Vaalikeräykset - SV

Valinsamlingar

Valinsamling innebär insamling av pengar som anordnas till förmån för en kandidat i allmänna val. Att anordna en valinsamling är tillåtet utan penninginsamlingstillstånd eller anmälan om småskalig insamling, om vissa villkor i lagen uppfylls:

  • Valinsamlingen kommer att anordnas till förmån för en kandidat i allmänna val
  • De insamlade medlen kommer att användas för att täcka kostnader för valkampanjen
  • Insamlingsarrangören är en partiförening eller en förening som uteslutande arbetar för den sökande
  • Samlingen försiggår under kampanjperioden

Valinsamlingen kan anordnas till förmån för en person som kandiderar i riksdagsval, kommunalval, presidentval eller val till Europaparlamentet. Genom valinsamlingen får pengar insamlas enbart för att täcka kostnaderna för en kandidats valkampanj.

Insamlingsarrangören är en partiförening eller en förening som uteslutande arbetar för kandidaten. Dessutom kan oregistrerade stödgrupper och valringar samla in pengar för sin kandidat medelst en småskalig insamling.

Under inga omständigheter får en kandidat egenhändigt anordna en insamling av pengar till sig själv.

En valinsamling får under kampanjperioden anordnas utan tillstånd eller anmälan om småskalig insamling. Kampanjperioden inleds sex månader före valdagen och avslutas två veckor efter valdagen. Om insamlingen ska inledas före kampanjperiodens början eller är avsedd att återupptas efter kampanjperioden, bör ett insamlingstillstånd sökas eller en anmälan om småskalig insamling lämnas.

Ett tillstånd för penninginsamling eller en anmälan om småskalig insamling är också nödvändig, om pengar även samlas in för andra ändamål än kostnaderna för valkampanjen.

Redovisning för valinsamling

För en valinsamling ska redovisning lämnas till Polisstyrelsen. Redovisningen är alltid obligatorisk när en valinsamling har anordnats, dvs. man har bett allmänheten donera pengar. Redovisning måste därför lämnas, oavsett om kandidaten blir vald eller inte. Redovisning måste lämnas, även om intäkterna från valinsamlingen skulle ha varit ringa eller inga alls.

Redovisningen ska lämnas senast 2 månader efter det att insamlingen har avslutats. Redovisningen kan också lämnas omedelbart efter att valinsamlingen avslutats, så länge insamlingen fortfarande är i färskt minne. 

Skicka redovisningen och bilagorna per e-post till adressen arpajaishallinto@poliisi.fi eller per post under adressen:

Polisstyrelsen
Lotteriförvaltningen
PB 50
11101 Riihimäki