Rahankeräysten tilitysvelvollisuus SV

Redovisningsskyldighet för penninginsamlingar

Redovisningsskyldigheten gäller alltid tidsbegränsade tillstånd till penninginsamling. En redovisning för penninginsamling ska lämnas till den myndighet som beviljat tillståndet (Polisstyrelsen eller polisinrättningen) inom sex månader från utgången av den fastställda insamlingstiden. Den i tillståndet till penninginsamling fastställda mellanredovisningen ska lämnas fram till det i tillståndsvillkoren angivna datumet.

Lämna alltid in skriftliga redovisningar, antingen på finska eller svenska. Du kan skicka redovisningen antingen per e-post eller post.

Uppgifter som ska lämnas i redovisningen

I redovisningen för penninginsamlingen ska följande uppgifter lämnas om penninginsamlingens ekonomiska angelägenheter:

  • De totala intäkterna av penninginsamlingen, dvs. det belopp som fåtts av dem som bidragit med pengar
  • De nödvändiga och direkta kostnader som dragits av de totala intäkterna
  • Intäkterna från penninginsamlingen i netto, dvs. summan som blir kvar av intäkterna från penninginsamlingen efter att de nödvändiga kostnaderna för penninginsamlingen har dragits av. Intäkterna i netto är det belopp som ska användas för de användningsändamål som fastställs i tillståndet till penninginsamling för insamlade medel.

Lämna i redovisningen uppgifter endast om penninginsamlingen och användningen av insamlade medel. Insamlade medel är alla penningbidrag utan vederlag som erhållits till följd av vädjan till allmänheten.

I redovisningen ska du inte anmäla din organisations övriga intäkter, såsom till exempel intäkter från lotterier eller försäljning (försäljning av produkter, intäkter från lopptorg, intäkter från basarer, intäkter från caféförsäljning osv.).

Som kostnader för insamling får man endast dra av nödvändiga kostnader för anordnande av penninginsamlingen från dess intäkter. Insamlade medel från penninginsamlingen får inte användas för att betala allmänna kostnader för organisationens verksamhet eller kostnader för andra former av medelanskaffning, såsom kostnader för försäljning av produkter.

Om du använder medel som din organisation samlat in för att täcka kostnader för insamling av medel ska du i redovisningen specificera alla kostnader som täckts. Det är inte nödvändigt att betala alla kostnader för penninginsamlingen från insamlade medel. Kostnader kan alltså täckas även från andra medel. Om kostnaderna för penninginsamlingen har täckts från din organisations övriga medel ska du inte ange kostnaderna i redovisningen.

Användningen av insamlade medel för de faktiska allmännyttiga syften som fastställts i tillståndet ska inte anmälas i redovisningen som kostnader för anordnandet av penninginsamlingen. Syftet är alltså inte att lämna redovisningen så att intäkterna från insamlingen i netto anmäls som noll eller som så låga som möjligt.

Däremot ska du som intäkter för insamlingen i netto i redovisningen anmäla det belopp som blir kvar efter att de nödvändiga kostnaderna för insamlingen har dragits av. Användningen av intäkterna i netto för ett i tillståndet fastställt allmännyttigt syfte utreds separat skriftligen.

Om ni under räkenskapsperioden inte har samlat in medel, ska ni göra en så kallad nollredovisning. I nollredovisningen kan ni till exempel anmäla att ingen penninginsamling har ordnats eller donationer mottagits under insamlingstiden. Även i dessa situationer ska en redovisning lämnas.

Vart ska jag lämna redovisningen?

Skicka redovisningar som hänför sig till tillstånd som beviljats av Polisstyrelsen per post till Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki eller per e-post till arpajaishallinto@poliisi.fi. 

Redovisningar som hänför sig till tillstånd som beviljats av polisinrättningar ska skickas direkt till polisinrättningarna. 

Efter att redovisningen har lämnats kontrolleras och godkänns redovisningen av den myndighet som beviljat tillståndet. Tillståndsmyndigheten kan begära ytterligare utredningar innan godkännandet och begära att de fel som konstateras i redovisningen korrigeras. Tillståndsmyndigheten kan även ålägga till att lämna en helt ny redovisning, om det finns så många felaktigheter att det inte är enkelt att utföra korrigeringarna.

Att försumma redovisningen medför ett hinder för beviljande av ett nytt tillstånd till penninginsamling. Handläggningen av en ny ansökan om tillstånd fördröjs också av att redovisningen lämnas som bristfällig eller felaktigt ifylld. Därför bör redovisningen utarbetas noggrant och enligt de anvisningar som ges på dessa sidor.
 

Rahankeräykset tilitysvelvollisuus

Tilityksen liitteet - SV

Bilagor till redovisningen

Bifoga antingen revisorns eller verksamhetsgranskarens yttrande som redogör för genomförandet av penninginsamlingen och användningen av insamlade medel till redovisningen.

En registrerad sammanslutning eller stiftelse ska ha en revisor eller verksamhetsgranskare enligt de bestämmelser som gäller ärendet. Då är revisorns eller verksamhetsgranskarents yttrande obligatoriskt.

Revisorns eller verksamhetsgranskarens yttrande ska ta ställning till om penninginsamlingen har genomförts och erhållna medel har använts enligt villkoren i tillståndet till penninginsamling.

Till redovisningen ska du inte bifoga det revisorsyttrande som givits i samband med bokslutet, utan ett yttrande som uttryckligen givits om penninginsamlingen. Det är inte heller nödvändigt att lämna in kvitton eller verifikat, om inte tillståndsmyndigheten särskilt begär dem.