Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan?

Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan?

Alla on listaus muutamista keskeisistä asioista, jotka rahankeräystä järjestettäessä on aina hyvä muistaa.

Olosuhteiden muutoksesta ilmoittaminen 

Tee Poliisihallitukselle kirjallinen ilmoitus kaikista olennaisista rahankeräyksen järjestämiseen tai keräystarkoitukseen liittyvistä muutoksista. 

Muutosilmoitus tulee tehdä esimerkiksi silloin, jos järjestön hallinnossa tapahtuu rahankeräykseen vaikuttava henkilömuutos. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Poliisihallitukselle on ilmoitettava kaikkien rahankeräysasioissa päätösvaltaa käyttävien henkilöiden nimi, henkilötunnus sekä asema luvan haltijassa (hallituksen jäsen, tilinkäyttöoikeudellinen henkilö tms.). 

Huomaathan, että ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vuosi-ilmoitus

Lähetä Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus oma-aloitteisesti oikeaan määräpäivään mennessä. Vuosi-ilmoituksissa raportoidaan rahankeräyksellä kerätyistä varoista ja niiden käytöstä. Ilmoitus on annettava kuuden kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä.

Anna vuosi-ilmoituksessa ainakin seuraavat tiedot:

 • luvan tiedot ja luvan haltijan yhteystiedot
 • rahankeräyksen kokonaistuotto (kaikki yleisöön vetoamalla kerätyt vastikkeettomat rahalahjoitukset) tilikauden aikana
 • kokonaistuotosta vähennetyt keräyskulut yksilöitynä
 • mahdollisimman informatiivinen selvitys rahankeräyksen nettotuoton käytöstä
 • liitteeksi tilinpäätös (sisältää tuloslaskelman ja taseen) liitetietoineen
 • tilintarkastajan lausunto rahankeräyksestä, jos yhdistyksellä on tilintarkastaja. Lausunnossa on selvitettävä vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen rahankeräysten tuottojen ja kulujen vastaavuutta luvan haltijan kirjanpitoon.

Tee vuosi-ilmoitus myös siinä tapauksessa, että rahankeräystä ei ole järjestetty tai lahjoituksia ei ole saatu.

Vuosisuunnitelma

Muista myös vuosisuunnitelma. Vuosisuunnitelma laaditaan vuosi-ilmoituksen antamista seuraavasta tilikaudesta ja siinä kerrotaan rahankeräyksistä, joita kyseiselle tilikaudelle on suunniteltu.

Toimita vuosisuunnitelma viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosi-ilmoituksen antamista seuraavan tilikauden alkua. Viimeiseen määräpäivään asti ei kuitenkaan ole pakko odottaa, vaan halutessasi voit antaa vuosisuunnitelman esimerkiksi jo vuosi-ilmoituksen yhteydessä. 

Anna vuosisuunnitelmassa ainakin seuraavat tiedot:

 • suunnitellut rahankeräykset ja niiden keräystarkoitukset
 • suunniteltujen rahankeräysten alustavat tuotto-odotukset sekä arviot keräyskuluista

Tee vuosisuunnitelma silloinkin, kun rahankeräyksiä ei ole tarkoitus järjestää. Tällöin voit ilmoittaa vuosisuunnitelmassa esimerkiksi sen, että tulevalle tilikaudelle ei ole suunniteltu rahankeräyksiä.

Tiedonantovelvollisuus yleisölle

Huomioithan, että rahankeräyksen järjestämisen yhteydessä on aina annettava yleisölle ainakin seuraavat tiedot:

 • rahankeräyksen järjestäjä ja yhteystiedot
 • varojen käyttötarkoitus
 • lupanumero

Velvollisuudesta kertoa edellä mainitut tiedot on säädetty rahankeräyslaissa erikseen. 

Anna kyseiset tiedot yleisölle oma-aloitteisesti käytettävästä keräystavasta (esitteet, lehti-ilmoitukset, tv-mainokset, nettisivut jne.) riippumatta aina kun pyydätte lahjoituksia. Kenenkään lahjoituspyynnön kohteena olevan ei siis tulisi itse joutua näitä erikseen etsimään ja hakemaan.

Luvanhaltijan selvittämisvelvollisuus 

Muista vielä sekin, että jokainen on itse vastuussa toimintansa lainmukaisuudesta ja rahankeräystoiminnassa on huomioitava monta muutakin seikkaa edellä nostettujen velvollisuuksien lisäksi.

Lupaan liittyvien velvollisuuksien laiminlyönti voi antaa viranomaiselle aiheen puuttua siihen, miten järjestätte rahankeräystä. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai toistuvat kerta toisensa jälkeen, Poliisihallitus voi kieltää jatkamasta rahankeräystä ja varojen käyttöä. Jos virheellistä menettelyä tai laiminlyöntejä ei korjata tämän jälkeenkään, voidaan lupa peruuttaa kokonaan. Esimerkiksi vuosi-ilmoituksen tai muutosilmoituksen laiminlyönnissä voi olla kyse myös rahankeräysrikkomuksena rangaistavasta toiminnasta. 

Kannustamme tutustumaan näillä sivuilla annettuihin ohjeisiin, kun suunnittelette keräystoimintaanne!

 

Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan? Sivulaatikko 1

Vuonna 2020 myönnetyt luvat 

Vuonna 2020 Poliisihallitus myönsi 481 uuden rahankeräyslain (863/2019) mukaista toistaiseksi voimassa olevaa rahankeräyslupaa. Lupia myönnettiin muun muassa yhdistyksille, säätiöille ja muille järjestöille sekä uskonnollisille yhdyskunnille, puolueille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan? Sis. linkit

Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan? - Yhteystiedot

Arpajaishallinnon yhteystiedot 

Virkasähköpostiosoite:
arpajaishallinto@poliisi.fi

Postiosoite:
Poliisihallitus
Arpajaishallinto
PL 50
11101 RIIHIMÄKI