Länkstig

Toiminnan yleiset periaatteet -hero -sv

Allmänna principer för polisens verksamhet

Polisen har en synlig och viktig roll i samhället när det gäller att upprätthålla medborgarnas säkerhetskänsla. Medborgarna litar på oss.  

Utövningen av offentlig makt ställer krav på hur vi agerar. De allmänna verksamhetsprinciperna omfattar hela personalen, både dem som bär polisuniform och de övriga anställda.

Poliser i tjänsteuniform står i rad för att avlägga den etiska eden. Med ryggen mot kameran och axlarna i linje.

Polisen respekterar de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna

Polisen respekterar de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna

Polisen respekterar de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, och när den utövar sina befogenheter väljer den alternativ som bäst tillgodoser dessa rättigheter. Polisens åtgärder ska kunna försvaras i förhållande till hur viktigt, farligt och brådskande dess uppdrag är, det mål som eftersträvas samt uppträdande, ålder, hälsa och andra motsvarande omständigheter som gäller den person som är föremål för åtgärden och övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen.

Polisen upprätthåller allmän ordning och säkerhet i första hand genom råd, uppmaningar och befallningar.

Trots att polisens verksamhet regleras av lag går polisens arbete inte ut på att mekaniskt övervaka att lagen följs utan arbetet omfattar också att trygga det dagliga livet och respektera individens fri- och rättigheter.

Polisens etiska ed omfattar de värderingar och regler för ett gott beteende som en polis skall följa.

Alla poliser har ett tjänstemärke som de alltid ska ha med sig och som de vid behov eller på begäran ska visa upp, utom i sådana fall då tjänsteuppdraget kan äventyras.


Så här känner du igen en polis