Rahankeräykset: milloin lupaa ei tarvita

När behövs det inget penninginsamlingstillstånd?

Förskolegrupp och undervisningsgrupper 

Förskolegrupper och undervisningsgrupper får anordna penninginsamling utan penninginsamlingstillstånd eller anmälan om småskalig insamling, då man på förhand har fastställt att start- och slutdatum för insamlingen samt ett programinnehåll.  Då ska minst en myndig person medverka i egenskap av ansvarig för penninginsamlingen. Pengar får insamlas endast vid en tillställning som arrangeras av en förskolegrupp, en undervisningsgrupp, ett daghem eller en annan part. Förskolegrupper och undervisningsgrupper får alltså inte anordna penninginsamling på internet eller i sociala medier. 

De medel som samlas in vid tillfället ska användas för att främja lärande. Till exempel är det möjligt att finansiera en lägerskola eller en klassutflykt på detta sätt.

Permanenta studie- och fritidsgrupper

Permanenta förskolegrupper eller fritidsgrupper får anordna penninginsamling utan penninginsamlingstillstånd eller anmälan om småskalig insamling, då man på förhand har fastställt att start- och slutdatum för insamlingen samt ett programinnehåll. Då ska likaså minst en myndig person medverka i egenskap av ansvarig för penninginsamlingen. Pengar får samlas in endast vid ett evenemang som anordnas av den studie- eller hobbygruppen eller av en annan part. Insamlingen kan därför exempelvis inte anordnas på Internet eller i sociala medier. 

De medel som samlas in vid tillställningen bör användas för att främja gruppens studie- eller fritidsverksamhet. Till exempel är det möjligt att på detta sätt förvärva utrustning och material för hobbyverksamhet. Fritidsutrustning får emellertid inte överföras till personlig egendom för de personer som tillhör gruppen, utan bör förbli i gruppens ägo.

Valinsamlingar

Genomförandet av valinsamling är tillåtet utan penninginsamlingstillstånd eller anmälan om småskalig insamling. Valinsamling kan organiseras till förmån för en person som kandiderar i riksdagsval, kommunalval, presidentval eller val till Europaparlamentet. Kandidaten får inte samla in pengar till sig själv, utan valinsamlingens arrangör måste vara en partiförening eller en förening som arbetar uteslutande till förmån för kandidaten.

Genom en valinsamling kan man samla in pengar för att täcka kostnaderna för en valkampanj. Insamlingen måste ordnas under en kampanjperiod som inleds sex månader före valdagen och avslutas två veckor efter valdagen. 

För en valinsamling måste alltid redovisning lämnas till Polisstyrelsen. Redovisningen måste lämnas på eget initiativ. Tidsfristen är 2 månader efter avslutad insamling.

Grannhjälp

Grannhjälp betraktas inte som en penninginsamling. Grannhjälp är verksamhet där närstående människor hjälper en person eller en familj som råkat i olika slags svårigheter. Grannhjälp kan ges av vänner, bekanta, släktingar och personer som bor på samma ort. Grannhjälpen bygger således på att de människor som engagerar sig på något sätt känner den de hjälper. 
Grannhjälp kan handla om att skänka varor, pengar eller en arbetsinsats. Om grannstöd ges i form av pengar bör den hjälp som ges likväl ges på eget initiativ. Med andra ord är det inte tillåtet att organisera insamling av pengar för grannhjälp. Man får till exempel inte att samla in pengar som grannstöd på internet eller i sociala medier.

Varuinsamlingar

Varuinsamlingar är inte penninginsamling. Till exempel kräver begäran om begagnade kläder, leksaker och andra föremål som gåvor från allmänheten inte tillstånd till penninginsamling.

En välgörenhetsauktion, en stödkonsert eller ett annat stödevenemang

En välgörenhetsauktion, en stödkonsert eller ett annat stödevenemang är inte penninginsamling. Välgörenhetsauktionen är handel i form av en auktion, vars intäkter helt eller delvis doneras till välgörenhet. En stödkonsert och ett stödevenemang är ett evenemang vars inträdesintäkter helt eller delvis doneras till välgörenhet. Personer som uppträder vid evenemanget kan också helt eller delvis skänka sitt arvode till välgörenhet.

Begäran om testamentsdonationer

Begäran om testamentsdonationer betraktas inte som en insamling. Man får alltså utan penninginsamlingstillstånd vädja till allmänheten om tillgångar via testamente. Till exempel kan samfund och stiftelser, på sin hemsida, uppmana allmänheten att testamentera sin egendom till samfundet eller stiftelsen.

Bemärkelsedagar med intervjuer, dödsannonser

Enskilda personer kan, i samband med en intervju på en bjudning eller i anledning av sin bemärkelsedag i stället för blomförsändelser eller gåvor be om penningdonationer för något ändamål som de uppfattar som behjärtansvärt. Sådana engångsförfrågningar om en donation kräver inte ett penninginsamlingstillstånd eller en anmälan om småskalig insamling. Det är också tillåtet att i samband med en dödsannons publicera ett kontonummer eller på annat sätt be om en penninggåva istället för en blomsterhyllning. 

Undantaget gäller endast privatpersoner, så till exempel kan föreningar och stiftelser inte kan be allmänheten om bemärkelsedagsgåvor utan penninginsamlingstillstånd.

Öppna och avgiftsfria evenemang på avgränsat område

Föreningar, stiftelser och Finlands Röda Kors får på följande villkor samla in pengar vid sina egna evenemang:

  • Evenemanget ska vara avgiftsfritt och öppet för alla som önskar delta. 
  • Evenemanget ska arrangeras inomhus eller utomhus på ett område som avgränsats för tillställningen
  • Evenemanget ska ha ett programinnehåll 
  • Evenemangets och insamlingens arrangör måste alltid vara antingen en registrerad förening, en stiftelse, Finlands Röda Kors eller en verksamhetsenhet inom Finlands Röda Kors.

De medel som samlats in ska användas till stöd för insamlingsarrangörens stadgeenliga verksamhet. Medlen får inte användas som stöd för näringsverksamhet.

Vid ett evenemang får exempelvis insamlas en kollektliknande penninggåva till stöd för en registrerad religiös förenings egen verksamhet.

Kollekt

Att uppbära kollekt utan penninginsamlingstillstånd är tillåtet, om den som uppbär kollekt är ett religiöst samfund som avses i religionsfrihets lagen och som ingår i registret över religiösa samfund förutsatt att detta sker i samband med samfundets offentliga religionsutövning. Registrerade religiösa föreningar får också anordna en kollektliknande insamling (se föregående stycke) vid sina egna evenemang.

Det är inte tillåtet att bära upp kollekt utan tillstånd eller anmälan om småskalig insamling till exempel på internet eller genom överföringar i efterhand.