Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sv

Jämställdhet och likabehandling

Polisens arbete regleras i lag, och dessutom utgör värderingarna och den etiska koden en grund för jämställdhet och likabehandling.  

Vi bemöter såväl kunder som kolleger jämlikt oberoende av deras personliga egenskaper eller bakgrund. Vi accepterar inga former av diskriminering eller trakasserier på våra arbetsplatser, och vi ingriper utan dröjsmål i sådana fall. 

Polisens starka sida är personalens varierande bakgrund och kompetens

Vi uppmuntrar representanter för alla befolkningsgrupper att bli polis. Jämställdhet och likabehandling beaktas från första början i polisutbildningen. Utbildningsfrågor granskas i regel utifrån de etiska principerna. 

Polisens starka sida utgörs av människor med varierande bakgrund och kompetens. Vi har inte könsspecifika arbetsuppgifter, utan alla uppgifter är möjliga för var och en genom aktivitet, motivation och kompetens. Vi uppmuntrar alla att utveckla sin kompetens och delta i utbildningar. Vi vill använda personalens kompetens så väl som möjligt. Oberoende av titel eller arbetsuppgifter deltar alla i att upprätthålla arbetsstämningen och den allmänna trivseln. 

Vi följer fortlöpande upp och utvecklar jämställdheten

Polisen har en riksomfattande arbetsgrupp, som behandlar, följer upp och utvecklar jämställdheten och likabehandlingen inom polisen. 

Arbetsgruppen har utarbetat polisens riksomfattande jämställdhets- och likabehandlingsplan.

I planen fastställs målen för de kommande åren, och den beskriver de åtgärder genom vilka polisförvaltningen främjar jämställdhet och likabehandling.

(BILAGA: Polisens jämställdhets- och likabehandlingsplan 2020-2022 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -kuva sv

Skott genom förarfönstret, två uniformerade poliser i en bil, vända framåt. Den som sitter i passagerarsätet har en radiomikrofon i handen.