Rahankeräysten tilitysvelvollisuus

Rahankeräysten tilitysvelvollisuus

Määräaikaiseen rahankeräyslupaan liittyy aina tilitysvelvollisuus. Rahankeräystilitys on annettava luvan myöntäneelle viranomaiselle (Poliisihallitus tai poliisilaitos) kuuden kuukauden kuluessa luvassa määrätyn keräysajan päättymisestä. Rahankeräysluvassa määrätty välitilitys on annettava lupaehdoissa määrättyyn päivämäärään mennessä.

Toimita tilitykset aina kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Voit lähettää tilityksen joko sähköpostitse tai postitse.

Tilityksessä annettavat tiedot

Rahankeräystilityksessä kerrotaan seuraavat tiedot rahankeräyksen raha-asioista:

  • Rahankeräyksen kokonaistuotto eli se rahamäärä, joka lahjoittajilta on saatu
  • Kokonaistuotosta vähennetyt välttämättömät ja välittömät keräyskustannukset
  • Rahankeräyksen nettotuotto eli summa, joka rahankeräyksen tuotosta jää jäljelle välttämättömien keräyskulujen vähentämisen jälkeen. Nettotuotto on rahamäärä, joka tulee käyttää rahankeräysluvassa määrättyihin kerättävien varojen käyttötarkoituksiin.

Anna tilityksessä tietoja ainoastaan rahankeräyksestä ja rahankeräysvarojen käyttämisestä. Rahankeräysvaroja ovat kaikki yleisöön vetoamisen seurauksena saadut vastikkeettomat rahalahjoitukset.

Tilityksessä ei tule ilmoittaa muuta järjestösi saamaa tuloa, kuten esimerkiksi arpajaistuottoja tai myyntituottoja (tuotemyynti, kirpputorituotot, myyjäistuotot, kahvilan myyntituotto jne.).

Rahankeräyksen tuotosta saa vähentää keräyskuluina ainoastaan rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneita välttämättömiä kustannuksia. Rahankeräysvaroilla ei saa maksaa järjestön toiminnasta johtuvia yleiskustannuksia tai muun varainhankinnan kuluja, kuten esimerkiksi tuotemyynnistä aiheutuneita kustannuksia.

Jos käytät järjestösi saamia rahankeräysvaroja keräyskulujen kattamiseen, yksilöi tilityksessä kaikki katetut kulut. Kaikkia rahankeräyksestä aiheutuvia kuluja ei ole pakko maksaa rahankeräysvaroista. Kuluja voi siis kattaa myös muista varoista. Jos rahankeräyksen kulut on katettu järjestösi muista varoista, älä ilmoita kuluja tilityksessä.

Rahankeräysvarojen käyttöä varsinaisiin luvassa määrättyihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin ei tule ilmoittaa tilityksessä rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneina kuluina. Tilitystä ei siis ole tarkoitus antaa siten, että keräyksen nettotuotto ilmoitetaan nollaksi tai mahdollisimman pieneksi.

Ilmoita sen sijaan tilityksessä rahankeräyksen nettotuotoksi rahasumma, joka jää jäljelle välttämättömien keräyskulujen vähentämisen jälkeen. Nettotuoton käyttöä luvassa määrättyyn yleishyödylliseen tarkoitukseen selvitetään erikseen kirjallisesti.

Jos ette ole keränneet varoja tilityskaudella, tehkää ns. nollatilitys. Nollatilityksessä voidaan kertoa esimerkiksi, että keräysaikana ei ole järjestetty rahankeräystä tai saatu lahjoituksia. Tilitys tulee näissäkin tilanteissa antaa.

Minne toimitan tilityksen?

Lähetä Poliisihallituksen myöntämiin lupiin liittyvät tilitykset postitse osoitteeseen Poliisihallitus, Arpajaishallinto, PL 50, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse osoitteeseen arpajaishallinto@poliisi.fi. 

Poliisilaitosten myöntämiin lupiin liittyvät tilitykset lähetetään suoraan poliisilaitokselle. 

Tilityksen antamisen jälkeen luvan myöntänyt viranomainen tarkastaa ja hyväksyy tilityksen. Lupaviranomainen voi pyytää lisäselvitystä ennen hyväksymistä ja pyytää korjaamaan tilityksessä ilmenevät virheet. Lupaviranomainen voi myös velvoittaa antamaan kokonaan uuden tilityksen, jos virheellisyyksiä on niin paljon, ettei korjaaminen helposti onnistu.

Tilityksen laiminlyönti aiheuttaa esteen uuden rahankeräysluvan myöntämiselle. Myös tilityksen antaminen puutteellisena tai väärin täytettynä hidastaa uuden lupahakemuksen käsittelyä. Tilitys kannattaa siis laatia huolellisesti ja näillä sivuilla annettuja ohjeita noudattaen.

Poliisilaitosten yhteystiedot

Rahankeräykset tilitysvelvollisuus

Tilityksen liitteet

Tilityksen liitteet

Liitä tilitykseen joko tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto, jossa lausutaan rahankeräyksen toimeenpanosta ja rahankeräysvarojen käytöstä.

Rekisteröityneellä yhteisöllä tai säätiöllä tulee olla tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja asiaa koskevien säädösten mukaisesti. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto on tällöin pakollinen.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunnossa on otettava kantaa siihen, onko rahankeräys toimeenpantu ja saadut varat käytetty rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti.

Tilitykseen ei tule liittää tilinpäätöksen yhteydessä annettua tilintarkastajan kertomusta, vaan lausunto on annettava nimenomaan rahankeräyksestä. Myöskään kuittien tai tositteiden toimittaminen ei ole tarpeen, ellei lupaviranomainen pyydä niitä erikseen.