Pienkeräykset - syventävää tietoa - SV

Mer ingående information om småskaliga insamlingar

Småskaliga insamlingar är avsedda för finansiering av allmännyttig verksamhet och annan medborgar- och samfundsverksamhet. Syftet med användningen medel från småskaliga insamlingar är därför inte begränsat till allmännytta, utan en småskalig insamling kan också organiseras för att stödja annan medborgarverksamhet.

Småskaliga insamlingar får emellertid inte användas till stöd för näringsverksamhet. Småskaliga insamlingar får inte heller användas till att utöka en juridisk persons förmögenhet. Med andra ord är intäkterna från småskaliga insamlingar avsedda för ett allmännyttigt ändamål eller på annat sätt till kollektiv nytta, inte för förvärv av egendom. Dessutom är användningen av intäkter från småskaliga insamlingar begränsad till att utesluta lagstridiga ändamål som äventyrar allmän ordning och säkerhet.

En småskalig insamling avbryts vid 10 000 euro

Högst 10 000 euro får samlas in genom en småskalig insamling. När högsta tillåtna belopp influtit måste arrangören ofördröjligen avbryta insamlingen. Den som anordnar en småskalig insamling bör därför aktivt övervaka förloppet av insamlingen och dess intäkter samt på eget initiativ vidta behövliga åtgärder. Övervakningen bör utföras aktivt och med jämna mellanrum och tillräckligt ofta.

Arrangören ska underrätta polisen om att insamlingen avbrutits. Om intäkterna trots avbrottet överstiger 10 000 euro, ska de influtna medlen användas till det ändamål som anges i anmälan om småskalig insamling.

Tid och plats för anordnande av småskalig insamling

Området för en småskalig insamling är inte begränsat till vare sig hemort eller polisdistrikt. Insamlingen kan därför ordnas i ett valfritt område i Finland. En småskalig insamling får dock inte anordnas på Åland.

En småskalig insamling får inte ta mer än 3 månader i anspråk. En småskalig insamling kan även genomföras på kortare tid. Därför är det bra att noggrant beräkna hur lång tid insamlingen ska ta i anspråk och hur mycket pengar man avser att samla in. Ett mindre belopp inflyter vanligtvis snabbt, varför 3 månaders maximitid kanske inte behövs för en småskalig insamling. Efter insamlingstiden gått ut måste insamlingen avslutas.

Det är arrangörens skyldighet att se till att den småskaliga insamlingen avslutas och att donationer inte längre kan göras. En småskalig insamling måste avslutas oavsett om de planerade intäkterna erhållits eller ej.

Anordnare av småskalig insamling

Småskaliga insamlingar får i huvudsak arrangeras av samma instanser som bedriver allmännyttig verksamhet och som får anordna insamlingar med stöd av ett tillstånd. En förening eller stiftelse kan till exempel arrangera en småskalig insamling om den inte har något behov av en kontinuerlig insamling.

En småskalig insamling får anordnas av:

 • Förening registrerad i Finland (antecknad i föreningsregistret)
 • Stiftelse registrerad i Finland (antecknad i stiftelseregistret)
 • Parti som antecknats i partiregistret
 • Ett religiöst samfund (antecknat i registret över religiösa samfund i Finland)
 • Finlands Röda Kors och dess lokala eller regionala verksamhetsenheter
 • studentkår och studentnation vid universitet (studentkår som avses i 46 § i universitetslagen och studentnation som avses i 47 §)
 • En vid en finsk yrkeshögskola verksam studentkår (som avses i 41 § i lagen om yrkeshögskolor)
 • En kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller en församling som inte ingår i en samfällighet, utan endast i diakoniarbete
 • En församling i den ortodoxa kyrkan i Finland, endast för diakoniarbete
 • Oregistrerad grupp på minst 3 personer, där minst en person är myndig och andra personer minst 15 år fyllda. Alla medlemmar i gruppen ska ha sitt hemvist i Finland.

Förteckningen är uttömmande, dvs. en instans som inte nämns i förteckningen får inte anordna.

Exempel på instanser som inte får anordna en småskalig insamling:

 • En församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som hör till en kyrklig samfällighet
 • En församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller en församling som inte tillhör en kyrklig samfällighet eller en församling i den ortodoxa kyrkan i Finland för annat än diakoniarbete, till exempel för underhåll av byggnader eller möbler, personalkostnader, begravningstjänster eller befolkningsregister (dessa betraktas inte som diakoniarbete ens när de hänför sig till diakoniarbete)
 • elevkår vid gymnasium eller yrkesskola
 • grundskoleelever
 • företag eller sammanslutning som bedriver affärsverksamhet
 • stat, län, kommun eller samkommun
 • en grupp på tre juridiska personer, såsom en grupp på tre företag, eller grupper om tre personer som består av juridiska personer och fysiska personer (t.ex. 2 personer och 1 aktiebolag).

Antalet småskaliga insamlingar begränsat. Samma arrangör får anordna högst 2 insamlingar per kalenderår. Om arrangören är en oregistrerad grupp på minst 3 personer gäller begränsningen varje person individuellt. En person som är medlem i en sådan grupp får delta i anordnandet av högst 2 småskaliga insamlingar under ett kalenderår. Gruppen behöver inte vara densamma, utan en person kan delta i småskaliga insamlingar som anordnas av 2 olika grupper under samma kalenderår.

Förbud mot småskalig insamling

Polisen förbjuder en småskalig insamling, om anordnaren av insamlingen inte uppfyller de villkor som föreskrivs i lagen. Ett affärsföretag får till exempel inte anordna en småskalig insamling.

Polisen förbjuder en småskalig insamling eller användning av medel från insamlingen även i det fall att villkoren för insamlingens ändamål inte uppfylls. En småskalig insamling är inte tillåten exempelvis för lagstridiga ändamål eller för att stödja affärsverksamhet.

Polisen får likaså förbjuda småskaliga insamlingar eller användning av medel från dessa i följande situationer:

 • en person som fattar beslut i frågor som rör anordnandet av en småskalig insamling har under de senaste 5 åren dömts för ett brott som kan anses äventyra tillförlitligheten i småskaliga insamlingar (t.ex. ekonomiska brott och egendomsbrott)
 • Polisen har befogade skäl att misstänka att användningen av medel väsentligt skulle strida mot bestämmelserna i lagen om penninginsamlingar
 • anordnare av småskalig insamling har underlåtit att lämna information som enligt bestämmelserna ska lämnas i anmälan om småskalig insamling eller har gett allmänheten falsk eller vilseledande information.

På samma sätt kan lagstridigheter och försummelser i tidigare penninginsamlingar leda till att småskalig insamling inte längre får anordnas.

En småskalig insamling måste uppfylla de villkor som fastställs i lag för att få genomföras. Avsikten är att småskalig insamling endast kan anordnas av aktörer för vilka den är avsedd och endast för de ändamål för vilka en begäran om pengar är tillåten. Avsikten är dessutom att allmänheten ska kunna lita på att det avsedda syftet med medlen faktiskt realiseras och att inga oegentligheter förekommer. Av dessa skäl kan småskalig insamling under vissa omständigheter förbjudas.

Pienkeräykset - syventävää tietoa-esimerkkitapaus-1 - SV

Exempelfall 1: överskott

Syftet med den småskaliga insamlingen är att arrangera ett byevenemang till en total kostnad av 10.000 euro. Kostnaderna består av en scen och andra konstruktioner (5000 euro), de uppträdandes honorar (3000 euro) samt skyltar och annonser (2000 euro).

Trots att insamlingen avbrutits har 11.000 euro influtit.

Till exempel kan överskottet användas till avgiftsfri kaffeservering för deltagarna i evenemanget. Om det inte är möjligt att använda överskottet till det faktiska ändamålet, kommer medlen att användas för det sekundära ändamål som anges i anmälan om småskalig insamling. Alla medel, dvs. 11.000 euro uppges i redovisningen.

Pienkeräykset - syventävää tietoa-esimerkkitapaus-2 - SV

Exempelfall 2: saknande finansiering då insamlingsperioden utgått

Syftet med den småskaliga insamlingen är att samla in kostnaderna för att arrangera ett byevenemang, sammanlagt 5000 euro, men insamlingen har inbringat endast 4000 euro.

Vid utgången av insamlingsperioden ska insamlingen avbrytas och den finansiering som saknas ordnas på annat sätt. Om ingen finansiering kan ordnas och evenemanget inte genomförs ska de medel som influtit genom den småskaliga insamlingen i sin helhet användas för det sekundära ändamål som anges i anmälan om småskalig insamling.