Rahankeräykset: muutoshakemus - SV

Ändringsansökan

När ska en ändringsansökan lämnas?

Då en penninginsamling anordnas måste tillståndsvillkoren alltid noggrant iakttas. Pengar får exempelvis samlas in enbart på det konto som bestämts i tillståndet och endast för de ändamål som avses i tillståndsvillkoren. Därför ska ett ändringstillstånd sökas när någon omständighet i det ursprungliga tillståndsbeslutet förändras.

Lämna alltid en ändringsansökan när någon särskilt omnämnd omständighet i det ursprungliga tillståndsbeslutet förändras:

  • nytt insamlingskonto
  • byte av organisationens namn
  • ny kontoperiod
  • ny verksamhetsform för användning av medlen

Vid mindre ändringar räcker det att du lämnar en skriftlig anmälan till tillståndsmyndigheten.

I allmänhet räcker det med en ändringsanmälan, då ändringen gäller en sak som berörts vid behandlingen, men likväl inte nämns i det egentliga tillståndet. Som exempel på detta kan nämnas omställningar i styrelsen för föreningar eller fonder.

Hur gör man en ändringsansökan?

Du ska alltid avfatta en skriftlig ändringsansökan och sända den per post eller e-post till den myndighet som utfärdat tillståndet. En ändringsansökan för ett tills vidare giltigt penninginsamlingstillstånd kan du även lämna via den elektroniska ärendehanteringen.

En ändringsansökan kan upprättas fritt formulerad eller på en blankett för ansökan om penninginsamlingstillstånd. Om du använder blanketten, ska du utöver den sökandes uppgifter och uppgifterna för i kraft varande tillstånd fylla i endast de uppgifter för vilka ändring söks.

En ändringsansökan ska vara behörigen undertecknad och åtföljas av ett uppdaterat (högst 3 mån gammalt) förenings- eller stiftelseregisterutdrag. Andra bilagor behövs inte.

En ändringsansökan för ett gammalt tidsbegränsat penninginsamlingstillstånd kan inte lämnas via den elektroniska ärendehanteringen.

Hur gör man en ändringsanmälan om förändrade omständigheter?

Du ska alltid avfatta en skriftlig ändringsanmälan och sända den per post eller e-post till den myndighet som utfärdat tillståndet. En ändringsanmälan för ett tills vidare giltigt penninginsamlingstillstånd kan du även lämna via nättjänsten

En ändringsanmälan kan du upprätta fritt formulerad. Till anmälan behöver varken förenings- eller stiftelseregisterutdrag fogas. Om personerna som har beslutanderätt i saker angående penninginsamlingar (till exempel föreningens eller organisationens styrelse) har ändrats, skall du ändå meddela namnen och personbeteckningen för varje ny person.

Du kan lämna personuppgifterna till Polisstyrelsen på ett enkelt och säkert sätt antingen via den elektroniska ärendetjänsten eller genom att skicka dem via krypterad e-postförbindelse på adressen https://securemail.poliisi.fi/.

Hur mycket kostar en ändringsansökan? Hur ska den betalas?

År 2024 kostar en ändring av ett penninginsamlingstillstånd 100 €. 

Serviceavgifter - Polisen 

Ändringen av ett tillstånd faktureras efter att beslutet har fattats. Fakturan skickas till den adress som har uppgetts i ansökan.

Rahankeräykset: esimerkki muutoshakemuksesta - SV

Exempel: Vårt bankkonto kommer att förändras. Hur ska vi göra?

Lämna en skriftlig ändringsansökan till tillståndsmyndigheten med upplysningar om vad som kommer att förändras. Det nya insamlingskontot får inte tas i bruk innan penninginsamlingstillståndets villkor har ändrats genom myndighetens beslut.

För ändringsansökan kan du använda en blankett eller avfatta en fritt formulerad ansökan. Om du använder blanketten för tillståndsansökan, ska du utöver uppgifterna om det tillstånd som ska ändras, endast fylla i den sökandes uppgifter och uppgifterna om den ändring du ansöker om, i detta fall uppgifterna om det nya insamlingskontot. Meddela i ansökan även huruvida även det gamla insamlingskontot kommer att användas i fortsättningen, eller om det tas ur bruk. Resterande delar av blanketten lämnas tomma.

Tänk på att i årsanmälan eller insamlingsredovisningen även uppge de insamlade penningmedel som influtit på det gamla insamlingskontot. Se dessutom till att medlen på sedvanligt sätt används till det ändamål som fastställts i penninginsamlingstillståndet.