Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan? - SV

Vilka skyldigheter medför ett tillstånd till penninginsamling?

Här hittar du en lista över några centrala saker som är bra att minnas när man arrangerar en penninginsamling

Att anmäla om ändringar i omständigheterna 

Lämna en skriftlig anmälan till Polisstyrelsen om alla väsentliga ändringar i anordnandet av eller syftet med penninginsamlingen. 

Ändringsanmälan bör göras exempelvis när det sker en personändring i organisationens förvaltning som påverkar penninginsamlingen. I praktiken innebär detta att Polisstyrelsen ska informeras om alla personer som utövar beslutanderätt i frågor som gäller penning-insamling – namn, personbeteckning och ställning hos tillståndshavaren (styrelseledamot, person med tillgång till konto el.dyl.). 

Observera att anmälan ska lämnas in inom en månad efter ändringen.

Årsanmälan

Sänd en årsanmälan till Polisstyrelsen på eget initiativ inom utsatt tid. I årsanmälningar rapporteras om medel som samlats in genom penninginsamling och användning av dem. Anmälan ska lämnas in inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsperiod.

Ange minst följande uppgifter i årsanmälan:

 • uppgifter för tillståndet och kontaktuppgifter för tillståndshavaren
 • total intäkt av penninginsamlingen (alla vederlagsfria penningdonationer som samlats in genom att vädja till allmänheten) under räkenskapsperioden
 • insamlingskostnader som avdragits av den totala intäkten
 • en så informativ redogörelse som möjligt för användningen av den insamlade netto-intäkten
 • bokslut som bilaga (inklusive resultaträkning och balansräkning) med noter
 • revisorsyttrande om penninginsamlingen om föreningen har en revisor. I yttrandet ska det redogöras för hur intäkterna och kostnaderna för de penninginsamlingar som angetts i årsanmälan motsvarar tillståndshavarens bokföring.

Lämna en årsanmälan också i det fallet att ingen penninginsamling har anordnats eller inga donationer har kommit.

Årsplan

Kom ihåg också årsplanen. Årsplanen upprättas för den räkenskapsperiod som följer på årsanmälan, och den handlar om de penninginsamlingar som har planerats för räken-skapsperioden i fråga.

Sänd årsplanen senast två månader innan följande räkenskapsperiod börjar efter årsanmälan. Man behöver dock inte vänta på den sista dagen av tidsfristen, utan årsplanen kan lämnas redan exempelvis i samband med årsanmälan. 

Ange minst följande uppgifter i årsplanen:

 • planerade penninginsamlingar och deras användningsändamål
 • preliminära förväntade intäkter av de planerade insamlingarna samt uppskattade insamlingskostnader

Upprätta en årsplan också då när ni inte avser att anordna några penninginsamlingar. Då kan du meddela i årsplanen exempelvis att inga penninginsamlingar har planerats för den kommande räkenskapsperioden.

Skyldighet att lämna uppgifter till allmänheten

Vänligen iaktta att den som anordnar en penninginsamling ska se till att åtminstone följande uppgifter ges till allmänheten:

 • anordnaren av penninginsamlingen och dennes kontaktuppgifter
 • användningsändamålet för medlen
 • tillståndsnumret

Det har föreskrivits särskilt i penninginsamlingslagen om skyldigheten att ge de ovannämnda uppgifterna. 

Ge dessa uppgifter till allmänheten på eget initiativ oberoende av insamlingsmetoden (broschyrer, tidningsannonser, tv-reklam, webbplatser osv.) alltid när ni begär om donationer. Ingen som begäran om donation riktas till bör alltså behöva själv särskilt leta efter och söka dessa.

Tillståndshavarens skyldighet att försäkra sig om lagenligheten

Kom ihåg också att var och en ansvarar själv för lagenligheten av sin verksamhet, och att man också ska iaktta många andra omständigheter vid penninginsamlingsverksamhet utöver skyldigheterna som har nämnts ovan.

Om skyldigheter som tillståndet medför försummas kan detta ge myndigheten en anledning till att ingripa i hur ni arrangerar penninginsamlingar. Om försummelserna är allvarliga eller upprepas flera gånger kan Polisstyrelsen förbjuda er att fortsätta penninginsamlingen och använda medlen. Om det felaktiga förfarandet eller försummelserna inte rättas till efter detta kan tillståndet återkallas helt. Om till exempel årsanmälan eller ändringsanmälan försummas kan det också handla om straffbart penninginsamlingsförseelse.

Vi uppmuntrar att ni bekantar er exempelvis med delen Penninginsamlingar på denna webbplats när ni planerar er insamling.

 

Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan? Sivulaatikko 1 -SV

Beviljade tillstånd under 2020

Polisstyrelsen beviljade 481 tills vidare gällande tillstånd till penninginsamling under 2020 i enlighet med den nya penninginsamlingslagen (863/2019). Tillstånd beviljades för bland annat föreningar, stiftelser och andra organisationer samt religiösa samfund, partier, universitet och yrkeshögskolor, församlingar och kyrkliga samfälligheter.

Mitä velvollisuuksia rahankeräyslupa tuo mukanaan? - Yhteystiedot - SV

Lotteriförvaltningens kontaktinformation

Elektroniska tjänsteposten hos lotteriförvaltningen:
arpajaishallinto@poliisi.fi

Lotteriförvaltningens postadress:
Polisstyrelsen
Lotteriförvaltningen
PB 50
11101 Riihimäki