Milloin voin järjestää rahankeräyksen - SV

När kan jag anordna en penninginsamling?

I en penninginsamling begärs penningdonationer av allmänheten. Att anordna en penninginsamling kräver i allmänhet ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan till polisinrättningen om en småskalig insamling. Om du till exempel önskar be om donationer för din organisations verksamhet, ska du först ta del av innehållet på dessa sidor och ta reda på hur du kan ordna en insamling på ett ändamålsenligt sätt så att du följer lagen!

När behövs ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan om en småskalig insamling?

En penninginsamling kan genomföras på många sätt. Till de mest traditionella formerna av penninginsamling hör exempelvis bössinsamling på offentliga platser eller listinsamlingar från dörr till dörr, där donatorn skriver sitt namn på en lista och anger det donerade beloppet. En penninginsamling kan även anordnas per e-post, genom brevutskick, telefonsamtal med begäran om donation eller reklam för en insamling i tidningar, broschyrer eller reklamskyltning i gatubilden.

Endast fantasin ställer gränser för de sätt på vilka en penninginsamling kan genomföras och det är fritt fram för val av kanaler eller kommunikationsmedel. Att anordna en penninginsamling kräver emellertid nästan alltid ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan om en småskalig insamling. Från regeln finns endast ett fåtal undantag.

En fortgående penninginsamling förutsätter ett penninginsamlingstillstånd från Polisstyrelsen. En liten insamling av engångskaraktär får anordnas med stöd av en anmälan till polisinrättningen om en småskalig insamling. Genom en småskalig insamling får medel insamlas i högst 3 månader till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 euro.

Penninginsamlingar genomförs även på internet och i sociala medier. Den virtuella världen utgör inget undantag; en penninginsamling på internet kräver likaså i allmänhet ett penninginsamlingstillstånd. Även penninginsamlingar som anordnas genom olika massfinansieringsplattformar, kräver att penninginsamlingstillstånd söks eller att anmälan om småskalig insamling lämnas, om insamlingen riktar sig till Finland. Detsamma gäller sociala medier, där samma bestämmelser som i andra situationer gäller för begäran om penningdonationer.

En insamling riktar sig till Finland, om begäran om penningdonationer riktar sig till allmänheten som vistas i Finland. Med andra ord är det fråga om en insamling som genomförs i Finland, om syftet är att få donationer av personer som vistas i Finland (antingen av fysiska personer eller företag och samfund). Människornas nationalitet har ingen betydelse.

Vilka instanser får anordna penninginsamlingar och för vilka ändamål?

En fortgående penninginsamling med penninginsamlingstillstånd är avsedd för allmännyttiga föreningars, organisationers och stiftelsers finansiering. Småskaliga insamlingar kan även anordnas av oregistrerade grupper som består av minst tre privatpersoner. 

Utöver allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser får endast i lagen särskilt nämnda instanser anordna penninginsamlingar och småskaliga insamlingar.

Enskilda privatpersoner eller företag får inte anordna penninginsamlingar. Privata personer och företag kan emellertid idka välgörenhet till exempel genom att donera medel till en tillståndspliktig penninginsamling eller varför inte genom att på annat sätt medverka i en förenings eller organisations verksamhet. Det finns många slags frivilligverksamhet och många sätt på vilka man kan understöda.

Medel från en penninginsamling ska användas för ett allmännyttigt ändamål. Pengar får insamlas endast i undantagsfall och även då kräver insamlingen penninginsamlingstillstånd eller en anmälan till polisinrättningen om en småskalig insamling. Genom en småskalig insamling får man förutom för ett allmännyttigt ändamål samla in medel för annan medborgarverksamhet.

Utan ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan till polisinrättningen om en småskalig insamling kan en penninginsamling uppfylla brottsbeskrivningen för penninginsamlingsbrott.

Ta alltså reda på bestämmelserna innan du ber om penningdonationer, annars kan du komma att medverka i en olaglig penninginsamling.