Rahankeräykset -hero - SV

Penninginsamlingar

Penninginsamlingar är verksamhet där man vädjar till allmänheten för att få penninggåvor. Vid penninginsamling får den som bidrar med pengar inget vederlag. Penninginsamlingar kan anordnas huvudsakligen att skaffa medel till allmännyttiga ändamål. 

Att anordna en penninginsamling kräver i allmänhet ett penninginsamlingstillstånd från Polisstyrelsen eller en anmälan till polisinrättningen om en småskalig insamling. 

Mynt radas på varandra för hand.

Rahankeräykset - teksti 2 heron alla - SV

Att anordna en penninginsamling kräver i allmänhet ett penninginsamlingstillstånd. Det söks med skriftlig ansökan som lämnas till Polisstyrelsen. En fortgående penninginsamling med penninginsamlingstillstånd är avsedd enbart för allmännyttiga föreningars, organisationers och stiftelsers finansiering. Företag kan till exempel inte beviljas ett penninginsamlingstillstånd. 

Det är möjligt att anordna en småkalig insamling för att möjliggöra en liten insamling med syftet att samla in en begränsad summa pengar på kort, begränsad tid. En småskalig insamling kräver anmälan till polisinrättningen.

Du hittar information om penninginsamlingar och penninginsamlingssystemet, hur man ansöker om tillstånd, om skyldigheter som följer från tillståndet samt hur man anordnar en småskalig insamling på denna webbplats. 

Tietoa uudesta rahankeräyslaista - SV

Viktig information om totalreformen av penninginsamlingslagen

Den nya penninginsamlingslagen träder i kraft 1.3.2020. I och med den nya lagen har man upphävt detaljregleringen i tillståndsförfarandet för penninginsamlingar. Ansökningsprocessen för penninginsamlingstillstånd är således numera förenklad. Dessutom gör den nya lagen det möjligt att anordna mindre penninginsamlingar genom en anmälan till polisinrättningen.

Du hittar information om småskaliga insamlingar på denna webbplats. I avsnittet beskrivs situationer och villkor för anordnande av en småskalig penninginsamling. På sidan om småskaliga insamlingar finns det därtill anvisningar för sammanställande av anmälan om en småskalig penninginsamling och svar på frågor som ofta ställs om småskaliga insamlingar.

Det finns också sidor med Information om penninginsamlingstillstånd. Där har information sammanställts om när ett penninginsamlingstillstånd behövs för en insamling. Ytterligare innehåller avsnittet anvisningar för ansökan om tillstånd och svar på frågor som ofta ställs om penninginsamlingar.

De penninginsamlingstillstånd som avses i den nya lagen är alltid giltiga tills vidare. Användningen av medel som insamlats med penninginsamlingstillstånd rapporteras till Polisstyrelsen i en anmälan som ska lämnas en gång per år. 

De gamla penninginsamlingstillstånden förblir enligt tillståndsvillkoren i kraft under övergångsperioden.

Penninginsamlingslagen från år 2006 tillämpas fortsättningsvis på alla tillståndsärenden om vilka ansökan lämnades före 1.3.2020. Detta innebär att tillstånd som beviljats med stöd av den gamla lagen förblir i kraft till den dag som fastställts i tillståndsvillkoren. Tillstånd som beviljats med stöd av den gamla lagen är alla de penninginsamlingstillstånd som sökts innan den nya lagen träder i kraft. Ansökningar som lämnats innan den nya lagen träder i kraft behandlas således enligt de gamla bestämmelserna. Ett tillstånd för viss tid ändras inte till tills vidare giltigt och kan inte heller på ansökan ändras till ett sådant.

Om din organisation har ett giltigt tillstånd som beviljats med stöd av den gamla penninginsamlingslagen, tillämpas den gamla lagens bestämmelser på insamlingens arrangemang och användningen av de insamlade medlen.

Samtliga tillstånd med stöd av den gamla penninginsamlingslagen är tidsbegränsade. Användningen av insamlade medel rapporteras genom redovisning av penninginsamling i enlighet med tillståndsvillkoren. 

Även eventuella ansökningar om ändring av gamla tillstånd ska sammanställas i enlighet med bestämmelserna i den gamla lagen. Ändringsansökningar för nya tills vidare giltiga tillstånd behandlas i enlighet med bestämmelserna i den nya lagen.