Rahankeräykset: vuosi-ilmoitukset ja tilitysvelvollisuus - SV

Årsanmälan och redovisningsskyldighet

Vare sig insamlingar har anordnats eller donationer har erhållits eller inte ingår skyldighet att lämna årsanmälan eller redovisning för tillstånd till penninginsamling. Tillstånden enligt lagen som trädde i kraft år 2020 gäller tills vidare och en årsanmälan ska lämnas för dessa en gång per år. En avgift tas ut för handläggningen av årsanmälan. År 2023 uppgår handläggningsavgiften till 120 euro.  

Till lagen om penninginsamlingar som tidigare var i kraft hänför sig en redovisningsskyldighet. Tillstånd enligt den gamla lagen gäller under den tid som fastställts i tillståndsvillkoren och redovisningarna görs efter att tillståndet upphört att gälla. Till vissa gamla tillstånd till penninginsamling hänför sig dessutom en skyldighet att avge mellanredovisning som fastställts i tillståndsvillkoren.

Småmynt i en stapel och på en skiva.

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - teksti 2 SV

Skicka årsanmälan som gäller tills vidare giltiga tillstånd till penninginsamling till Polisstyrelsen. Du kan skicka dem på finska eller svenska via polisens elektroniska tjänst. Vid behov kan du även skicka anmälan per post eller e-post. Vi rekommenderar att du använder den elektroniska tjänsten. 

I redovisningsärenden som gäller gamla tillstånd till penninginsamling är det antingen Polisstyrelsen eller den lokala polisinrättningen som är tillståndsmyndighet: om det är Polisstyrelsen som beviljat tillståndet ska redovisningen lämnas till Polisstyrelsen, och om tillståndet beviljats av en polisinrättning ska redovisningen lämnas till ifrågavarande polisinrättning. Skicka redovisningarna på finska eller svenska antingen per post eller e-post. Det är inte möjligt att lämna redovisningar för gamla tillstånd till penninginsamling via den elektroniska tjänsten.

Du kan skicka redovisningarna och årsanmälningarna som ska lämnas per e-post till Polisstyrelsen till arpajaishallinto@poliisi.fi. Per post kan redovisningarna och årsanmälningarna skickas till adressen Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki.

Med redovisningar och årsanmälningar rapporterar du till tillståndsmyndigheten de medel som samlats in genom penninginsamling och om användningen av medlen. Utöver att granska redovisningarna och årsanmälningarna utför tillståndsmyndigheten även slumpmässiga mer omfattande kontroller.

Kontaktuppgifterna till polisinrättningarna

Vuosi-ilmoitukset ja tilitykset - lomakkeet - SV