Pienkeräyksen järjestäjän velvollisuudet

Pienkeräyksen järjestäjän velvollisuudet

Tee pienkeräysilmoitus poliisilaitokselle ennen pienkeräyksen aloittamista. Poliisilaitos käsittelee ilmoituksen ja antaa keräykselle pienkeräysnumeron. Saat käynnistää pienkeräyksen pienkeräysnumeron saamisen jälkeen.

Saat käynnistää pienkeräyksen myös ilman pienkeräysnumeroa, jos viiden arkipäivän määräaika on kulunut eikä poliisilaitos ole kieltänyt pienkeräyksen toimeenpanoa. Pienkeräyksen käynnistäminen ilman pienkeräysnumeroa ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä pienkeräysnumero toimii yleisölle tietona siitä, että keräyksestä on tehty asianmukainen ilmoitus.

Muista, että pienkeräyksen järjestäjällä on aina tietyt velvollisuudet sekä pienkeräyksen aikana ja pienkeräyksen päättymisen jälkeen. Jokaisella on vastuu oman toimintansa lainmukaisuudesta ja pienkeräyksen järjestäjällä on aina itseään koskevissa asioissa selvittämisvelvollisuus. Tutustu siis näillä sivuilla annettuihin ohjeisiin ja rahankeräyksiä koskevaan lainsäädäntöön. 

Poliisilaitosten yhteystiedot

Tiedonantovelvollisuus

Pienkeräyksen järjestäjällä on tiedonantovelvollisuus lahjoituksia pyydettäessä. Huolehdi aina pienkeräyksen järjestämisen aikana, että yleisö saa selkeästi ja ymmärrettävästi seuraavat tiedot:

 • pienkeräyksen järjestäjä
 • pienkeräyksellä saatavien varojen käyttötarkoitus (ensisijainen käyttötarkoitus ja toissijainen käyttötarkoitus)
 • pienkeräysnumero
 • pienkeräyksen järjestäjän yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Keskeyttämisvelvollisuus ja pienkeräyksen lopettaminen

Saat kerätä yhdellä pienkeräyksellä enintään 10 000 euroa. Pienkeräyksen järjestäjänä sinulla on velvollisuus seurata pienkeräyksen tuoton kertymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että seurantaa on tehtävä aktiivisesti ja säännöllisesti. Seuraa tasaisin väliajoin sekä pienkeräystileille että käteisenä esim. lippaisiin kertyvän rahan määrää.

Suunnittele ennen pienkeräyksen aloittamista seurantatavat, seurannan aikataulu ja toimenpiteet keskeyttämisen toteuttamiseksi. Pienkeräys on keskeytettävä välittömästi 10 000 euron rajan täytyttyä ja keskeyttämisestä on ilmoitettava poliisilaitokselle.

Muista, että pienkeräys pitää lopettaa viimeistään pienkeräysilmoituksessa mainittuna viimeisenä keräyspäivänä, vaikka 10 000 euron raja ei olisikaan vielä täyttynyt.

Huolehdi, että yleisö saa tiedon pienkeräyksen päättymisestä. Esimerkiksi käteisen rahan keräämiseen käytetyt lippaat tulee huolehtia pois yleisön ulottuvilta, esitteet, flyerit ja muut vastaavat kirjalliset vetoomukset tulee kerätä pois yleisön saatavilta ja internetistä tulee poistaa vetoomukset ja pankkitilitiedot. Jos kyse on ollut kertaluontoisesta keräyksestä, jota varten on avattu erillinen pankkitili, tulee kyseinen pankkitili lakkauttaa varojen käyttämisen jälkeen.

Suunnittele pienkeräyksen lopettamiseen liittyvät toimenpiteet hyvissä ajoin ennen keräyksen päättymisajankohtaa. Keskeyttämisvelvollisuuden tahallinen laiminlyönti on rangaistavaa rahankeräysrikkomuksena.

Mitä pitää tehdä, jos pienkeräys tuottaa arvioitua enemmän?

Pienkeräysilmoituksessa ilmoitetaan mm. arvioitu keräystuotto. Jos olet arvioinut keräystuoton pienemmäksi kuin 10 000 euroa, pienkeräystä ei ole pakko keskeyttää tämän tavoitteen täyttyessä.

Vaikka pienkeräyksen keskeyttäminen tällaisessa tilanteessa ei olekaan pakollista, kannattaa keskeyttämistä kuitenkin harkita, jos tarkoituksena on rahoittaa kiinteähintainen hankinta ja rahaa on jo tullut riittävästi. Yli menevä raha on tällöin käytettävä ilmoitettuun toissijaiseen käyttötarkoitukseen.

On myös mahdollista, että pienkeräyksen keskeyttämisestä huolimatta rahaa kertyy enemmän kuin sallittu 10 000 euroa. Tilanne voi olla tällainen esimerkiksi silloin, jos pienkeräystä on toteutettu jakamalla lahjoitusvetoomuksia sisältäviä flyereita yleisölle. Tällöin vetoomuksen sisältäviä tietoja on yleisön hallussa vielä keräyksen keskeyttämisen jälkeenkin ja on mahdollista, että lahjoituksia edelleen saadaan.

Jos pienkeräyksesi on tuottanut keskeyttämisestä huolimatta yli 10 000 euroa, käytä kertyneet varat pienkeräysilmoituksessa mainittuun ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. Jos varojen käyttäminen ensisijaiseen tarkoitukseen ei ole mahdollista, käytä varat ilmoituksessa mainittuun toissijaiseen käyttötarkoitukseen. Ilmoita pienkeräystilityksessä koko kertynyt summa.

Pienkeräystilitys ja pienkeräysvarojen käyttö

Käytä pienkeräyksellä kertyvät varat ilmoittamaasi ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. Jos varojen käyttäminen ensisijaiseen käyttötarkoitukseen ei ole mahdollista, käytä varat toissijaiseen tarkoitukseen:

 • Jos ensisijainen käyttötarkoitus ei lainkaan toteudu, on kertyneet varat käytettävä kokonaisuudessaan toissijaiseen käyttötarkoitukseen. 
 • Jos ensisijaiseen käyttötarkoitukseen saadaan käytettyä vain osa kertyneistä varoista, käytetään toissijaiseen tarkoitukseen ainoastaan yli jääneet rahat.

Pienkeräyksen järjestäjällä on tilitysvelvollisuus. Toimita pienkeräystilitys viimeistään kahden kuukauden kuluttua pienkeräyksen päättymisestä poliisilaitokselle.

Poliisilaitos tarkastaa ja hyväksyy tilityksen. Poliisilaitos saattaa pyytää tarkastamisen yhteydessä täydentämään tai oikaisemaan puutteellisesti tehtyä tilitystä. Poliisilaitos voi myös määrätä tekemään kokonaan uuden tilityksen, jos se on niin puutteellinen, ettei täydentäminen tai oikaiseminen ole mahdollista.

Poliisihallitus julkaisee mm. pienkeräyksiä koskevia tilitystietoja valvonnallisessa tarkoituksessa.

Anna pienkeräystilityksessä ainakin seuraavat tiedot:

 • pienkeräyksen järjestäjä
 • pienkeräyksen järjestämisaika
 • pienkeräyksen tuotto
 • pienkeräyksen järjestämisestä aiheutuneet keräyskulut eriteltynä
 • selvitys pienkeräyksellä kertyneiden varojen käytöstä.
 • Toimita tilityksen liitteenä myös pienkeräystilin tai -tilien tiliote tai muu luotettava selvitys tilin käytöstä. Tiliotteen tulee alkaa keräyksen aloittamisajankohdasta ja päättyä tilityksen antamisajankohtaan.

Tee poliisilaitokselle kirjallinen ilmoitus, kun pienkeräyksellä kertyneet varat on käytetty. Jos varat on käytetty jo tilitystä tehtäessä, voit tehdä ilmoituksen myös tilityksen antamisen yhteydessä.

Tilityksen antamisen laiminlyönti on rangaistavaa rahankeräysrikkomuksena.