Pienkeräykset - hero

Pienkeräykset

Pienkeräys on nimensä mukaisesti pieni rahankeräys, jolla kerätään rajallinen määrä rahaa lyhyessä, rajoitetussa ajassa. Pienkeräyksen järjestäminen edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle.

Lahjoituksia pyydettäessä tulee aina ilmoittaa pienkeräysnumero. Sen avulla yleisö saa tiedon, että keräys on ilmoitettu poliisilaitokselle ja keräyksen järjestäjä on sitoutunut noudattamaan lain säännöksiä. 

Järjestön edustaja näyttää ohikulkijalle tablettia, jonka näytöllä näkyy rahankeräyksen tietoja.

Pienkeräykset - teksti 1

Pienkeräykset lyhyesti

 • pienkeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa
 • pienkeräys voi kestää enintään 3 kk
 • pienkeräyksiä saa järjestää enintään 2 krt kalenterivuodessa
 • pienkeräyksiä voivat järjestää pääasiassa samat tahot jotka voivat saada rahankeräysluvan
 • lisäksi pienkeräyksiä voivat järjestää vähintään kolmen Suomessa pysyvästi asuvan 15 vuotta täyttäneen henkilön muodostamat ryhmät, joiden jäsenistä vähintään yksi on täysivaltainen (18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan)
 • edellyttää ilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle ja rahankeräyslaissa säädettyjen edellytysten täyttymistä.

Pienkeräysilmoituksen tekeminen

Jos haluat järjestää pienkeräyksen, tee keräyksestä kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi arkipäivää ennen pienkeräyksen aloittamista. Odota sen jälkeen, että poliisilaitos käsittelee ilmoituksen ja antaa sinulle pienkeräysnumeron. Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoitukset viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. 

Älä aloita pienkeräystä ennen kun poliisilaitos on antanut pienkeräysnumeron.

Voit lähettää pienkeräysilmoituksen poliisilaitokselle joko postilla, sähköpostilla tai sähköisen asioinnin kautta. Jos lähetät ilmoituksen postitse, muista kuitenkin, että asia tulee vireille poliisilaitoksessa vasta asiakirjojen saapumispäivänä. Viiden arkipäivän määräaika alkaa siis kulua ilmoituksen saapumisajankohdasta, ei lähettämishetkestä. Lähetät ilmoituksen aina omalla vastuullasi. 

Pienkeräykset - kysymyksiä

Mitä tapahtuu pienkeräysilmoituksen tekemisen jälkeen?

Kun olet tehnyt pienkeräysilmoituksen, jää rauhassa odottamaan. Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoituksen viiden arkipäivän kuluessa laskettuna sen saapumisesta poliisilaitokselle ja antaa pienkeräykselle pienkeräysnumeron.

Saat käynnistää pienkeräyksen, kun pienkeräysnumero on annettu. Ilmoita pienkeräysnumero yleisölle aina lahjoituksia pyydettäessä. Pienkeräysnumeron avulla yleisö saa tiedon, että keräys on asianmukaisesti ilmoitettu poliisilaitokselle ja järjestäjä on noudattanut lain säännöksiä.

Muista, että pienkeräyksen järjestäjällä on myös muita velvollisuuksia sekä pienkeräyksen aikana ja pienkeräyksen päättymisen jälkeen. Velvollisuuksista kerrotaan tarkemmin täällä.

Entä jos en saa poliisilaitokselta pienkeräysnumeroa?

Pienkeräyksen aloittaminen edellyttää lähtökohtaisesti pienkeräysnumeron saamista ja sen ilmoittamista yleisölle. Saat kuitenkin käynnistää pienkeräyksen ilman pienkeräysnumeroa, jos poliisilaitos ei ole käsitellyt ilmoitusta ja antanut pienkeräysnumeroa viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

Jos pienkeräysilmoituksessasi on puutteita ja poliisilaitos pyytää korjaamaan ne, et saa käynnistää pienkeräystä ennen kuin asia on hoidettu ja olet saanut ohjeet poliisilaitokselta. Viiden päivän aikaraja ei tällöin ole voimassa.

Voiko poliisilaitos kieltää pienkeräyksen järjestämisen?

Kyllä voi. Poliisilaitos kieltää pienkeräyksen järjestämisen esimerkiksi silloin, jos edellytykset pienkeräyksen järjestämiselle eivät täyty. Jos poliisilaitos kieltää sinulta pienkeräyksen, saat asiassa valituskelpoisen päätöksen. Pienkeräystä et saa kuitenkaan käynnistää.

Pienkeräyksiin kirjattavat tiedot

Pienkeräysilmoitukseen kirjattavat tiedot

 • pienkeräyksen järjestäjä sekä tämän tunnistetiedot (oikeushenkilön y-tunnus, luonnollisen henkilön henkilötunnus)
 • pienkeräyksen järjestäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • arvioitu keräystuotto
 • pienkeräyksellä kerättävien varojen yksilöity ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus (varat käytetään lähtökohtaisesti ensisijaiseen käyttötarkoitukseen, toissijainen käyttötarkoitus on kuitenkin ilmoitettava siltä varalta, että varoja ei voida käyttää ensisijaiseen käyttötarkoitukseen joko kokonaan tai osittain)
 • arvioidut keräyskulut (keräyksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut mahdollisimman tarkasti arvioituna, esimerkiksi pienkeräysilmoituksesta perittävä maksu, keräystilistä aiheutuvat pankkikulut, rahalahjoituspyyntöesitteistä aiheutuvat kulut)
 • keräyksen järjestämisaika (ilmoitetaan päivämäärinä)
 • keräyksessä käytettävät pankkitilit ja tilinkäyttöoikeuksia koskevat tiedot (pankkitilinumerot IBAN-muodossa ja tilien käyttöön oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset).

Jos teet pienkeräysilmoituksen yhdistyksen, järjestön tai säätiön puolesta, liitä hakemukseen lisäksi tiedot kaikista henkilöistä, jotka päättävät pienkeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista sekä heidän henkilötunnuksensa. Yleensä näitä henkilöitä ovat ainakin yhdistyksen tai säätiön hallituksen jäsenet. Lisäksi näitä henkilöitä voivat olla:

 • toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja tai johtava toimihenkilö
 • asiamies
 • nimenkirjoittajat
 • varainhankintavastaava, talouspäällikkö.

Luettelo ei ole tyhjentävä. Arvioi siis ennen ilmoituksen tekemistä, ketkä kaikki tekevät järjestössä päätöksiä keräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Kaikki asiakirjat tulee toimittaa joko suomenkielisinä tai ruotsinkielisinä.