Rahankeräysten tilitysvelvollisuus SV

Redovisningsskyldighet

Ett gammalt tillstånd för insamling av pengar som utfärdats före 1.3.2020 åtföljs alltid av redovisningsskyldighet.

Redovisningen för insamlingen ska lämnas till den myndighet som har utfärdat tillståndet (Polisstyrelsen eller polisinrättningen) inom sex månader efter utgången av den insamlingsperiod som anges i tillståndet. Den mellanredovisning som föreskrivs i tillståndet till penninginsamling ska lämnas senast den dag som anges i tillståndsvillkoren.

Skicka alltid in dina redovisningar skriftligen på finska eller svenska. Du kan lämna redovisningen per e-post eller post.

Uppgifter som ska lämnas i redovisningen

I redovisningen för en penninginsamling ska följande uppgifter lämnas:

  • Sammanlagda intäkter från insamlingen, dvs. medlen från donatorerna
  • Nödvändiga och omedelbara insamlingskostnader dragna av från den totala avkastingen
  • Nettointäkterna från insamlingen, den penningsumma som återstår av intäkterna efter avdrag av nödvändiga kostnader för insamlingsarrangemangen.Nettoavkastningen är den summa pengar som ska användas för de ändamål som fastställts i penninginsamlingstillståndet.

I redovisningen ska du lämna uppgifter enbart om penninginsamlingen och de influtna medlens användning. Influtna medel från penninginsamlingen är alla vederlagsfria donationer som mottagits till följd av en vädjan till allmänheten. Redovisningen ska inte ange din organisations sammanlagda inkomster, såsom lotteri- eller försäljningsintäkter (varuförsäljning, loppmarknadsintäkter, försäljningsintäkter, intäkter från kaféet osv.).

Från penninginsamlingens intäkter får som insamlingskostnader endast avdras de nödvändiga kostnaderna för insamlingsarrangemangen. Insamlade medel får inte användas till allmänna omkostnader eller andra kostnader för anskaffning av medel, till exempel kostnader för varuförsäljning.

Om du använder insamlade medel som mottagits av din organisation till att täcka insamlingskostnader, ska du i redovisningen över insamlingen specificera alla dessa kostnader. Alla kostnader för insamlingen behöver emellertid inte betalas med insamlade medel. Kostnaderna kan därför även täckas med andra medel. Om kostnaderna för insamling av pengar täcks med andra medel från organisationen, ska du inte uppge kostnaderna i penninginsamlingens redovisningen.

Användningen av insamlade medel för de egentliga allmännyttiga ändamål som fastställts i tillståndet får inte i redovisningen anges som kostnader för insamlingsarrangemang. Avsikten med redovisningen är inte att lämna en anmälan om nollintäkter eller minimala intäkter från insamlingen.

I stället ska du i redovisningen som nettoresultat för insamlingen ange hur mycket pengar som återstår efter avdrag av nödvändiga insamlingskostnader. Användningen av nettointäkterna för det allmännyttiga ändamål som fastställts i tillståndet redovisas separat verbalt.

Om du inte har samlat in några medel under redovisningsperioden, gör en s.k. nollredovisning. Ni kan berätta i nollredovisningen till exempel, att inga medel har samlats in under insamlingstiden eller donationer fåtts. Redovisningen ska likväl lämnas även i detta fall.

Var ska jag lämna redovisningen?

Du kan lämna redovisningen per post eller e-post.

Skicka redovisningarna för de tillstånd som utfärdats av Polisstyrelsen till Polisstyrelsen per post till Arpajaishallinto, PB 50, 11101 Riihimäki eller per e-post till [email protected] för tillstånd som utfärdats av polisinrättning skickas direkt till polisinrättningen.

När redovisningen har lämnats skall den tillståndsmyndigheten kontrollera och godkänna uppgörelsen. Tillståndsmyndigheten kan begära ytterligare förtydliganden innan godkännandet godkänns och begära rättelse av eventuella fel i redovisningen. Tillståndsmyndigheten kan också begära att årsanmälan helt och hållet görs om, i det fall att där finns så många felaktigheter att den inte är lätt att korrigera.

Försummelse av redovisning ställer hinder för beviljande av ett nytt tillstånd för insamling av pengar. En ofullständig eller felaktigt ifylld redovisning fördröjer behandlingen av en ny licensansökan. Du bör därför noggrant sammanställa redovisningen och följa anvisningarna på dessa sidor.

Kontaktuppgifterna till polisinrättningarna

Rahankeräykset tilitysvelvollisuus

Tilityksen liitteet - SV

Bilagor till redovisningen

Till redovisningen ska du foga ett utlåtande från revisorn eller verksamhetsinspektören, av vilket det framgår hur insamlingen genomförts och hur medlen från insamlingen har använts. En registrerad sammanslutning eller stiftelse ska ha revisor eller en verksamhetsinspektör företagsrevisor i enlighet med vederbörliga bestämmelser. Utlåtande av revisor eller verksamhetsinspektör är då obligatoriskt.

Revisor eller verksamhetsinspektör ska i sitt utlåtande ta ställning till huruvida penninginsamlingen genomförts och de mottagna medlen använts i enlighet med villkoren i insamlingstillståndet.

Som bilaga lämnas inte revisionsberättelsen för bokslutet, utan utlåtande ska uttryckligen lämnas om penninginsamlingen. Det är inte heller nödvändigt att lämna kvitton eller kuponger, om inte tillståndsmyndigheten separat ber om dem.