Pienkeräykset - syventävää tietoa

Syventävää tietoa pienkeräyksistä

Pienkeräys on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan sekä muun kansalaistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan rahoittamiseen. Pienkeräyksellä saatavien varojen käyttötarkoitusta ei siis ole rajattu pelkästään yleishyödyllisiin tarkoituksiin, vaan pienkeräyksen voi järjestää myös muun kansalaistoiminnan tukemiseksi.

Pienkeräystä ei saa kuitenkaan käyttää elinkeinotoiminnan tukemiseen. Pienkeräystä ei myöskään saa käyttää oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen. Pienkeräysvarat on toisin sanoen tarkoitettu käytettäväksi yleishyödylliseen tarkoitukseen tai muuten yhteiseksi hyväksi, ei omaisuuden hankkimiseksi. Pienkeräysvarojen käyttökohteiden ulkopuolelle on rajattu lisäksi yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavat ja lainvastaiset käyttötarkoitukset.

Pienkeräyksen keskeyttäminen 10 000 euroon

Pienkeräyksellä saa kerätä enintään 10.000 euroa. Enimmäismäärän täyttyessä pienkeräyksen järjestäjän on keskeytettävä keräys välittömästi. Pienkeräyksen järjestäjän tulee siis seurata aktiivisesti pienkeräyksen toteutumista ja keräystuoton kertymistä, ja ryhdyttävä tarvittaessa heti toimenpiteisiin oma-aloitteisesti. Seurantaa on syytä tehdä aktiivisesti ja tasaisin, riittävän tihein väliajoin.

Pienkeräyksen järjestäjän on ilmoitettava keräyksen keskeyttämisestä poliisilaitokselle. Jos varoja kertyy keskeytyksestä huolimatta yli 10.000 euroa, kertyneet varat käytetään samaan, pienkeräysilmoituksessa ilmoitettuun tarkoitukseen.

Pienkeräyksen järjestämisaika ja -alue

Pienkeräyksen järjestämisaluetta ei ole rajoitettu esimerkiksi kotipaikan tai poliisilaitoksen toimialueen mukaan. Pienkeräyksen voi siis järjestää vapaasti valitulla alueella Suomessa. Pienkeräystä ei kuitenkaan saa järjestää Ahvenanmaalla.

Pienkeräyksen järjestäminen saa kestää enintään 3 kuukautta. Pienkeräys voi kestää lyhyemmänkin aikaa, ja pienkeräysaika kannattaakin suunnitella huolellisesti ja ottaa huomioon mm. tavoitellun rahamäärän suuruus. Pienempi summa kertyy yleensä nopeasti, jolloin pienkeräykseen ei välttämättä vaadita 3 kuukauden maksimiaikaa. Pienkeräyksen järjestämisajan päätyttyä pienkeräys on lopetettava.

Pienkeräyksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia, että keräys lopetetaan ja että lahjoituksia ei enää ole mahdollista tehdä. Pienkeräys on lopetettava riippumatta siitä, onko suunniteltu keräystuotto saatu vai ei.

Pienkeräysten järjestäjät

Pienkeräyksiä voivat järjestää pääasiassa samat yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat tahot, jotka voivat järjestää rahankeräyksiä luvan nojalla. Esimerkiksi yhdistys tai säätiö voi siis järjestää pienkeräyksen, jos sillä ei ole tarvetta jatkuvalle rahankeräykselle.

Pienkeräyksen saa järjestää:

 • Suomessa rekisteröity yhdistys (yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys)
 • Suomessa rekisteröity säätiö (säätiörekisteriin merkitty säätiö)
 • puoluerekisteriin merkitty puolue
 • Suomessa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta (uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitty uskonnollinen yhdyskunta)
 • Suomen Punainen Risti sekä sen paikallinen ja alueellinen toimintayksikkö
 • yliopiston ylioppilaskunta ja osakunta (yliopistolain 46 §:ssä tarkoitettu ylioppilaskunta ja 47 §:ssä tarkoitettu osakunta)
 • ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (ammattikorkeakoululain 41 §:ssä tarkoitettu opiskelijakunta)
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä tai sellainen seurakunta, joka ei kuulu seurakuntayhtymään, vain diakoniseen avustustyöhön
 • Suomen ortodoksisen kirkon seurakunta, vain diakoniseen avustustyöhön
 • rekisteröimätön vähintään 3 henkilön muodostama ryhmä, jossa vähintään yksi henkilö on täysivaltainen ja muut vähintään 15 vuotta täyttäneitä. Kaikilla ryhmän jäsenillä on oltava kotikunta Suomessa.

Luettelo on tyhjentävä eli luettelossa mainitsematon taho ei saa järjestää pienkeräystä.

Esimerkkejä tahoista, jotka eivät saa järjestää pienkeräystä:

 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta, joka kuuluu seurakuntayhtymään
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä tai sellainen seurakunta, joka ei kuulu seurakuntayhtymään tai Suomen ortodoksisen kirkon seurakunta muuhun kuin diakoniseen avustustyöhön eli esimerkiksi rakennusten tai irtaimiston ylläpitoon, henkilöstökuluihin, hautaustoimeen tai väestökirjanpitoon (näitä ei pidetä diakonisena avustustoimintana silloinkaan, kun ne liittyvät diakoniatyöhön)
 • lukion tai ammattikoulun opiskelijakunta
 • peruskoulun oppilaat
 • liiketoimintaa harjoittava yritys tai yhtiö
 • valtio, maakunta, kunta tai kuntayhtymä
 • kolmen oikeushenkilön eli esimerkiksi kolmen yrityksen muodostama ryhmä tai oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden muodostama kolmen henkilön ryhmä (esimerkiksi 2 ihmistä ja 1 osakeyhtiö).

Pienkeräysten määrää on rajoitettu. Sama järjestäjä saa järjestää enintään 2 pienkeräystä kalenterivuodessa. Silloin kun järjestäjänä on rekisteröimätön, vähintään 3 henkilön muodostama ryhmä, koskee rajoitus jokaista henkilöä erikseen. Tällaisen ryhmän jäsenenä oleva henkilö saa osallistua enintään 2 pienkeräyksen järjestämiseen kalenterivuoden aikana. Ryhmän ei tarvitse olla sama, vaan henkilö voi osallistua 2 eri ryhmän järjestämään pienkeräykseen saman kalenterivuoden aikana.

Pienkeräyksen kieltäminen

Poliisilaitos kieltää pienkeräyksen järjestämisen, jos ilmoituksen tehnyt pienkeräyksen järjestäjä ei täytä laissa säädettyjä edellytyksiä. Esimerkiksi liiketoimintaa harjoittava yritys ei voi järjestää pienkeräystä.

Poliisilaitos kieltää pienkeräyksen järjestämisen tai varojen käyttämisen myös silloin, jos keräystarkoitusta koskevat edellytykset eivät täyty. Pienkeräyksen järjestäminen ei ole sallittua esimerkiksi lainvastaiseen tarkoitukseen tai liiketoiminnan tukemiseen.

Poliisilaitos voi kieltää pienkeräyksen järjestämisen tai varojen käyttämisen myös seuraavissa tilanteissa:

 • pienkeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista päättävälle henkilölle on annettu alle 5 vuotta sitten tuomio sellaisesta rikoksesta, jonka voidaan katsoa vaarantavan pienkeräyksen luotettavuuden (esimerkiksi talous- ja omaisuusrikokset)
 • poliisilaitoksella on perusteltu syy epäillä, että varojen käytössä meneteltäisiin olennaisella tavalla rahankeräyslain säännösten vastaisesti
 • pienkeräyksen järjestäjä on jättänyt ilmoittamatta pienkeräysilmoituksessa annettavaksi säädettyjä tietoja tai antanut yleisölle väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Samoin esimerkiksi aikaisemmassa rahankeräystoiminnassa tapahtuneet lainvastaisuudet ja laiminlyönnit saattavat aiheuttaa sen, että pienkeräystä ei enää voida järjestää.

Pienkeräyksen on täytettävä laissa säädetyt edellytykset, jotta sen toteuttaminen on mahdollista. Tarkoituksena on, että pienkeräyksiä voivat järjestää vain sellaiset tahot, joille se on tarkoitettu ja vain sellaisiin tarkoituksiin, joihin rahalahjoitusten pyytäminen on sallittua. Lisäksi tarkoituksena on, että yleisö voi luottaa siihen, että kerrottu varojen käyttötarkoitus myös tosiasiassa toteutuu ja että väärinkäytöksiä ei tapahtuisi. Näistä syistä pienkeräys voidaan tietyissä tilanteissa kieltää.

Pienkeräykset - syventävää tietoa-esimerkkitapaus-1

Esimerkkitapaus 1: keräystavoitteen ylittyminen

Pienkeräyksen tarkoituksena järjestää kylätapahtuma, jonka kulut ovat yhteensä 10 000 euroa. Summa koostuu esiintymislavasta ja muista rakenteista (5000 euroa), esiintyjien palkkiosta (3000 euroa) sekä opasteista ja mainoksista (2000 euroa).

Rahaa on kertynyt keskeytyksestä huolimatta yhteensä 11 000 euroa.

Yli menevällä osalla voidaan hankkia tapahtumaan esimerkiksi osallistujille ilmaiseksi jaettavaa kahvitarjoilua. Jos yli menevän osan käyttäminen varsinaiseen tarkoitukseen ei ole mahdollista, varat käytetään pienkeräysilmoituksessa ilmoitettuun toissijaiseen käyttötarkoitukseen. Kaikki varat eli 11 000 euroa ilmoitetaan tilityksessä.

Pienkeräykset - syventävää tietoa-esimerkkitapaus-2

Esimerkkitilanne 2: puuttuva rahoitus keräysajan loppuessa

Pienkeräyksen tarkoituksena on ollut kerätä rahoitus kylätapahtuman järjestämiseen ja tapahtuman järjestämiskulut ovat yhteensä 5000 euroa, mutta pienkeräyksellä on saatu kerättyä ainoastaan 4000 euroa.

Keräysajan päättyessä keräys on keskeytettävä ja puuttuva rahoitus järjestettävä muulla tavalla. Jos rahoitusta ei saada järjestettyä eikä tapahtuma toteudu, on pienkeräyksellä kertyvät varat käytettävä kokonaan pienkeräysilmoituksessa ilmoitettuun toissijaiseen käyttötarkoitukseen.