Rahankeräysluvat - heron alapuolinen teksti

Rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020. Uuden lain mukaiset rahankeräysluvat ovat aina toistaiseksi voimassaolevia. 

Vuoden 2006 rahankeräyslakia sovelletaan edelleen kaikkiin lupa-asioihin, jotka tulivat vireille ennen 1.3.2020. Vanhan lain mukaisesti myönnetyt luvat pysyvät voimassa lupaehdoissa määrättyyn päivään asti. Jos järjestölläsi on voimassa vanhan rahankeräyslain mukainen lupa, sovelletaan keräyksen järjestämiseen ja kerättyjen varojen käyttöön vanhan lain säännöksiä ja luvassa määrättyjä ehtoja.

Näin haet lupaa

Hae lupaa kirjallisesti Poliisihallitukselta suomen tai ruotsin kielellä. Jos haet lupaa sähköisen asiointipalvelun kautta, tarvitset Suomi.fi -valtuuden. Suomi.fi -valtuuden on oltava lupaa hakevan organisaation omissa nimissä. Toisen oikeushenkilön valtuudella lupaa ei voi hakea, sillä tällöin hakemus kirjautuu väärälle taholle eli valtuuden haltijalle. Lisätietoa ja ohjeet Suomi.fi -valtuuden hakemisesta löydät Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämältä Suomi.fi -sivustolta.

Voit toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta myös hakemuksen liitteet.

Jos teet lupahakemuksen paperilomakkeella, toimita kaikki hakemusasiakirjat joko sähköpostitse osoitteeseen arpajaishallinto@poliisi.fi tai postitse osoitteeseen:

Poliisihallitus
Arpajaishallinto
PL 50
11101 Riihimäki

Rahankeräyslupa on maksullinen. Maksu peritään sekä uuden rahankeräyslupahakemuksen että muutoslupahakemusten käsittelystä riippumatta siitä, onko päätös myönteinen vai kielteinen.

Toistaiseksi voimassa olevista luvista on tehtävä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus, jossa raportoidaan järjestetyistä rahankeräyksistä ja varojen käyttämisestä. Myös vuosi-ilmoitus on maksullinen.

Tee hakemus ajoissa ja huolellisesti. Vältäthän jatkuvia yhteydenottoja hakemuksen käsittelytilanteesta, koska tiedusteluihin vastaaminen vie työaikaa hakemusten käsittelyltä.

Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä keskimäärin 5-7 kuukautta. Täytä hakemuksen kaikki kohdat. Vajavaisesti täytetty lupahakemus viivästyttää asian käsittelyä.

Toimita hakemusasiakirjat ja liitteet suomenkielisinä tai ruotsinkielisinä. Liitteet ovat pakollisia. Jos et toimita liitteitä hakemuksen mukana, lupaviranomainen pyytää niitä sinulta erikseen. Tämä viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Lupaviranomainen voi pyytää myös muita selvityksiä, mikäli se on tarpeen. Huomaa, että hakemusta ei voi tehdä muulla kielellä, esimerkiksi englanniksi. Myöskään liitteet eivät voi olla muulla kielellä.

Poliisin lupamaksut

Suomi.fi -valtuudet Digi- ja väestötietoviraston sivuilla

Rahankeräysluvat navigaation alla - huomioitavaa

Huomioitavaa vanhoista rahankeräysluvista

Vanhan lain mukaisia lupia ovat kaikki ne rahankeräysluvat, joita on haettu ennen uuden lain voimaantuloa. Vanhan lain nojalla myönnetyt luvat ovat kaikki määräaikaisia. Määräaikainen lupa ei muutu toistaiseksi voimassaolevaksi eikä sitä myöskään hakemuksesta voida muuttaa sellaiseksi.

Vanhalla luvalla kerättyjen varojen käytöstä raportoidaan tekemällä lupaehtojen mukaiset rahankeräystilitykset. Myös mahdolliset muutoshakemukset vanhoihin lupiin tehdään vanhan lain säännösten mukaisesti. Tarkista että käytät oikeaa lomaketta tilityksiä antaessasi!

Vanhojen rahankeräyslupien muutoslupa- ja tilitysasioissa lupaviranomainen on joko Poliisihallitus tai paikallinen poliisilaitos: jos luvan on myöntänyt Poliisihallitus, tehdään tilitykset ja mahdolliset muutoshakemukset Poliisihallitukselle, ja jos luvan on myöntänyt poliisilaitos, toimitetaan tilitykset ja mahdolliset muutoshakemukset kyseiselle poliisilaitokselle.

Poliisilaitosten yhteystiedot

Siirtyminen uuden lain mukaisiin lupiin

Voit hakea uuden rahankeräyslain mukaista toistaiseksi voimassaolevaa lupaa, vaikka järjestönne vanha rahankeräyslupa olisi vielä voimassa. Jos haluat toimia näin, tee uuden lain mukainen rahankeräyslupahakemus normaaliin tapaan. Pyydä samalla Poliisihallitusta perumaan vanha rahankeräyslupa.

Jos vanha rahankeräyslupa on poliisilaitoksen myöntämä, lähetä uusi lupahakemus Poliisihallitukselle ja vanhan luvan peruutuspyyntö poliisilaitokselle. Peruutuspyyntö kannattaa lähettää viimeistään silloin, kun uusi lupa on myönnetty. Ole siis tarkkana, jos teet hakemuksen ja peruutuspyynnön samaan aikaan: on mahdollista, että lupa peruutetaan ennen uuden luvan myöntämistä. Tällöin ei ole voimassaolevaa rahankeräyslupaa eikä keräystä saa järjestää. Tässä tilanteessa on oltava tarkkana myös tilityksen ja vuosi-ilmoituksen kanssa: kaikki luvan muutoksen käynnissä olon aikana kertyneet rahat on ilmoitettava joko päättyneen keräyksen tilityksessä tai vuosi-ilmoituksessa, mutta ei molemmissa.

Huomaathan, että etusija rahankeräyslupahakemusten käsittelyjonossa annetaan niille toimijoille, joilla ei ole rahankeräyslupaa ollenkaan. Mikäli järjestölläsi on siis vielä pitkään voimassa oleva rahankeräyslupa, kannattaa varautua odottamaan käsittelyvuoroa hieman pidempään.

Kaikista uusista rahankeräysluvista peritään normaalit lupamaksut. Vanhan rahankeräysluvan ennenaikaisesta peruuttamisesta ei siis saa minkäänlaista hyvitystä uuden luvan maksamista varten. Vanhan luvan peruuttaminen on kuitenkin maksutonta.

Vanhoissa rahankeräysluvissa määrätyt tilitykset

Huolehdi kaikissa tilanteissa siitä, että vanhoissa rahankeräysluvissa määrätyt tilitykset ja välitilitykset toimitetaan ajallaan. Jokaiseen vanhan lain mukaiseen rahankeräyslupaan liittyy tilitysvelvollisuus. Tilitykset on tehtävä 6 kuukauden kuluessa luvan päättymisestä ja mahdolliset välitilitykset lupaehdoissa määrättyyn päivämäärään mennessä. Jos määräaikoja on laiminlyöty, ei uutta rahankeräyslupaa myönnetä, ennen kuin erääntyneet tilitykset on toimitettu.

Jos tilityksen määräaika ei ole vielä mennyt, tilitystä ei ole laiminlyöty eikä luvan myöntämiselle muodostu estettä tästä syystä. Rahankeräysluvan voi siis saada, vaikka tilitys olisi antamatta, jos tilityksen antamisen määräaika ei ole vielä kulunut.

Rahankeräysluvat: liitteet, ohjeistus

Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat

 • Selvitys siitä, miten rahankeräysten ja kerättävien varojen käytön valvonta on tarkoitus järjestää
 • Yhdistys- tai säätiörekisteriote / ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä tai julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään 3 kk vanha (laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä).
 • Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.
 • Toimintakertomus, toimintasuunnitelma tai muu selvitys hakijan toiminnasta. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Toimintasuunnitelma tai muuta selvitystä voidaan antaa, jos toimintakertomusta ei ole.
 • Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä tai muu vastaava selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.

Liitä hakemukseen lisäksi tiedot kaikista henkilöistä, jotka päättävät rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista sekä heidän henkilötunnuksensa. Näitä henkilöitä ovat yleensä ainakin yhdistyksen tai säätiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten lisäksi rahankeräysasioissa päätösvaltaa käyttäviä henkilöitä voivat olla myös: 

 • rahankeräystilin käyttöön oikeutetut henkilöt
 • hallintoneuvoston tai lakisääteisen toimielimen jäsenet
 • toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja tai johtava toimihenkilö
 • asiamies
 • nimenkirjoittajat
 • varainhankintavastaava, talouspäällikkö
 • rahastonhoitaja, sihteeri.

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan myös muut henkilöt saattavat tehdä järjestössä päätöksiä rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Arvioi siis ennen hakemuksen jättämistä, ketkä kaikki tulevat käyttämään järjestösi rahankeräysasioissa päätäntävaltaa ja ilmoita Poliisihallitukselle henkilötiedot heistä kaikista.