Rahankeräysluvat - SV

Penninginsamlingstillstånd

Penninginsamlingstillstånd söks med en skriftlig ansökan som lämnas till Polisstyrelsen. Du kan ansöka om penninginsamlingstillstånd antingen per post, e-post eller i polisens elektroniska ärendehanteringstjänst.

Se listan över giltiga tillstånd för penninginsamlingar

Representant från en medborganisation visar på sin telefon åt en förbigångare information om en penningdonation.

Rahankeräysluvat - heron alapuolinen teksti

Penninginsamlingslagen trädde i kraft 1.3.2020. Tillstånden som följer den nya lagen är tills vidare giltiga.

Penninginsamlingslagen från år 2006 tillämpas fortsättningsvis på alla tillståndsärenden om vilka ansökan lämnades före 1.3.2020. Detta innebär att tillstånd som beviljats med stöd av den gamla lagen förblir i kraft till den dag som fastställts i tillståndsvillkoren. Om din organisation har ett giltigt tillstånd som beviljats med stöd av den gamla penninginsamlingslagen, tillämpas den gamla lagens bestämmelser och tillståndsvillkoren på insamlingens arrangemang och användningen av de insamlade medlen.

På detta sätt ansöker du om tillstånd

Ansök om tillstånd skriftligt från Polisstyrelsen på finska eller svenska. Om du ansöker om tillstånd via elektroniska ärendehanteringstjänst behöver du en Suomi.fi -fullmakt. Suomi.fi -fullmakten måste vara i den tillståndssökande organisationens eget namn. Tillstånd kan inte sökas med en fullmakt för en annan juridisk person, emedan tillståndet då registreras på fel instans, dvs. på fullmaktens innehavare. Mer information om ansökan om Suomi.fi-fullmakter hittar du på Suomi.fi-webbplats underhållen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Via den elektroniska ärendehanteringstjänsten kan du även lämna bilagor till ansökan.

Om du lämnar din ansökan på en pappersblankett, ska du lämna alla ansökningshandlingar antingen per e-post på adressen arpajaishallinto@poliisi.fi eller per post under adress:

Polisstyrelsen
Lotteriförvaltningen
PB 50
11101 Riihimäki

Penninginsamlingstillståndet är avgiftsbelagt. Avgift tas ut för behandling av såväl en ny ansökan om penninginsamlingstillstånd som för behandling av ansökan om ändring av ett tillstånd oavsett om beslutet blir positivt eller negativt.

För tillstånd som gäller tills vidare ska till Polisstyrelsen lämnas en anmälan per år med en rapport om användningen av de medel från anordnade penninginsamlingar. Även årsanmälan är avgiftsbelagd.

Gör upp ansökan i god tid och med omsorg. Du tänker väl på att undvika ständiga förfrågningar om behandlingen av ansökan, då det upptar tid för behandlingen att besvara frågorna.

Behandlingstiden för ansökningar om tillstånd till penninginsamlingar är i genomsnitt 5 - 7 månader. Det är bra att beakta detta redan då ansökan lämnas. Fyll i alla punkter omsorgsfullt i ansökan. En bristfälligt ifylld tillståndsansökan fördröjer ärendets behandling.

Skicka dokumenten och handlingar på finska eller svenska. Handlingarna är obligatoriska. Om du inte leverar handlingarna med ansökan, kommer tillståndsmyndigheten att begära dem senare. Detta förlänger behandlingen av ansökan. Tillståndsmyndigheten kan också be om andra förklarningar vid behov. Märk att du inte kan göra ansökan på ett annat språk, till exempel engelska. Handlingarna kan inte heller vara på ett annat språk. 

Suomi.fi-fullmakter på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats

Polisens serviceavgifter

Rahankeräysluvat navigaation alla - huomioitavaa - SV

Att beakta om gamla penninginsamlingstillstånd

 

Tillstånd som beviljats med stöd av den gamla lagen är alla de penninginsamlingstillstånd som sökts innan den nya lagen träder i kraft. Samtliga tillstånd som beviljats med stöd av den gamla penninginsamlingslagen är tidsbegränsade. Tidsbegränsade tillstånd ändras inte till tills vidare giltiga tillstånd, samt kan inte tillstånd med en ansökan ändras till sådana. 

Användningen av insamlade medel med gammalt tillstånd rapporteras genom redovisning av penninginsamling i enlighet med tillståndsvillkoren. Även eventuella ansökningar om ändring av gamla tillstånd ska sammanställas i enlighet med bestämmelserna i den gamla lagen. Kontrollera att du använder rätt blankett för de redovisningar du lämnar.

Tillståndsmyndighet för ärenden som gäller ändringstillstånd och redovisning utifrån gamla penninginsamlingstillstånd är antingen Polisstyrelsen eller den lokala polisinrättningen: Om tillståndet har utfärdats av Polisstyrelsen, ska redovisningar och eventuella ansökningar om ändringstillstånd lämnas till Polisstyrelsen. Om tillståndet har utfärdats av Polisinrättningen, ska redovisningar och eventuella ansökningar om ändringstillstånd lämnas till respektive polisinrättning. 

Polisinrättningarnas kontaktinformation

Övergången till tillstånd enligt den nya lagen

Du kan ansöka om ett tills vidare giltigt tillstånd enligt den nya penninginsamlingslagen, även om ert gamla penninginsamlingstillstånd fortsättningsvis är i kraft. Om du vill göra det, ska du lämna en ansökan om penninginsamlingstillstånd enligt den nya lagen på vanligt vis. På samma gång ska du be Polisstyrelsen återkalla det gamla penninginsamlingstillståndet.

Om det gamla penninginsamlingstillståndet har utfärdats av polisinrättningen, ska du lämna din nya tillståndsansökan till Polisstyrelsen och din begäran om att återkalla det gamla tillståndet till polisinrättningen. Begäran om återkallande bör lämnas senast då det nya tillståndet är beviljat. Tillståndsmyndigheterna fattar besluten självständigt och följer inte samma tidtabell. Var alltså uppmärksam, om du lämnar ansökan och begäran om återkallande på samma gång; det är möjligt att tillståndet återkallas innan det nya tillståndet beviljas. Då har du inget penninginsamlingstillstånd i kraft och får inte anordna någon insamling. I detta fall måste man även vara noggrann i fråga om redovisning och årsanmälan; alla medel som influtit under pågående tillståndsändring ska redovisas antingen i redovisningen för den avslutade insamlingen eller i årsanmälan, men inte i båda två.

Tänk på att företräde i kön för behandling av ansökningar om penninginsamlingstillstånd ges de aktörer som inte har något penninginsamlingstillstånd alls. Ifall din organisation fortfarande har ett penninginsamlingstillstånd som är giltigt en längre tid, är det bra att vara förberedd på att få vänta litet längre på behandlingen av ansökan.

För alla nya penninginsamlingstillstånd tas normala tillståndsavgifter ut. Om man återkallar ett gammalt penninginsamlingstillstånd innan det går ut, får man således ingen gottgörelse för kostnaden av det nya tillståndet. För återkallande av ett gammalt tillstånd tas emellertid ingen avgift ut.

Bestämmelser om redovisning i de gamla penninginsamlingstillstånden

Se i alla situationer till att redovisningar och preliminära redovisningar lämnas i tid i enlighet med bestämmelserna i penninginsamlingstillstånden. I varje penninginsamlingstillstånd som utfärdats enligt den gamla lagen ingår redovisningsskyldighet. Redovisning ska lämnas senast 6 månader efter att tillståndet gått ut samt eventuella preliminära redovisningar senast det datum som anges i tillståndsvillkoren. Om fatalietider har försummats, beviljas inget nytt penninginsamlingstillstånd innan de förfallna redovisningarna ha lämnats.

Ifall tidsfristen för redovisningen ännu inte har utgått, har redovisningen inte försummats, varför inget hinder av detta skäl föreligger för beviljande av tillstånd. Penninginsamlingstillstånd kan alltså beviljas utan att redovisning har lämnats, om tidsfristen för redovisningen ännu inte har utgått.

Rahankeräysluvat: liitteet, ohjeistus - SV

Bifoga följande handlingar till tillståndsansökan

 • En redogörelse som beskriver hur man kommer att övervaka användningen av medlen från insamlingarna
 • Förenings- eller stiftelseregisterutdrag / utdrag ur registret för religiösa samfund eller det register som upprätthålls av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst 3 mån gammalt (räknat från dateringen av tillståndsansökan).
 • En kopia av samfundets eller stiftelsens stadgar.
 • Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller annan redogörelse över sökandens verksamhet. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En verksamhetsplan eller annan redogörelse kan lämnas, om det inte finns någon verksamhetsberättelse.
 • En kopia av senaste godkända bokslut eller annan motsvarande redogörelse över sökandens finansiella situation. Bokslutet ska även omfatta utlåtande av revisor/verksamhetsgranskare.

Foga dessutom till ansökan information om alla personer, som fattar beslut i ärenden som berör anordnandet av penninginsamlingen, samt personbeteckning för personerna. Dessa personer brukar vara föreningens eller stiftelsens styrelsens ledamöter. Dessa personer kan åtminstone vara:

 • personer med befogenhet att använda penninginsamlingens konto
 • ledamöter i förvaltningsråd eller lagstadgade organ
 • verksamhetsledare verkställande direktör eller ledande funktionär
 • ombud
 • firmatecknare
 • finansieringsansvariga, ekonomichef
 • kassör, sekreterare.

Förteckningen är inte uttömmande, utan även andra personer i en organisation kan fatta beslut i ärenden som berör anordnandet av penninginsamlingen. Överväg alltså innan ansökan lämnas, vilka personer som kommer att ha beslutanderätt i ärenden som berör penninginsamlingen i din organisation och lämna personuppgifter till Polisstyrelsen om alla dessa personer.