Rahankeräykset: milloin lupaa ei tarvita

Milloin rahankeräyslupaa ei tarvita?

Varhaiskasvatusryhmä ja opetusryhmät 

Varhaiskasvatusryhmät ja opetusryhmät saavat järjestää rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta tilaisuudessa, jolla on ennalta määrätty alkamis- ja loppumisajankohta sekä ohjelmallinen sisältö.  Mukana tulee olla vähintään yksi täysivaltainen henkilö, joka on vastuussa rahankeräyksestä. Rahaa voidaan kerätä vain varhaiskasvatusryhmän, opetusryhmän, päiväkodin tai koulun tai muun tahon järjestämässä tilaisuudessa. Varhaiskasvatusryhmät ja opetusryhmät eivät siis järjestää rahankeräystä esimerkiksi internetissä taikka sosiaalisessa mediassa. 

Tilaisuudessa kerätyt varat käytettävä opiskelun edistämiseen. Esimerkiksi leirikoulun tai luokkaretken rahoittaminen tällä tavalla on mahdollista.

Vakiintuneet opinto- ja harrasteryhmät

Vakiintunut opinto- tai harrasteryhmä saa järjestää rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta tilaisuudessa, jolla on ennalta määrätty alkamis- ja loppumisajankohta sekä ohjelmallinen sisältö. Myös tällöin mukana tulee olla vähintään yksi täysivaltainen henkilö, joka on vastuussa rahankeräyksestä. Rahaa voidaan kerätä vain kyseisen opinto- tai harrasteryhmän tai jonkun muun tahon järjestämässä tilaisuudessa. Keräystä ei siis voi toimeenpanna esimerkiksi internetissä tai sosiaalisessa mediassa. 

Tilaisuudessa kerätyt varat tulee käyttää ryhmän opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen. Esimerkiksi ryhmän harrastevälineiden ja -materiaalien hankinta tällä tavalla on mahdollista. Harrastusvälineet eivät kuitenkaan saa siirtyä ryhmään kuuluvien ihmisten henkilökohtaiseksi omaisuudeksi vaan niiden tulee jäädä ryhmän omistukseen.

Vaalikeräykset

Vaalikeräyksen toteuttaminen on sallittua ilman rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta. Vaalikeräyksen voi järjestää sellaisen ehdokkaan hyväksi, joka on ehdolla eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa, presidentinvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa. Ehdokas ei saa kerätä rahaa itse itselleen, vaan vaalikeräyksen järjestäjän tulee olla puolueyhdistys tai yksinomaan ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys.

Vaalikeräyksellä voidaan kerätä rahaa vaalikampanjan kulujen kattamiseen. Keräys tulee järjestää kampanja-aikana, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. 

Vaalikeräyksestä on aina tehtävä tilitys Poliisihallitukselle. Tilitys on annettava oma-aloitteisesti. Määräaika on 2 kk keräyksen päättymisestä laskettuna.

Naapuriapu

Naapuriapua ei pidetä rahankeräyksenä. Naapuriapu on toimintaa, jossa läheiset auttavat erilaisiin vaikeuksiin joutunutta henkilöä tai perhettä. Naapuriapua voivat antaa ystävät, tuttavat, sukulaiset ja samalla paikkakunnalla asuvat henkilöt. Naapuriapu perustuu siis siihen, että apua antavat henkilöt tuntevat autettavan jollain tavalla. 

Naapuriapu voi olla tavaran, rahan tai työpanoksen antamista. Jos naapuriapua annetaan rahan muodossa, tulee avun antamisen kuitenkin perustua oma-aloitteisuuteen. Toisin sanoen naapuriavun antamista varten ei saa järjestää rahankeräystä eli pyytää yleisöltä rahalahjoituksia. Rahan kerääminen naapuriapuna ei ole mahdollista esimerkiksi internetissä tai sosiaalisessa mediassa.

Tavarakeräykset

Tavarakeräykset eivät ole rahankeräystä. Esimerkiksi käytettyjen vaatteiden, lelujen ja muiden tavaroiden pyytäminen lahjoituksena yleisöltä ei edellytä rahankeräyslupaa.

Hyväntekeväisyyshuutokaupan, tukikonsertin tai tukitilaisuuden järjestäminen

Hyväntekeväisyyshuutokaupan, tukikonsertin tai tukitilaisuuden järjestäminen ei ole rahankeräystä. Hyväntekeväisyyshuutokaupassa on kyse huutokaupan muodossa toteutettavasta kaupankäynnistä, jonka tuotto lahjoitetaan kokonaan tai osittain hyväntekeväisyyteen. Tukikonsertissa ja tukitilaisuudessa on kyse tapahtumasta, jonka pääsylipputulot lahjoitetaan kokonaan tai osittain hyväntekeväisyyteen. Myös tapahtumassa esiintyvät henkilöt saattavat lahjoittaa esiintymispalkkionsa kokonaan tai osittain hyväntekeväisyyteen.

Testamenttilahjoitusten pyytäminen

Testamenttilahjoitusten pyytämistä ei pidetä rahankeräyksenä. Yleisöön saa siis vedota omaisuuden saamiseksi testamentin kautta ilman rahankeräyslupaa. Esimerkiksi yhteisöt ja säätiöt voivat siten internetsivuillaan kehottaa yleisöä testamenttaamaan omaisuuttaan yhteisölle tai säätiölle.

Merkkipäiväkutsut, merkkipäivähaastattelut ja kuolinilmoitukset

Yksityishenkilöt voivat merkkipäiväkutsussa tai merkkipäivänsä johdosta tehtävän haastattelun yhteydessä pyytää esimerkiksi kukkalähetysten tai lahjojen sijaan rahalahjoituksia johonkin hyväksi kokemaansa tarkoitukseen. Tällaiset kertaluontoiset lahjoituspyynnöt eivät edellytä rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoitusta. Myös kuolinilmoituksen yhteydessä on sallittua julkaista tilinumero tai muulla tavalla pyytää lahjoittamaan rahaa kukkalaitteella muistamisen sijaan. 

Poikkeus koskee vain yksityishenkilöitä, joten esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt eivät voi pyytää yleisöltä merkkipäivälahjoituksia ilman rahankeräyslupaa.

Rajatulla alueella järjestettävät, avoimet ja maksuttomat tilaisuudet

Yhdistykset, säätiöt ja Suomen Punaisen Risti saavat kerätä rahaa järjestämässään tilaisuudessa seuraavilla edellytyksillä:

  • Tilaisuuden on oltava maksuton ja avoin kaikille halukkaille. 
  • Tilaisuus tulee järjestää sisätiloissa tai ulkona tilaisuutta varten rajatulla alueella
  • Tilaisuudella on oltava ohjelmallinen sisältö 
  • Tilaisuuden ja keräyksen järjestäjänä tulee aina olla joko rekisteröity yhdistys, säätiö, Suomen Punainen Risti tai Suomen Punaisen Ristin toimintayksikkö.

Tilaisuudessa kerätyt varat on käytettävä keräyksen järjestäjän sääntöjen mukaisen toiminnan tukemiseen. Varoja ei saa käyttää elinkeinotoiminnan tukemiseen.

Tilaisuudessa voidaan kerätä esimerkiksi kolehdin kaltainen rahalahjoitus uskonnollisen yhdistyksen oman toiminnan tukemiseen.

Kolehti

Kolehdin kantaminen on sallittua ilman rahankeräyslupaa, jos kolehtia kerää uskonnonvapauslaissa tarkoitettu rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta julkisen uskonnonharjoituksensa yhteydessä. Myös rekisteröidyt uskonnolliset yhdistykset saavat järjestää omissa tilaisuuksissaan kolehdin kaltaisen rahankeräyksen (ks. edellinen kohta).

Kolehtia ei ole sallittua kerätä ilman lupaa tai pienkeräysilmoitusta esimerkiksi internetissä taikka jälkikäteen tehtävillä tilisiirroilla.