Vuosi-ilmoitusvelvollisuus - SV

Skyldighet att lämna årsanmälan

 

Årsanmälan ska lämnas till Polisstyrelsen varje år inom sex månader från utgången av varje räkenskapsperiod. Lämna årsanmälan på finska eller svenska via polisens elektroniska tjänst. Vid behov kan du även skicka anmälan per post eller e-post. Vi rekommenderar att du använder den elektroniska tjänsten. 

En avgift tas ut för handläggningen av årsanmälan. År 2024 uppgår handläggningsavgiften till 120 euro. 

Årsanmälan bör utarbetas noggrant, ta därför del av de anvisningar som ges på dessa sidor innan du lämnar in anmälan.

Uppgifter som ska lämnas i årsanmälan 

I årsanmälan ska följande uppgifter lämnas om penninginsamlingens ekonomiska angelägenheter:

  • De totala intäkterna av penninginsamlingen, dvs. det belopp som fåtts av dem som bidragit med pengar
  • De nödvändiga och direkta kostnader som dragits av de totala intäkterna
  • Intäkterna från penninginsamlingen i netto, dvs. summan som blir kvar av intäkterna från penninginsamlingen efter att de nödvändiga kostnaderna för penninginsamlingen har dragits av. Intäkterna i netto är det belopp som ska användas för det användningsändamål som fastställs i tillståndet till penninginsamling.

Lämna i årsanmälan uppgifter endast om penninginsamlingen och användningen av insamlade medel.

Insamlade medel är alla penningbidrag utan vederlag som erhållits till följd av vädjan till allmänheten. I årsanmälan ska du inte anmäla din organisations totala intäkter, såsom till exempel intäkter från lotterier eller försäljning (försäljning av produkter, intäkter från lopptorg, intäkter från basarer, intäkter från caféförsäljning osv.).

Som kostnader för insamling får man endast dra av nödvändiga kostnader för anordnande av penninginsamlingen från dess intäkter. Insamlade medel från penninginsamlingen får inte användas för att betala allmänna kostnader för organisationens verksamhet eller kostnader för andra former av medelanskaffning, såsom kostnader för försäljning av produkter.

Om du använder medel som din organisation samlat in för att täcka kostnader för penninginsamlingen, ska du i årsanmälan specificera alla kostnader som täckts. Det är inte nödvändigt att betala alla kostnader för penninginsamlingen från insamlade medel. Kostnader kan alltså täckas även från andra medel. Om kostnaderna för penninginsamlingen har täckts från din organisations övriga medel ska du inte ange dessa kostnader i årsanmälan för penninginsamlingen.

Användningen av insamlade medel för de faktiska allmännyttiga syften som fastställts i tillståndet ska inte anmälas som kostnader för anordnandet av penninginsamlingen i årsanmälan. Syftet är inte att lämna årsanmälan så att intäkterna från insamlingen i netto anmäls som noll eller som så låga som möjligt.

Däremot ska du som intäkter för insamlingen i netto i årsanmälan anmäla det belopp som blir kvar efter att de nödvändiga kostnaderna för insamlingen har dragits av. Användningen av intäkterna i netto för ett i tillståndet fastställt allmännyttigt syfte utreds separat skriftligen.

Om ni inte har samlat in medel under räkenskapsperioden för vilken ni utarbetar en årsanmälan, ska ni lämna en så kallad nollanmälan. I nollanmälan kan ni till exempel anmäla att ingen penninginsamling har anordnats eller donationer mottagits under räkenskapsperioden. Även i dessa situationer ska en årsanmälan lämnas.

Bilagor till årsanmälan 

Bifoga bokslutet för räkenskapsperioden med bilagor till årsanmälan. Bokslutet inbegriper en resultaträkning och en balansräkning. Dessutom ska bokslutet vara korrekt undertecknat och åtföljas av revisorns eller verksamhetsgranskarens berättelse om bokslutet. 

Bifoga också ett yttrande av revisorn om penninginsamlingen till årsanmälan, om er organisation har en revisor. I revisorsyttrandet ska redogöras för hur de intäkter och kostnader för penninginsamlingar som angetts i årsanmälan motsvarar tillståndshavarens bokföring. Detta yttrande ska alltså lämnas uttryckligen för penninginsamlingarna.

Årsplan

Lämna också en separat årsplan till Polisstyrelsen, antingen i samband med årsanmälan eller senast två månader innan följande räkenskapsperiod börjar. Redogör för de penninginsamlingar som ni tänker ordna under följande räkenskapsperiod i årsplanen.

I årsplanen ska åtminstone följande uppgifter lämnas:

  • ändamålet med de penninginsamlingar som ordnas (det får inte avvikas från insamlingsändamålet som fastställts i tillståndet)
  • förväntade intäkter från penninginsamlingarna
  • uppskattade kostnader för insamlingarna

Årsplanen kan till exempel vara en fritt formulerad förteckning över de penninginsamlingar som planeras. En preliminär uppskattning av förväntade intäkter och kostnader för penninginsamlingarna räcker. Om ni har för avsikt att fortsätta tidigare insamlingsprojekt, kan ni i årsplanen ange hur den tidigare verksamheten kommer att fortsätta under följande räkenskapsperiod. Ange även i årsplanen om avsikten inte är att ordna insamlingar under följande räkenskapsperiod.

Vart ska jag lämna in årsanmälan och årsplanen?


Du kan lämna in årsanmälan och årsplanen med bilagor via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst.

Om du lämnar dokumenten för årsanmälan på papper, kan du skicka dem till Polisstyrelsen antingen per e-post till arpajaishallinto@poliisi.fi eller per post till adressen

Polisstyrelsen
Lotteriförvaltningen 
PL 50
11101 Riihimäki

Polisstyrelsen granskar och godkänner årsanmälan. Vid behov kan Polisstyrelsen begära ytterligare utredningar innan årsanmälan godkänns och ålägga till att korrigera de fel som konstateras i årsanmälan. Polisstyrelsen kan även begära att en helt ny årsanmälan lämnas, om det finns så många felaktigheter att det inte är enkelt att korrigera årsanmälan. Därför bör du alltså utarbeta årsanmälan noggrant.