Kielletyt järjestämistavat- SV

Förbjudna metoder för penninginsamlingar

Att lämna osann och vilseledande information

Man får inte ge allmänheten betydelsefulla osanna eller vilseledande uppgifter i samband med en penninginsamling. Osanna eller vilseledande uppgifter får inte lämnas om insamlingsändamålet eller om anordnaren av insamlingen och syftet med anordnarens verksamhet.

Givarna måste få rätt och tillräcklig information om pågående insamling. Detta innebär att viktig information inte får hemlighållas eller ovidkommande omständigheter betonas. Även om informationen i sig är korrekt och sann kan det fortfarande vara missvisande att tillhandahålla information, till exempel om ovidkommande omständigheter lyfts fram så att den övergripande bilden av verksamheten inte längre återspeglar verkligheten.

Det är till exempel förbjudet att skicka en donator en mängd olika produkter eller gåvor så att givaren till följd av den medföljande fakturan, får en bild av en skyldighet att betala för produkten.

Trakasserier och förtryck av donatorer

Givare får aldrig störas, tvingas eller pressas till att göra en donation. Donationer måste alltid vara frivilliga och den person som vägrar att donera får inte skuldbeläggas eller pressas på något sätt.

Det är till exempel förbjudet att rikta marknadsföringsmaterial eller donationsförfrågningar till en person som inte vill göra en donation och har undanbett sig förfrågningar.

Att anordna lotteri i samband med penninginsamling

Inget lotteri får anordnas i samband med penninginsamling. Detta innebär att ingenting får lottas ut bland deltagarna i en penninginsamling. Förbudet omfattar all verksamhet där deltagarna i en penninginsamling utlovas en slumpmässig chans att vinna något. Allmänheten bör därför inte lockas att delta i en penninginsamling med hjälp av ett lotteri.

Sammanblandning av insamling och medlemsvärvning

En penninginsamling får inte genomföras på ett  sätt där det föreligger en risk till att insamlingen kan blandas med förenings medlemsvärvning. En insamling bör alltid ordnas på ett sådant sätt att deltagarna förstår att de deltar i en penninginsamling.

Till exempel är det under samma samtal i allmänhet inte tillåtet att vädja till en givare för att få pengar och på samma gång be givaren ansluta sig till föreningen. Under samma samtal är det svårt för en person att skilja mellan flera alternativ och vilken typ av verksamhet personen ombeds delta i.

Det är också viktigt att skilja åt föreningens normala stadgeenliga medlemsvärvning och värvning av understödjande medlemmar, vilket betraktas som penninginsamling: Om det i er förenings regler har definierats villkor för understödjande medlemmar, förmåner och skyldigheter för understödjande medlemskap samt medlemsavgift eller grund för fastställande av understödjande medlemmars medlemsavgift, är värvning av understödjande medlemmar stadgeenlig medlemsvärvning. Över understödjande medlemmar bör likaså föras vederbörlig förteckning över medlemmar. Dessutom får inga donationer begäras i samband med värvning av understödjande medlemmar.

Istället, om det inte finns några regler om villkoren, förmånerna och skyldigheterna för ett understödande medlemskap och medlemskapet inte medför några medlemsförmåner till "medlemmarna", handlar det om penninginsamling. I det här fallet tillhandahåller inte medlemsavgiften de normala förmånerna till medlemmen, som är en ersättning för att medlemsavgiften ska betalas, utan i praktiken donerar betalarna pengar för att stödja föreningens verksamhet. I det här fallet kräver aktiviteten ett penninginsamlingstillstånd och bör inte förväxlas med föreningens normala reglerbaserade medlemskapvärvning. Så var försiktig med kommunikationen så att det inte finns någon risk för förvirring.

Sammanblandning av penninginsamling och handel

Penninginsamlingen får inte genomföras på ett sådant sätt att det föreligger en uppenbar risk för att insamlingen sammanblandas med handel. En insamling bör alltid ordnas på ett sätt att deltagarna förstår att de deltar i en penninginsamling.

Aktörer som anordnar penninginsamlingar anskaffar ofta medel även genom att sälja olika produkter. Detta är en fullt tillåten verksamhet som inte kräver ett penninginsamlingstillstånd. Försäljning av varor måste dock bedrivas separat från insamlingen av pengar. Produktförsäljning bör inte bedrivas samtidigt som penninginsamling och delar av insamlingen får inte sammanblandas med varuförsäljning.

Penninginsamlingstillstånd eller anmälan om småskalig insamling får inte kringgås på ett sådant sätt att en varuförsäljning blir en förtäckt penninginsamling. Förtäckt penninginsamling kan det handla om till exempel om man sätter ett alltför högt pris på en vara i förhållande till dess värde, med motiveringen att intäkterna ska användas för ett välgörande ändamål. Förtäckt penninginsamling kan det likaså handla om i det fall att man som vederlag erbjuder en nyttighet vars betydelse som motprestation närmast är skenbar.

Såväl i fråga om insamling som försäljning bör kommunikationen alltid vara tydlig på ett sådant sätt att deltagarna förstår vilken aktivitet handlar om: när det gäller insamling av pengar förstår deltagarna att det är en donation för ett gott ändamål och på samma sätt är det i normal handel uppenbart för alla parter att detta är försäljning och köp av en produkt, även om intäkterna från försäljningen går till välgörenhet.

Att ge vederlag för deltagande i penninginsamlingar

Att ge vederlag tillhör inte penninginsamlingsverksamheten. Man brukar inte ens få ge något vedelag i penningsinsamlingar. En gåva är alltid frivillig och innebär inte att man ska förvänta sig ett vederlag. Motprestationer gör det svårt för människor att förstå verksamhetens natur, och många kunde till exempel efter att ha fått ett vederlag uppfatta att de har köpt en vara. En penninginsamling får aldrig anordnas så att den kan förväxlas med handel.

Det är tillåtet att ge en anspråkslös insamlingssymbol till de personer som deltar i insamlingen. Med en insamlingssymbol menas till exempel en pins eller ett klistermärke, som fungerar som en symbol för deltagandet till insamlingen. Insamlingssymbolen ges ofta till donatörerna som ett symboliskt tack för donationen. Därför bör produkter med ett ekonomiskt utbytesvärde inte användas som en insamlingssymbol. På grund av risk för sammanblandning får de artiklar som utdelas som insamlingssymboler inte säljas, utan försäljningen ska omfatta annorlunda föremål.

I samband med donationsförfrågningar är det tillåtet att distribuera marknadsföringsmaterial. Marknadsföringsmaterialet bör vara klart och tydligt. En donation är alltid frivillig och mottagandet av marknadsföringsmaterialet får inte uppfattas så att det kräver en donation som motprestation eller som om materialet var ett vederlag för en donation. Som marknadsföringsmaterial får inte användas föremål liknande dem som brukas ges som insamlingssymboler. Insamlingssymboler och marknadsföringsmaterial ska skilja sig från varandra. Reklamen för en penninginsamling får inte heller vara aggressiv eller på annat sätt oetisk.

Publicerandet av donatörernas namn handlar inte om att ge vederlag eller en insamlingssymbol. Vid donationsförfrågningar är det därigenom möjligt att för en donator föreslå att namn eller annan liknande information lämnas för att offentliggöras som hedersomnämnande på en skylt på fastighetens vägg, på internet, i TV eller andra forum. I penningsinsamlingslagen finns det inte hinder för denna slags verksamhet.

Du kan även hedra donatorerna genom att arrangera olika sammankomster för dem. Donatorerna kan inbjudas till offentliga evenemang eller separata tillställningar inom ramen för sedvanligt samarbete med intressentgrupper. Dessa evenemang betraktas inte som vederlag för donationer.

Kedjebrev och pyramidspel

Insamling av pengar får inte genomföras i form av ett kedjebrev eller som ett pyramidspel. Därför får man i form av kedjebrev eller pyramidspel inte samla in pengar eller virtuell valuta.

I ett kedjebrev hänvisas till en verksamhet där deltagarna utlovas en ekonomisk fördel mot att skicka brevet vidare. Kedjebrev kan också förekomma i elektronisk form.

Ett pyramidspel avser en verksamhet genom vilken den motprestation som deltagarna erhåller, antingen helt eller delvis, består av förmåner som är beroende av inbetalningar från personer som senare går med i spelet

Läs mer om pyramidspel och kedjebrev.