Pienkeräykset - hero - SV

Småskaliga insamlingar

En småskalig insamling är som namnet antyder, en liten insamling med syftet att samla in en begränsad summa pengar på kort, begränsad tid. En småskalig insamling kräver en skriftlig anmälan till polisinrättningen. 

Numret för den småskaliga insamlingen bör alltid anges, när donationer begärs. Numret informerar allmänheten om att insamlingen har anmälts till polisanstalten och arrangören har förbundit sig till de rättsliga bestämmelserna.

Medborgarorganisationens representant visar en förbigående uppgifter om en penninginsamling från en surfplatta.

Pienkeräykset - teksti 1 - SV

En småskalig insamling i korthet:

 • högst 10 000 euro får samlas in genom en småskalig insamling
 • en småskalig insamling får ta högst 3 månader i anspråk
 • en småskalig insamling får anordnas högst 2 ggr per kalenderår
 • småskaliga insamlingar får i huvudsak arrangeras av samma instanser som kan beviljas ett penninginsamlingstillstånd
 • dessutom kan småskaliga insamlingar arrangeras av grupper som består av minst tre personer som bor permanent i Finland och har fyllt 15 år och som har minst en myndig gruppmedlem (en person som fyllt 18 år och som råder över sig själv och sin egendom)
 • kräver anmälan till polisen och ska uppfylla villkoren i penninginsamlingslagen.

Anmälan om småskalig insamling

Om du vill anordna en småskalig insamling ska en skriftlig anmälan lämnas till polisinrättningen minst fem vardagar innan insamlingen inleds. Vänta tills polisinrättningen behandlar anmälan och ger dig ett nummer för den småskaliga insamlingen. Polisinrättningen behandlar anmälningar om småskaliga insamlingar inom fem vardagar efter att anmälan inkommit.

Starta inte en småskalig insamling före du har fått numret för den småskaliga insamlingen av polisinrättningen. 

Du kan skicka en anmälan om småskalig insamling till polisinrättningen via post, e-post eller via elektronisk ärendehantering. Om du skickar ett meddelande per post, ska du tänka på att ärendet kommer att tas upp vid polisinrättningen först den dag dokumenten kommer fram. Fristen på fem arbetsdagar börjar därför löpa från och med dagen för anmälans ankomst och inte då den avsänds! Du skickar alltid en anmälan på egen risk.

Vad händer efter anmälan om småskalig insamling?

När du har lämnat en anmälan om småskalig insamling får du avvakta behandlingen i lugn och ro. Polisen kommer att behandla din anmälan om småskalig insamling inom fem arbetsdagar räknat från att anmälan når polisinrättningen och ger ett nummer för insamlingen.

Du får starta insamlingen när det numret för den småskaliga insamlingen har utfärdats. Ange alltid numret för den småskaliga insamlingen till allmänheten när donationer begärs. Insamlingsnumret informerar allmänheten om att insamlingen vederbörligen har anmälts till polisen och att arrangören har följt de rättsliga bestämmelserna.

Tänk på arrangören av insamlingen också har andra skyldigheter både under insamlingsperioden och efter att den småskaliga insamlingen avslutats. Mer om skyldigheterna här.

Vad händer om jag inte får ett nummer för den småskaliga insamlingen från polisen?

För att du ska få påbörja en småskalig insamling krävs i princip att du har fått ett insamlingsnummer och delgett allmänheten numret. Du får dock starta en småskalig insamling utan insamlingsnummer om polisen inte har behandlat anmälan och utfärdat numret inom fem arbetsdagar efter anmälan.

Om det finns brister i din anmälan och du av polisinrättningen ombeds rätta till dem, får du inte inleda en småskalig insamling innan ärendet behandlats och du har fått instruktioner från polisen. Tidsfristen på fem dagar är då inte giltig.

Kan polisen förbjuda en småskalig insamling?

Ja, det kan polisen. Polisen förbjuder en småskalig insamling, till exempel om villkoren för anordnande av insamlingen inte uppfylls. Om polisinrättningen förbjuder dig att anordna en småskalig insamling, kommer du att få ett beslut som kan överklagas. Du får dock inte starta insamlingen.

Pienkeräyksiin kirjattavat tiedot - SV

Anteckna följande information i en anmälan om småskalig insamling:

 • insamlingens anordnare och dennas identifiering (juridisk person jämte ID, fysisk person jämte ID)
 • kontaktinformation för den småskaliga insamlingens arrangör (adress, telefonnummer och e-postadress)
 • beräknade insamlingsintäkter
 • den primära och sekundära användningen av de tillgångar som samlas in vid småskalig insamling (medlen används i princip för det primära ändamålet, men det sekundära ändamålet måste anges för den händelse att medlen inte kan användas för det primära ändamålet vare sig helt eller delvis)
 • Uppskattade insamlingskostnader (kostnaden för genomförande av insamlingen så exakt som möjligt, till exempel avgiften för anmälan om småskalig insamling, de bankavgifter för insamlingskontot, kostnaderna för en broschyr med begäran om penningdonationer)
 • insamlingstid (datum ska anges)
 • bankkontonummer och uppgifter om användarrätt för insamlingen (bankkontonummer i IBAN-form samt namn och personbeteckning för personer som har användningsrätt).

Om du gör en anmälan om småskalig insamling ska du till ansökan dessutom foga uppgifter om alla personer, som fattar beslut i frågor om insamlingen, samt personbeteckning för personerna. Vanligtvis kan dessa personer vara föreningens eller stiftelsens styrelsens medlemmar. Dessutom kan dessa personer vara:

 • ledamöter i förvaltningsråd eller lagstadgade organ
 • verksamhetsledare verkställande direktör eller ledande funktionär
 • ombud
 • firmatecknare
 • finansieringsansvariga, ekonomichef.

Förteckningen är inte uttömmande. Därför ska du innan ansökan lämnas, överväga vilka personer i din organisation som kommer att fatta beslut i ärenden som berör penninginsamlingen.

Alla handlingar ska lämnas in på finska eller svenska.