Ohjeita rahankeräyslupahakemuksen tekemiseen

Ohjeita rahankeräyslupahakemuksen tekemiseen

Tee rahankeräyslupahakemus aina kirjallisesti ja lähetä se Poliisihallitukselle joko postilla, sähköpostilla tai sähköisen asioinnin kautta. Laadi hakemus suomeksi tai ruotsiksi. Voit tehdä hakemuksen joko vapaamuotoisesti tai käyttää hakemuslomaketta.

Tässä annetut ohjeet seuraavat lomakkeelle täytettäviä kohtia. Anna vastaavat tiedot myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. 

Hakijan tiedot 

Anna rahankeräyslupahakemuksessa lupaa hakevan yhteisön tiedot: 

 • yhdistyksen, säätiön tai muun yhteisön nimi,
 • Y-tunnus
 • osoitetiedot
 • hakijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

Ilmoita hakemuksessa myös yhteisömuoto. Yhteisömuodot ovat:

 • Suomessa rekisteröity yhdistys                
 • Suomessa rekisteröity säätiö                    
 • puoluerekisteriin merkitty puolue                    
 • Suomessa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta                
 • lakisääteinen suomessa toimiva rekisteröimätön yhdistys            -
 • yliopisto                            
 • ammattikorkeakoulu                        
 • Kansallisgalleria                        
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahasto                
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä                
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta, joka ei kuulu seurakuntayhtymään,     
 • Suomen ortodoksisen kirkon seurakunta

Huomioithan, ettei rahankeräyslupaa voida antaa liiketoimintaa harjoittavalle yhtiömuotoiselle toimijalle, yksityiselle elinkeinon harjoittajalle taikka yksityishenkilölle.

Rahankeräyksen järjestämisen aloituspäivämäärä

Merkitse aloituspäiväksi se päivä, milloin toivoisitte voivanne keräyksen aloittaa. Vaihtoehtoisesti voitte hakea lupaa esim. "päätöspäivästä alkaen". Muistakaa kuitenkin, että lupaa ei voida myöntää takautuvasti. Rahan keräämistä ei siis saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty.  

Yhteisön tilikausi

Ilmoita hakemuksessa myös yhteisön tilikausi. Rahankeräyslupien vuosi-ilmoitukset ja vuosisuunnitelmat tehdään yhteisön tilikauden mukaisesti. 

Yhteyshenkilön tiedot

Ilmoita rahankeräyksen yhteyshenkilöksi sellainen henkilö, joka pystyy vastaamaan mahdollisiin rahankeräyksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin. Anna hakemuksessa myös tämän henkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero, josta parhaiten tavoittaa).  

Tosiasiallista päätösvaltaa käyttävät henkilöt

Liitä hakemukseen lisäksi tiedot kaikista henkilöistä, jotka päättävät rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista sekä heidän henkilötunnuksensa. Ilmoita lisäksi jokaisen henkilön osalta heidän roolinsa yhteisössä. Tällaisia henkilöitä ovat yleensä ainakin yhdistyksen tai säätiön hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenten lisäksi rahankeräysasioissa päätösvaltaa käyttäviä henkilöitä voivat olla myös: 

 • rahankeräystilin käyttöön oikeutetut henkilöt
 • hallintoneuvoston tai lakisääteisen toimielimen jäsenet
 • toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja tai johtava toimihenkilö
 • asiamies
 • nimenkirjoittajat
 • varainhankintavastaava, talouspäällikkö
 • rahastonhoitaja, sihteeri.

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan myös muut henkilöt saattavat tehdä järjestössä päätöksiä rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Arvioi siis ennen hakemuksen jättämistä, ketkä kaikki käyttävät järjestösi rahankeräysasioissa päätäntävaltaa ja ilmoita Poliisihallitukselle henkilötiedot heistä kaikista.

Jos kaikkien tosiasiallista päätösvaltaa käyttävien henkilöiden tiedot eivät mahdu lomakkeelle, ilmoita loput henkilöt erillisellä liitteellä. 

Rahankeräystilit 

Ilmoita kaikki rahankeräyksen järjestämisessä käytettävät pankkitilit. Hakemuslomakkeella voidaan ilmoittaa tiedot kahdesta rahankeräystilistä. Jos kaikkien rahankeräystilien tiedot eivät mahdu lomakkeelle, ilmoita loput tilitiedot erillisellä liitteellä. 

Ilmoita lisäksi kaikki henkilöt, joilla on oikeus rahankeräystilien käyttöön sekä heidän henkilötunnuksensa.

Rahankeräyksen toteuttamisessa ei voi käyttää mitä tahansa pankkitiliä, vaan rahankeräystilinä saa käyttää vain rahankeräysluvassa määrättyä pankkitiliä. Rahankeräystiliksi voidaan määrätä pankkitili, joka on avattu suomalaisessa talletuspankissa taikka ETA-valtiossa toimiluvan saaneen talletuspankin Suomen sivukonttorissa.

Rahankeräystilien määrää ei ole rajoitettu eli rahankeräystilejä voi olla useitakin. Rahankeräysvarat tulee kuitenkin aina pitää erillään luvansaajan muista varoista. Näin ollen yleensä selkeintä on, että rahankeräystiliksi haetaan sellaista pankkitiliä, jota käytetään yksinomaan rahankeräykseen.

Erillisen tilin vaatimuksesta voidaan tietyin edellytyksin poiketa ja rahankeräystiliksi määrätä sellainen tili, jolla on myös muuta rahaliikennettä kuin rahankeräykseen liittyvää. Rahaliikenne tulee tällöin kuitenkin kyetä hoitamaan siten, että rahankeräysvarat ovat koko ajan selvästi erotettavissa muusta rahaliikenteestä (esim. viitenumerot).

Hakijan toiminnan tarkoitus

Kuvaile tässä kohdassa yhteisönne toimintaa ja sen tarkoitusta. Voit ilmoittaa esimerkiksi yhdistyksen tai säätiön sääntöjen mukaisen tarkoituksen. 

Varojen käyttötarkoitus

Rahankeräysvaroja ei saa käyttää muuhun kuin luvassa määrättyyn tarkoitukseen. Rahankeräyslupa voidaan lähtökohtaisesti myöntää yksinomaan yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen. 

Kuvaile varojen suunniteltu käyttötarkoitus mahdollisimman tarkasti ja käytännön tasolle vietynä. Hakemuksesta tulee ilmetä, mihin varat todella käytetään. Jos käyttötarkoitusta ei kuvata selkeästi ja konkreettisesti, on toiminnan yleishyödyllisyyttä mahdotonta arvioida.

Esimerkiksi ilmaisut ”Oman toiminnan tukeminen”, ”Sääntöjen mukainen toiminta” tai ”Yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan kustannusten maksaminen” eivät kerro mitään siitä, mihin rahat tosiasiassa käytetään. Myös esimerkiksi "Lastensuojelutyöhön" on liian yleisesti kuvattu.

Sen sijaan paljon paremman käsityksen käyttötarkoituksesta saa vaikkapa seuraavan kuvauksen perusteella: ”Varat käytetään lastensuojelutyöhön. Varoilla maksetaan vähävaraisten ja päihdeongelmista kärsivien perheiden lasten kesäleiritoiminnan ja harrastustoiminnan kustannuksia.” Tarkan kuvaamisen lisäksi pyri kirjoittamaan käyttötarkoitus sillä tavalla laajasti, ettei lupaan kirjattavaa käyttötarkoitusta tarvitsisi jatkuvasti muuttaa.

Lisätiedot

Tässä kohdassa voit antaa tarpeelliseksi katsomiasi lisätietoja keräystoiminnasta.

Päätöksen toimitusosoite

Ilmoita osoite, johon haluat, että päätös toimitetaan.  

Laskutusosoite 

Ilmoita laskutusosoite laskun toimittamista varten. Huomioithan, että lasku voidaan tällä hetkellä toimittaa vain postitse tai verkkolaskuna, eikä sitä voida lähettää sähköpostitse. 

Rahankeräyslupahakemuksen käsittelystä laskutetaan erikseen päätöksenteon jälkeen. 

Allekirjoitukset 

Varmista, että hakemus on asianmukaisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajilla tulee olla hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeus. 

Tarvittavat liitteet 

Liitä hakemukseen:

 • ajantasainen (korkeintaan 3 kk vanha) ote yhdistys-, säätiö-, tai kaupparekisteristä / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä;
 • hakijan viimeksi hyväksytty tilinpäätös tai muu vastaava selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta;
 • jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;
 • hakijan toimintakertomus, toimintasuunnitelma tai muu selvitys hakijan toiminnasta;
 • selvitys siitä, miten rahankeräysten ja kerättävien varojen käytön valvonta on tarkoitus järjestää yhteisössä tai säätiössä, ellei asia käy ilmi hakijan toimintakertomuksesta tai vastaavasta asiakirjasta

Rahankeräys - hakemusohjeet - lomakkeet