Vuosi-ilmoitusvelvollisuus - SV

Skyldighet att lämna årsanmälan

Årsanmälan ska årligen lämnas till Polisstyrelsen inom sex månader efter utgången av varje budgetår. Lämna årsanmälan per e-post, post eller via polisens elektroniska tjänst.

Du bör sammanställa din årsanmälan med omsorg. Därför ska du ta del av anvisningarna på dessa sidor innan du lämnar din anmälan.

Information som ska lämnas i årsanmälan

I årsanmälan lämnas följande uppgifter om penninginsamlingen:

  • Sammanlagda intäkter från insamlingen, dvs. medlen från donatorerna
  • Nödvändiga och omedelbara insamlingskostnader dragna av från den totala avkastingen
  • Nettointäkterna från insamlingen, den penningsumma som återstår av intäkterna efter avdrag av nödvändiga kostnader för insamlingsarrangemangen. Nettoavkastningen är den summa pengar som ska användas för de ändamål som fastställts i penninginsamlingstillståndet.

I årsanmälan ska du lämna uppgifter enbart om penninginsamlingen och de influtna medlens användning. Influtna medel från penninginsamlingen är alla vederlagsfria donationer som mottagits till följd av en vädjan till allmänheten. Årsanmälan ska inte ange din organisations sammanlagda inkomster, såsom lotteri- eller försäljningsintäkter (varuförsäljning, loppmarknadsintäkter, försäljningsintäkter, intäkter från kaféet osv.).

Från penninginsamlingens intäkter får som insamlingskostnader endast avdras de nödvändiga kostnaderna för insamlingsarrangemangen. Insamlade medel får inte användas till allmänna omkostnader eller andra kostnader för anskaffning av medel, till exempel kostnader för varuförsäljning.

Om du använder insamlade medel som mottagits av din organisation till att täcka insamlingskostnader, ska du i årsanmälan specificera alla dessa kostnader. Alla kostnader för insamlingen behöver emellertid inte betalas med insamlade medel. Kostnaderna kan därför även täckas med andra medel. Om kostnaderna för insamling av pengar täcks med andra medel från organisationen, ska du inte uppge kostnaderna i penninginsamlingens årsanmälan.

Användningen av insamlade medel för allmännyttiga ändamål som fastställts i tillståndet får inte i årsanmälan anges som kostnader för insamlingsarrangemang. Avsikten med årsanmälan är inte att lämna en anmälan om nollintäkter eller minimala intäkter från insamlingen.

I stället ska du i årsanmälan som nettoresultat för insamlingen ange hur mycket pengar som återstår efter avdrag av nödvändiga insamlingskostnader. Användningen av nettointäkterna för det allmännyttiga ändamål som fastställts i tillståndet redovisas separat verbalt.

Om du inte har samlat in några medel under räkenskapsperioden du lämnar årsanmälan om, gör en s.k. nollanmälan. Ni kan berätta i nollanmälan till exempel, att inga medel har samlats in under perioden eller donationer fåtts. Årsanmälan ska likväl lämnas även i detta fall.

Årsanmälans bilagor

Till årsanmälan ska du foga räkenskapsårets bokslutet. Bokslutet inkluderar resultaträkningen och balansräkningen med noter samt utlåtande av revisor. Dessutom är bokslutet undertecknat.

Foga också revisorns uttalande om penninginsamling. Revisorns utlåtande ska fastställa att de intäkter och kostnader för insamling av pengar som redovisas i årsanmälan överensstämmer med varandra i tillståndshavarens räkenskaper. Utlåtandet ska uttryckligen lämnas om penninginsamlingen.

Årsplan

Lämna också in en separat årsplan till Polisstyrelsen antingen tillsammans med årsanmälan eller senast två månader före nästa räkenskapsårs början. I årsplanen ska du berätta om de insamlingar som ni tänker anordna under den kommande räkenskapsperioden. Årsplanen bör innehålla minst följande uppgifter:

  • de ändamål för vilka pengar ska samlas in (inget undantag från det insamlingssyfte som anges i tillståndet
  • förväntade intäkter av insamlingarna
  • beräknade insamlingskostnader.

En årsplan kan till exempel vara en fritt formulerad lista över planerade insamlingar. När det gäller intäkts- och kostnadsförväntningar för penninginsamlingar är en riktgivande uppskattning tillräcklig. Om ni tänker fortsätta med de tidigare insamlingsprojekten kan ni i årsplanen tala om hur ni fortsätter insamlingen under den förestående perioden. I årsplanen ska du även ange om inga insamlingar är planerade för den kommande perioden.

Var lämnar jag min årsanmälan och årsplan?

Du kan lämna årsanmälan och årsplan med bilagor till polisen i nättjänsten.

Om du lämnar din ansökan på en pappersblankett, ska du lämna alla ansökningshandlingar till Polisstyrelsen per e-post på adressen [email protected] eller per post under adress

Polisstyrelsen
Lotteriförvaltningen
PB 50
11101 Riihimäki

Polisstyrelsen kontrollerar och godkänner årsanmälan. Vid behov kan Polisstyrelsen begära ytterligare förtydliganden innan årsanmälan godkänns. Eventuellt kan man åläggas att korrigera felaktigheter i anmälan. Polisstyrelsen kan också begära att årsanmälan helt och hållet görs om, i de fall att där finns så många felaktigheter att den inte är lätt att korrigera. Det löner sig alltså att sammanställa årsanmälan med omsorg.