Anvisningar för ansökan om penninginsamlingstillstånd

Anvisningar för ansökan om penninginsamlingstillstånd

Du ska alltid göra ansökan om penninginsamlingstillstånd skriftligt och skicka den till Polisstyrelsen per vanlig post, epost eller genom polisens elektroniska ärendehantering. Avfatta ansökan på svenska eller på finska. Du kan upprätta ansökan fritt formulerad eller på Polisstyrelsens blankett.

Anvisningar på denna sida följer blankettens formulering. Du ska även ge motsvarande information om din ansökan är fritt formulerad.

Uppgifter för sökanden 

Ange uppgifter för samfundet som ansöker om tillstånd: 

 • namnet på föreningen, stiftelsen eller annat samfund,
 • FO-nummer
 • adressuppgifter
 • sökandens telefonnummer ja e-postadress 

Ange också samfundsformen i ansökan. Samfundsformerna är:

 • en förening som är registrerad i Finland                
 • en stiftelse som är registrerad i Finland                    
 • ett parti som har införts i partiregistret                    
 • ett religiöst samfund som är registrerat i Finland
 • en lagstadgad oregistrerad förening med verksamhet i Finland
 • ett universitet                        
 • en yrkeshögskola                        
 • Nationalgalleriet                        
 • Centralfonden av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland            
 • en kyrklig samfällighet av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • en församling i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som inte tillhör en kyrklig samfällighet
 • en församling i ortodoxa kyrkan i Finland                                

Beakta att något tillstånd till penninginsamling inte kan beviljas för en aktör med bolagsform som idkar affärsverksamhet, för en privat näringsidkare eller för en privatperson.

Datum då anornande av penninginsamling inleds

Tänka ut en lämplig tidpunkt då insamlingen skall inledas och anteckna detta datum i ansökan. Tänk på att ett tillstånd inte kan beviljas retroaktivt. Penninginsamling får alltså inte påbörjas innan tillstånd har beviljats. Du får inte ansöka om tillstånd i efterhand för en insamling som redan har påbörjats.

Samfundets räkenskapsperiod

Ange också samfundets räkenskapsperiod i ansökan. Årsänmälningar och årsplaner för tillstånd till penninginsamling lämnas utifrån samfundets räkenskapsperiod. 

Kontaktpersonens uppgifter 

Anmäl en sådan person som kontaktperson för penninginsamlingen som kan svara på eventuella frågor om organisering av penninginsamlingen. Ange också kontaktuppgifter för denna person i ansökan (e-postadress och telefonnummer i vilken den berörda nås bäst).  

Personer som utövar faktisk beslutanderätt

Bifoga också uppgifter om alla personer som bestämmer om frågor kring organisering av penninginsamlingen och deras personbeteckningar till ansökan. Ange för varje person deras roll i samfundet. Sådana personer är vanligen åtminstone styrelseledamöterna i en förening eller en stiftelse. Utöver styrelseledamöter kan också följande personer utöva beslutanderätt i frågor som gäller penninginsamlingen: 

 • personer som har rätt att använda insamlingskontot
 • medlemmar i förvaltningsrådet eller i ett lagstadgat organ
 • verksamhetsledare, verkställande direktör eller ledande funktionär
 • ombud
 • teckningsansvarig
 • insamlingsansvarig, ekonomichef
 • kassör, sekreterare.

Listan är inte uttömmande utan också andra personer kan fatta beslut om ärenden som gäller organisering av penninginsamlingen i organisationen. Överväg därför innan ansökan lämnas vilka alla som utövar beslutanderätt i penninginsamlingsärenden i din organisation och ange personuppgifter av dem alla till Polisstyrelsen.

Om uppgifterna om alla som utövar faktisk beslutanderätt inte ryms på blanketten, ange resten av personerna i en separat bilaga.

Insamlingskonton

Ange alla bankkonton som används för organisering av penninginsamlingen. På ansökningsblanketten finns plats för uppgifter om två insamlingskonton. Om uppgifterna om alla insamlingskonton inte ryms på blanketten, ange resten av kontouppgifterna i en separat bilaga. 

Ange också alla personer som har rätt att använda insamlingskonton och deras personbeteckningar.

Det går inte att använda vilket bankkonto som helst vid penninginsamlingen utan det är endast bankkontot som fastställs i tillståndet till penninginsamling som får användas som insamlingskonto. Som insamlingskonto kan fastställas ett bankkonto som har öppnats i en finsk inlåningsbank eller en finsk filial till en inlåningsbank som beviljats koncession i en EES-stat.

Antalet insamlingskonton har inte begränsats och det går alltså att ha flera insamlingskonton. Insamlade medel ska dock alltid hållas separat från tillståndshavarens övriga medel. Således är det vanligen tydligast att som insamlingskonto söka ett bankkonto som enbart används till penninginsamlingen.

Under vissa förutsättningar kan undantag göras från kravet på ett separat konto och som insamlingskonto fastställas ett konto med även annan penningrörelse än penninginsamlingen. Penningrörelsen bör dock då kunna skötas så att insamlade medel hela tiden kan hållas klart åtskilda från den övriga penningrörelsen (t.ex. med referensnummer).

Syftet med sökandes verksamhet

Beskriv här verksamheten av ert samfund och syftet med den. Du kan till exempel ange syftet som nämns i föreningens eller stiftelsens stadgar. 

Användningsändamålet för medlen

Insamlade medel får inte användas för annat än det ändamål som fastställs i tillståndet. I princip kan ett tillstånd till penninginsamling uteslutande beviljas för finansiering av allmännyttig verksamhet. 

Beskriv det planerade användningsändamålet så noggrant och konkret som möjligt. Det bör framgå av ansökan hur medlen används i verkligheten. Om användningsändamålet inte beskrivs tydligt och konkret är det omöjligt att överväga om verksamheten är allmännyttig.

Till exempel uttrycken ”För att stöda den egna verksamheten” eller ”För att betala kostnader för föreningens allmännyttiga verksamhet” berättar ingenting om hur pengarna faktiskt används. Också till exempel ”För barnskyddsarbete” är en för generell beskrivning.

I stället får man en mycket bättre uppfattning om användningsändamålet av exempelvis följande beskrivning: ”Medlen används för barnskyddsarbete. Med medlen betalas kostnader för sommarlägerverksamhet och hobbyverksamhet för barn i familjer med missbruksproblem.” Utöver en noggrann beskrivning, försök att skriva användningsändamålet så pass brett att man inte ständigt behöver ändra användningsändamålet som nämns i tillståndet.

Ytterligare information

Här kan du ge ytterligare information om insamlingsverksamheten som du anser vara nödvändig.

Beslutsmottagare

Ange adressen till vilken du vill att beslutet ska sändas.  

Faktureringsadress

Ange faktureringsadressen till vilken fakturan ska sändas. Beakta att fakturan för tillfället endast kan sändas per post eller som nätfaktura och den kan inte sändas per e-post. Efter beslutet faktureras behandlingen av ansökan om tillstånd till penninginsamling separat. 

Underskrifter

Se till att ansökan har undertecknats på ett behörigt sätt. Undertecknarna bör ha namnteckningsrätt i samfundet som lämnar ansökan. 

Bilagor som är nödvändiga 

Bifoga till ansökan:

 • ett aktuellt (högst 3 månader gammalt) utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret/ett utdrag ur register som förs av en offentligrättslig förening eller register över religiösa samfund
 • sökandens senaste godkända bokslut eller en motsvarande redovisning för sökandens finansiella situation
 • en kopia av samfundets eller stiftelsens stadgar
 • sökandens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller annan redovisning för sökandens verksamhet
 • en redogörelse för hur tillsynen över penninginsamlingar och användningen av de insamlade medlen kommer att ordnas i samfundet eller stiftelsen, om inte detta framgår av sökandens verksamhetsberättelse eller motsvarande handling

Rahankeräys - hakemusohjeet - lomakkeet SV