Ohjeita rahankeräyksen vuosi-ilmoituksen antamiseen SV

Anvisningar för lämnande av årsanmälan för penninginsamling

Lämna i årsanmälan uppgifter endast om penninginsamlingen och användningen av insamlade medel.

Insamlade medel är alla penningbidrag utan vederlag som erhållits till följd av vädjan till allmänheten.

Din organisation kan utöver penninginsamling ha många andra sätt att anskaffa medel, såsom försäljning av produkter, försäljning på lopptorg, intäkter från medlemsavgifter och intäkter från lotterier. Dessa intäkter ska inte anmälas i årsanmälan. Penninginsamling är endast ett sätt att anskaffa medel. Anskaffning av medel är alltså inte detsamma som penninginsamling.

Hur fyller jag i årsanmälan?

Anmäl i årsanmälan de totala intäkterna för penninginsamlingen, de insamlingskostnader som dragits av de totala intäkterna samt intäkterna av penninginsamlingen i netto i euro och cent.

Med totala intäkter avses beloppet på insamlade medel innan kostnaderna för anordnandet av penninginsamlingen har dragits av. Med intäkterna av penninginsamlingen i netto avses de intäkter som blir kvar efter att insamlingskostnaderna har dragits av. Penningsamlingens intäkter i netto ska användas för det ändamål som fastställs i tillståndet till penninginsamling.

Syftet med penninginsamlingen är att finansiera allmännyttig verksamhet. Penninginsamlingen ska vara kostnadseffektiv för att en så stor andel av medlen som donerats ska bli kvar för att användas i ett allmännyttigt syfte. Om insamlade medel används för kostnader för anordnandet av penninginsamlingen och beloppet på nettointäkterna blir begränsat, samlas pengar inte in för att användas i ett allmännyttigt syfte.

Polisstyrelsen följer regelbundet upp användningen av insamlade medel och beloppet på insamlingskostnaderna. Om insamlingskostnaderna upprepade gånger blir oskäligt höga, griper man in i detta i samband med kontrollen av årsanmälan.

Kostnader för insamling som dras av de totala intäkterna

Som kostnader för insamling får man från intäkterna av penninginsamlingen endast dra av nödvändiga, direkta kostnader för anordnandet av penninginsamlingen. Till exempel är kostnader för organisationsverksamhet och administrativa kostnader inte kostnader för penninginsamling. Organisationens övriga verksamhetskostnader ska alltid betalas med medel som erhållits på annat sätt, till exempel intäkter av medlemsavgifter eller försäljning av produkter.

Om du använder medel som din organisation samlat in för att täcka kostnader för insamling av medel, ska du i årsanmälan specificera alla dessa kostnader. Det är dock inte nödvändigt att betala alla kostnader för penninginsamlingen från insamlade medel. Kostnader kan alltså täckas även från andra medel. Om kostnaderna för penninginsamlingen har täckts från din organisations övriga medel ska du inte ange kostnaderna i årsanmälan för penninginsamlingen.

Kostnader som orsakas av penninginsamlingen ska alltid specificeras. Om du i årsanmälan anmäler stora ospecificerade belopp, frågar Polisstyrelsen separat vilka kostnader som ingår i det anmälda beloppet. Kostnaderna bör alltså utredas redan då årsanmälan lämnas. Uppgifterna ska lämnas i varje fall och bristfälliga utredningar fördröjer behandlingen av ärendet. I vissa fall leder bristfälliga utredningar till att årsanmälan måste upprättas på nytt i sin helhet eller korrigeras.

Redogörelse för användningen av insamlingens nettointäkter 

Penninginsamlingens intäkter i netto, dvs. det belopp som blir kvar efter att kostnaderna för insamlingen dragits av, ska alltid användas för det i tillståndet till penninginsamling fastställda allmännyttiga syftet.

Utarbeta en skriftlig redogörelse för användningen insamlingens intäkter i netto, antingen på sida tre i blanketten eller fritt formulerat på en separat bilaga. Ange i redogörelsen för vad penninginsamlingens nettointäkter har använts eller för vad de kommer att användas. Redogör tydligt och specifikt för användningen av medlen så att det i årsanmälan framgår för vad medlen faktiskt har använts eller för vad de kommer att användas.

Om insamlade medel har använts till exempel för löne- och lokalkostnader i din organisation, ska du i årsanmälan i euro och cent ange hur stora belopp det är fråga om. Redogör dessutom för vilken allmännyttig verksamhet täckningen av kostnaderna har hänfört sig till. Om medel har använts till exempel för att betala bistånd till verksamheten vid samarbetsorganisationer, ska du i euro och cent ange hur stora belopp och för vilka ändamål som bistånd har betalats. Då bör du i årsanmälan även redogöra för hur er organisation övervakar och kontrollerar samarbetsparternas användning av medlen.

Det räcker till exempel inte att du nämner att ”Medlen har använts för det ändamål som fastställts i tillståndet”, utan du ska i årsanmälan ange vad medlen faktiskt har använts till. Om medel som samlats in för ett visst ändamål inte har använts fram till att årsanmälan lämnas, ska du redogöra för användningen av medlen i årsanmälningarna för följande år.

Bilagor till årsanmälan

Bifoga bokslutet för räkenskapsperioden med bilagor till årsanmälan. Bokslutet inbegriper en resultaträkning och en balansräkning. Dessutom ska bokslutet vara korrekt undertecknat och åtföljas av revisorns eller verksamhetsgranskarens berättelse om bokslutet.

Om er organisation har en revisor, ska också ett yttrande av revisorn om penninginsamlingen fogas till årsanmälan. I revisorsyttrandet ska redogöras för hur de intäkter och kostnader för penninginsamlingar som angetts i årsanmälan motsvarar tillståndshavarens bokföring. Revisorns berättelse som givits i samband med bokslutet räcker alltså inte i detta sammanhang, utan revisorn ska dessutom lämna ett yttrande uttryckligen om penninginsamlingen. Vanligen behövs inga andra bilagor utöver dessa.

Beakta dock att Polisstyrelsen kan begära till exempel kvitton eller andra utredningar om hur medlen har använts. Spara därför kvitton och andra verifikat omsorgsfullt för att vid behov kunna lägga fram dem. Polisstyrelsen utför även slumpmässiga mer omfattande kontroller av penninginsamlingar. Även av detta skäl är det bra att spara kvitton och andra verifikat.

Skriv ut årsanmälan eller ta en kopia på den till dig själv innan du skickar den till tillståndsmyndigheten. Kom också ihåg att förvara årsanmälan för penninginsamlingen med relevant material på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen.

Årsplan

Lämna även årsplanen till Polisstyrelsen i samband med årsanmälan eller senast två månader innan följande räkenskapsperiod börjar. Redogör för de penninginsamlingar som ni tänker ordna under följande räkenskapsperiod i årsplanen. I årsplanen ska åtminstone följande uppgifter lämnas:

 • antalet planerade penninginsamlingar
 • ändamålet med de penninginsamlingar som ordnas
 • förväntade intäkter från penninginsamlingarna
 • uppskattade kostnader för insamlingarna
 • planerade sätt för genomförande av insamlingen och samarbetspartner

Årsplanen kan till exempel vara en fritt formulerad förteckning över de penninginsamlingar som planeras.

En preliminär uppskattning av förväntade intäkter och kostnader för penninginsamlingarna räcker. Om ni har för avsikt att fortsätta tidigare insamlingsprojekt, kan du i årsplanen ange hur den tidigare verksamheten fortsätts under följande räkenskapsperiod. Ange även i årsplanen om avsikten inte är att ordna insamlingar under följande räkenskapsperiod.

Förändringar i förhållandena 

Kom ihåg att informera om alla förändringar i förhållandena som hänför sig till penninginsamlingen. I praktiken är sådana till exempel förändringar i personer. Om organisationens styrelsemedlemmar byts medan tillståndet till penninginsamling är giltigt, ska Polisstyrelsen informeras om dessa förändringar. Informera Polisstyrelsen skriftligen inom en månad från förändringen.

Du kan informera om personförändringar genom att lämna en anmälan om förändringar i förhållandena via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst. Tjänsten används med suomi.fi-koder. Personer med firmateckningsrätt ser efter inloggning uppgifterna för den sammanslutning hen representerar. Giltiga tillstånd till penninginsamling syns under ”Godkända ärenden och ärenden som väntar på åtgärder” (du kan lämna ändringsanmälan via denna rubrik). 

Alternativt kan du också skicka anmälan per e-post till arpajaishallinto(at)poliisi.fi eller per post. Vi rekommenderar dock polisens elektroniska tjänst. Då du informerar om personförändringar ska du alltid ange namnen, ställningarna i föreningen och personbeteckningarna för de nya personerna som utövar beslutanderätt. Om du använder e-post, ska du skicka anmälan via krypterad e-postförbindelse på adressen https://securemail.poliisi.fi. 

Återkallande av tillstånd till penninginsamling

Om du inte längre vill anordna penninginsamlingar, ska du skicka en begäran om återkallelse av tillstånd till penninginsamling till Polisstyrelsen. Begäran om återkallelse ska vara korrekt undertecknat och som bilaga räcker ett aktuellt utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret. Begäran kan vara fritt formulerad. Återkallelsen av tillståndet på kundens initiativ är alltid avgiftsfri. 

Det är viktigt att skicka en begäran om återkallelse, eftersom innehavaren av tillståndet till penninginsamling i annat fall fortfarande har samtliga lagstadgade skyldigheter som gäller tillstånd till penninginsamling. Till dessa skyldigheter hör att lämna en årsanmälan och årsplan samt informera om förändringar. Skyldigheterna i fråga ska fullgöras även om det skulle visa sig att tillståndet till penninginsamling är onödigt eller en penninginsamling inte har ordnats på en lång tid. Observera att det också är straffbart att försumma skyldigheterna.
 

Esimerkkejä hyväksyttävistä keräyskuluista SV

Exempel på godtagbara insamlingskostnader

Nedan följer en sammanställning av exempel på de vanligaste kostnaderna som orsakas av penninginsamling. Förteckningen är inte uttömmande förteckning över alla kostnader för penninginsamlingar. 

Redogör alltid vid behov hur kostnaderna hänför sig till att ordna insamlingen (till exempel i punkten för tilläggsuppgifter). Observera också att du endast får dra av kostnader till den del som de direkt hänför sig till penninginsamlingen. 

Personalkostnader

 • löner och arvoden som betalats för anordnandet av penninginsamlingen

Utgifter för administration och lokaler

 • hyran för penninginsamlingskontoret till den del som kontoret används för anordnandet av penninginsamlingen
 • övriga administrativa kostnader som direkt hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen, till exempel mötesarrangemang (inte utgifter för bokföring och redovisning)

Utgifter för bokföring och redovisning

 • revisorns arvode för yttrandet som lämnas som bilaga till årsanmälan
 • utgifter för bokföring och redovisning kan godkännas endast efter prövning, i ringa utsträckning och endast till den del som kostnaderna direkt hänför sig till penninginsamling

Teleoperatörsutgifter

 • teleoperatörsavgifter för de servicenummer som använts vid penninginsamlingen (gåvosamtal och -sms, fasta startavgifter osv.)
 • telefonfakturor som hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen 

Utgifter för material och kontorstillbehör

 • flyers, rolluper, trycksaker, bläck och papper som behövs för att skriva ut insamlingsmaterial
 • anskaffning av insamlingssymboler

Utgifter för anlitande av tjänsteleverantör

 • vederlag, arvoden osv. som betalas på grund av avtal
 • kostnader för underhåll av donatorsregistret till den del som användningen av registret hänför sig till penninginsamling (alltså inte hela kostnaden, om registret används för något annat än penninginsamling, t.ex. förvärv av medlemmar)

Utgifter för planering av insamlingen

 • de ersättningar som betalas till en reklambyrå för planeringen av insamlingen
 • direkta kostnader för planering av penninginsamlingskampanjen (t.ex. planeringsmöten, planeringsmaterial)

Utgifter för tryckning

 • ersättning som betalas för tryckning av dekaler för insamlingsbössor och insamlingslistor
 • tidningens tryckkostnader till den del som tidningen gäller penninginsamling (till exempel en publikation på 12 sidor varav 1 sida är en vädjan för penninginsamling: 1/12 av tryckkostnaderna anmäls som insamlingskostnader)
 • tryckkostnader för broschyrer och brev för penninginsamling
 • kostnader för tryck av de gireringsblanketter som används i penninginsamlingen

Utgifter för postning

 • kuvert och frimärken som används för postning av penninginsamlingsbrev, -tidningar och broschyrer
 • avgifter som tas ut av posten och andra serviceleverantörer för postning, sändning och leverans

Utgifter för marknadsföring och reklam

 • kostnader för reklam som hänför sig till penninginsamlingskampanjer (reklam i tidningar, radio, tv, på internet osv.)

Utgifter för datateknik

 • kostnader för uppdatering och underhåll av webbplatser vad gäller uppgifter om penninginsamlingen
 • anskaffning av enheter och program till den del som enheterna och programmen används i penninginsamlingen (storleken på den kostnad som dras av ska bedömas utifrån hur mycket enheterna och programmen används för insamlingsverksamheten)

Bank- och betalningsförmedlingsutgifter

 • ersättningar som betalas till banken för att öppna och stänga insamlingskontot
 • banktjänstavgifter för insamlingskontot
 • kostnader för betalningsförmedling och kostnader till betalningsleverantörer
 • kostnader för internetbetalningsplattformen, t.ex. kostnader för betalningsförmedling som hänför sig till användningen av en donationsknapp

Tillståndsavgift och avgift för årsanmälan

 • avgift för handläggning om ansökan om tillstånd till penninginsamling
 • avgift för handläggning av årsanmälan

Andra utgifter

 • anskaffning av insamlingsbössor, tillståndsdekaler, sigill, kostnader för anskaffning av västar eller dylik utrustning för insamlare (om de används för annan verksamhet än penninginsamling, ska procentandelen uppskattas enligt användning)

Observera att punkten för andra utgifter i årsanmälan inte är avsett för att anmäla stora ospecificerade penningbelopp. Om du i denna punkt anmäler utgifter, ska du till årsanmälan även foga en redogörelse för vilka utgifter som anmälts i punkten. Om du i punkten anmäler flera olika kostnader ska du specificera varje kostnadsslagspunkt separat.