Rahankeräykset: muutoshakemus

Muutoshakemukset

Milloin tehdään muutoshakemus?

Rahankeräyksen järjestämisessä tulee aina noudattaa luvassa määrättyjä ehtoja. Rahaa saadaan esimerkiksi kerätä ainoastaan luvassa määrätylle tilille ja lupaehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Tästä syystä muutoslupaa tulee hakea aina silloin, kun jokin alkuperäisessä lupapäätöksessä mainittu asia muuttuu.

Tee siis muutoshakemus aina, kun lupapäätöksessä erikseen mainittuun asiaan on tulossa muutos:

  • uusi rahankeräystili
  • järjestön nimenmuutos
  • uusi tilikausi
  • uusi toiminnan muoto varojen käyttötarkoitukseksi

Pienempien muutosten osalta riittää, että teet kirjallisen ilmoituksen lupaviranomaiselle.

Käytännössä muutosilmoitus riittää yleensä silloin, kun muutoksen kohteena on jokin sellainen asia, josta on hakemuksen käsittelyn yhteydessä kysytty, mutta josta ei kuitenkaan ole varsinaisessa luvassa mainintaa. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa yhdistyksen tai säätiön hallituksessa tapahtuvat muutokset.

Miten muutoshakemus tehdään?

Tee muutoshakemus aina kirjallisesti ja lähetä se joko postilla tai sähköpostilla luvan myöntäneelle viranomaiselle. Toistaiseksi voimassaolevan rahankeräysluvan muutoshakemuksen voit tehdä myös sähköisen asioinnin kautta.

Muutoshakemuksen voi laatia joko vapaamuotoisesti tai rahankeräyslupahakemuslomaketta käyttäen. Jos käytät lomaketta, täytä lomakkeesta hakijan tietojen ja voimassa olevan luvan tietojen lisäksi vain ne kohdat, joihin muutosta haetaan.

Muutoshakemuksen tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu ja siihen tulee liittää ajantasainen (korkeintaan 3 kk vanha) yhdistys- tai säätiörekisteriote, muita liitteitä ei tarvita.

Vanhan, määräaikaisen rahankeräysluvan muutoshakemusta ei voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Miten olosuhteiden muutosilmoitus tehdään?

Tee olosuhteiden muutosilmoitus aina kirjallisesti ja lähetä se joko postilla tai sähköpostilla luvan myöntäneelle viranomaiselle. Toistaiseksi voimassaolevan rahankeräysluvan muutosilmoituksen voit tehdä myös sähköisen asioinnin kautta.

Voit laatia muutosilmoituksen vapaamuotoisesti. Ilmoitukseen ei tarvitse liittää esimerkiksi yhdistys- tai säätiörekisteriotetta. Jos rahankeräysasioissa päätösvaltaa käyttävät henkilöt (esimerkiksi yhdistyksen tai säätiön hallitus) ovat vaihtuneet, ilmoita kuitenkin nimet ja henkilötunnukset jokaisen uuden henkilön osalta.

Voit toimittaa henkilötiedot Poliisihallitukselle helposti ja turvallisesti joko sähköisen asiointipalvelun kautta tai lähettämällä tiedot salatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteesta https://securemail.poliisi.fi/.

Kuinka paljon muutoshakemus maksaa? Miten se maksetaan?

Vuonna 2024 rahankeräysluvan muutos maksaa 100 €. 

Maksutaulukko - lupahakemuksien ja ilmoituksien hinnat - Poliisi

Luvan muuttamisesta laskutetaan päätöksenteon jälkeen. Lasku lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun laskutusosoitteeseen.

Rahankeräykset: esimerkki muutoshakemuksesta

Esimerkki muutoshakemuksesta: Pankkitilimme on muuttumassa. Miten pitäisi toimia?

Tee lupaviranomaiselle kirjallinen muutoshakemus, jossa kerrotaan, mikä on muuttumassa. Uuden rahankeräystilin saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun rahankeräysluvan ehtoja on viranomaisen päätöksellä muutettu.

Voit käyttää muutoshakemuksen tekemiseen lomaketta tai kirjoittaa hakemuksen vapaamuotoisesti. Jos käytät lupahakemuslomaketta, täytä lomakkeeseen ainoastaan muutettavan luvan tiedot, hakijan tiedot sekä tiedot haettavasta muutoksesta eli tässä tapauksessa uuden keräystilin tiedot. Kirjoita hakemukseen myös tieto siitä, käytetäänkö vanhaa keräystiliä edelleen rahankeräystilinä vai poistuuko tili käytöstä. Muilta osin lomake jätetään tyhjäksi.

Muista ilmoittaa vuosi-ilmoituksessa tai rahankeräystilityksessä myös vanhalle keräystilille kertyneet rahankeräysvarat. Huolehdi lisäksi siitä, että kyseiset varat käytetään normaaliin tapaan rahankeräysluvassa määrättyyn tarkoitukseen.