i det dagliga arbetet. Koden styr all professionell verksamhet och relaterade valsituationer."

Biträdande polischef Heidi Nuoritalo, polisinrättningen i Tavastland

Syftet med polisens etiska kod är att stärka befintlig god praxis. Det är viktigt att vi förbinder oss att följa de etiska principerna i vårt arbete. Ledningen och cheferna ska stödja uppnåendet av målen och visa exempel. 

De etiska principerna är en del av polisverksamheten från början av utbildningen

Enligt Himberg är de etiska principerna fundamentet för hela grundutbildningen.

"Respekt för de grundläggande rättigheterna, rättvisa, befogenhetsgränser och lagligt utövande av dem. Dessa principer som fastställs i polislagen genomsyrar hela utbildningen."

Kimmo Himberg, rektor för Polisyrkeshögskolan

Poliisin eettinen koodisto -haitari sv