Rahankeräykset - Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen - SV

Förebyggande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med penninginsamlingar

Penninginsamling är en viktig form av insamling för många medborgarorganisationer. Det är viktigt att instanser som bedriver allmännyttig verksamhet kan samla in pengar på olika sätt för att finansiera sin verksamhet. Av denna anledning är det meningen att penninginsamlingar ska utgöra en finansieringsform för allmännyttiga organisationer.

Också betydande samhälleliga risker, även i form av finansiering av organiserad brottslighet och terrorism, hänför sig likväl till penninginsamlingar.

Välgörenhetsorganisationernas goda rykte och människors uppriktiga önskan att hjälpa utsätts likaså för missbruksförsök. Olika former av välgörenhet kan användas avsiktligt och på ett planenligt sätt i brottslig verksamhet. Därför är en rad aktörer inom tredje sektorn också särskilt utsatta för brottsliga avsikter.

I praktiken kan insamlingar som anordnas av allmännyttiga organisationer utnyttjas för kriminella ändamål, till exempel av en kriminell person som ger sig ut för att vara en laglig aktör inom tredje sektorn. Dessutom kan kriminella aktörer försöka utnyttja verksamheten i en lagenlig välgörenhetsorganisation, till exempel genom penningtvätt eller i syfte att finansiera terrorism. Insamlingsverksamhet och föreningsverksamhet i allmänhet kan därför utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Det är anmärkningsvärt att även små summor pengar från många olika källor kan ha betydelse till exempel för finansiering av terrorism. Om små belopp inflyter från flera olika källor, kan stora summor för brottslig verksamhet överraskande snabbt samlas ihop. Dessutom är det också värt att tänka på att blygsamma summor pengar i fel händer kan åstadkomma mycket ont.

Övervakningsarbetets roll i bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Mången sorts övervakning bedrivs av olika myndigheter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett syfte med kontrollen av penninginsamling är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övervakningen av penninginsamlingar skyddar aktörerna inom den faktiska verksamheten för finansiering av projekt. Tack vare övervakningen kan man ingripa i potentiell brottslig verksamhet och på så sätt förhindra missbruk. Dessutom syftar övervakningen till att förhindra att pengar som samlats in för finansiering av allmännyttig verksamhet utnyttjas till att finansiera lagstridig verksamhet.

I Finland genomförde FATF (Financial Action Task Force, arbetsgruppen för finansiella åtgärder), en mellanstatlig aktionsgrupp för bekämpning av finansiering av terrorism och penningtvätt inom ramen för OECD, år 2007 en riksomfattande inspektion och antog en utvärderingsrapport om Finland. Samma inspektion upprepades 2018 och en rapport om inspektionen publicerades om inspektionen 2019. I båda riksomfattande inspektionerna konstaterades brister, bland annat i anvisningarna för allmännyttiga samfund om kampen mot finansiering av terrorism.

Du hittar under länkarna FATF-publikationer med information om hur finansiering av terrorism går till och hur den förhindras. Publikationerna innehåller också anvisningar för aktörer inom tredje sektorn om bästa praxis för att förhindra att organisationer utnyttjas för att gynna terrorism.